Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp quản lý quỹ thu chi bảo hiếm xã hội trong doanh nghiệP

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi (BHXH) lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi
víi ngêi lao ®éng nh»m tõng bíc më réng vµ n©ng cao ®¶m b¶o vËt chÊt, gãp
phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ngêi lao ®éng khi gÆp rñi ro nh bÞ èm ®au, tai n¹n
lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, thai sÈy, hÕt tuæi lao ®éng, qua ®êi.
Cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc trong thêi gian võa qua ,
chÝnh s¸ch BHXH còng ®îc ®iÒu chØnh, thay ®æi ®Ó phèi hîp víi sù chuyÓn
®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, víi nguyÖn väng cña ngêi lao ®éng.
Quü BHXH lµ mét bé phËn cèt lâi kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ cã thÓ nãi nã
lµ vai trß quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng BHXH. ViÖc qu¶n lý sö dông quü
BHXH (thu - chi quü BHXH) nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn
cña quü BHXH, ¶nh hëng tíi sù æn ®Þnh cña chÝnh s¸ch BHXH. VËy vÊn ®Ò
lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ trong viÖc thu -chi quü BHXH
®©y lµ c©u hái ®îc ®Æt ra ®èi víi mçi nhµ kinh tÕ, nh÷ng ngêi quan t©m nghiªn
cøu ho¹t ®éng BHXH.
Lµ sinh viªn Khoa B¶o hiÓm trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, ®Ó ®ãng
gãp mét phÇn søc lùc cña m×nh cho viÖc ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch BHXH vµ
sù æn ®Þnh Quü BHXH mµ cô thÓ lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thu chi quü BHXH. Qua bµi viÕt nµy em xin nªu lªn vµ ®ãng gãp mét sè ý kiÕn,
mét sè suy nghÜ cña m×nh trong viÖc qu¶n lý thu chi quü BHXH. Do cßn h¹n
chÕ vÒ tr×nh ®é kiÕn thøc còng nh c¸c tµi liÖu tham kh¶o nªn ch¾c ch¾n cßn cã
nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em rÊt mong c¸c thÇy c«®ãng gãp ý kiÕn chØ b¶o
nh÷ng thiÕu sãt trong bµi viÕt nµy ®Ó c¸c lÇn viÕt sau co ®iÒu kiÖn n©ng cao
chÊt lîng cña bµi viÕt.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o T« ThÞ Thiªn H¬ng ®· tËn
t×nh gióp ®ì em trong viÖc hoµn thµnh bµi viÕt nµy ®ång thêi em xin c¶m ¬n
c¸c thÇy c« gi¸o kh¸c trong c¸c kiÕn thøc cho em trong khi gi¶ng d¹y ®Ó cã
thÓ hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«.
PhÇn I. Lý luËn chung vÒ BHXH vµ Quü BHXH
I. Lý luËn chung vÒ BHXH.

B¶o hiÓm x· héi (BHXH)lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm ra ®êi
kh¸ sím vµ ngµy nay ®· ®îc phæ biÕn ë tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, nã lµ mét
trong ba bé phËn cña chÝnh s¸ch b¶o ®¶m x· héi ë mçi quèc gia. B¶o hiÓm x·
héi ra ®êi vµ ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi lao
®éng trong x· héi. ChÝnh v× vËy B¶o hiÓm x· héi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt

vÒ ®èi tîng, chøc n¨ng, tÝnh chÊt so víi c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm kh¸c do tÝnh
chÊt cña nã quyÕt ®Þnh.
1. B¶n chÊt cña B¶o hiÓm x· héi
Con ngêi sèng lao ®éng, lµm viÖc nh»m tho¶ m·n c¸c nhu...
Lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi (BHXH) lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi
víi ngêi lao ®éng nh»m tõng bíc më réng n©ng cao ®¶m b¶o vËt chÊt, gãp
phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ngêi lao ®éng khi gÆp rñi ro nh bÞ èm ®au, tai n¹n
lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, thai sÈy, hÕt tuæi lao ®éng, qua ®êi.
Cïng víi ®æi míi cña nÒn kinh ®Êt níc trong thêi gian võa qua ,
chÝnh s¸ch BHXH còng ®îc ®iÒu chØnh, thay ®æi ®Ó phèi hîp víi chuyÓn
®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, víi nguyÖn väng cña ngêi lao ®éng.
Quü BHXH mét phËn cèt lâi kh«ng thÓ thiÕu ®îc thÓ nãi
vai trß quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng BHXH. ViÖc qu¶n lý dông quü
BHXH (thu - chi quü BHXH) nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù tån t¹iph¸t triÓn
cña quü BHXH, ¶nh hëng tíi æn ®Þnh cña chÝnh s¸ch BHXH. VËy vÊn ®Ò
lµm thÕ nµo ®Ó thÓ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ trong viÖc thu -chi quü BHXH
®©y lµ c©u hái ®îc ®Æt ra ®èi víi mçi nhµ kinh tÕ, nh÷ng ngêi quan t©m nghiªn
cøu ho¹t ®éng BHXH.
sinh viªn Khoa B¶o hiÓm trêng §¹i häc Kinh Quèc d©n, ®Ó ®ãng
gãp mét phÇn søc lùc cña m×nh cho viÖc ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch BHXH
sù æn ®Þnh Quü BHXH mµ cô thÓ lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thu -
chi quü BHXH. Qua bµi viÕt nµy em xin nªu lªn vµ ®ãng gãp mét ý kiÕn,
mét suy nghÜ cña m×nh trong viÖc qu¶n thu chi quü BHXH. Do cßn h¹n
chÕ vÒ tr×nh ®é kiÕn thøc còng nh c¸c tµi liÖu tham kh¶o nªn ch¾c ch¾n cßn cã
nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em rÊt mong c¸c thÇy c«®ãng gãp ý kiÕn chØ b¶o
nh÷ng thiÕu sãt trong bµi viÕt nµy ®Ó c¸c lÇn viÕt sau co ®iÒu kiÖn n©ng cao
chÊt lîng cña bµi viÕt.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸oT Thiªn H¬ng ®· tËn
t×nh gióp ®ì em trong viÖc hoµn thµnh bµi viÕt nµy ®ång thêi em xin c¶m ¬n
c¸c thÇy gi¸o kh¸c trong c¸c kiÕn thøc cho em trong khi gi¶ng d¹y ®Ó
thÓ hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«.
PhÇn I. Lý luËn chung vÒ BHXH vµ Quü BHXH
I. Lý luËn chung vÒ BHXH.
B¶o hiÓm héi (BHXH)lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm ra ®êi
kh¸ mngµy nay ®· ®îc phæ biÕn ë tÊtc¸c níc trªn thÕ giíi, nãmét
trong ba bé phËn cña chÝnh s¸ch b¶o ®¶m x· héi ë mçi quèc gia. B¶o hiÓm
héi ra ®êi ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi lao
®éng trong x· héi. ChÝnh v× vËy B¶o hiÓm x· héi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt
Giải pháp quản lý quỹ thu chi bảo hiếm xã hội trong doanh nghiệP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp quản lý quỹ thu chi bảo hiếm xã hội trong doanh nghiệP - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giải pháp quản lý quỹ thu chi bảo hiếm xã hội trong doanh nghiệP 9 10 829