Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ODA

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn lµ
mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi quèc
gia. §èi víi ViÖt Nam, môc tiªu ®Æt ra lµ thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh CNHH§H ®Êt níc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, ViÖt Nam c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp. Do ®ã viÖc thu hót vèn ®Çu t trë thµnh chiÕn lîc quan träng cña ®Êt níc.
Nguån vèn ODA ®îc chÝnh phñ ViÖt Nam ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng
nguån vèn quan träng cña Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc sö dông cho c¸c môc ®Ých ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi. Nguån vèn nµy ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt vÒ vèn
trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nuíc, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng
trëng kinh tÕ vµ gi¶m ®ãi nghÌo. Tuy nhiªn ODA kh«ng chØ lµ mét kho¶n cho vay,
mµ ®i kÌm víi nã lµ c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ. SÏ lµ g¸nh nÆng
nî nÇn cho c¸c thÕ hÖ sau hoÆc ph¶i chÞu sù chi phèi cña níc ngoµi nÕu chóng ta
kh«ng biÕt c¸ch qu¶n lý vµ sö dông ODA. Bëi vËy qu¶n lý vµ sö dông ODA sao
cho cã hiÖu qu¶, phï hîp víi môc tiªu vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn ®Êt níc lµ mét yªu
cÇu tÊt yÕu.
Lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh Qu¶n lý kinh tÕ- §¹i häc kinh tÕ Quèc
d©n Hµ Néi, em thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng
c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguån Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ë ViÖt
Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay" rÊt thiÕt thùc v× nã cã thÓ phôc vô cho chuyªn
m«n cña em sau nµy. Th«ng qua kiÕn thøc ®· tiÕp thu trªn líp cïng víi sù gióp ®ì
cña thÇy gi¸o , c« gi¸o bé m«n vµ viÖc tham kh¶o mét sè tµi liÖu, em xin tr×nh bµy
néi dung ®Ò tµi nµy nh sau:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ nguån Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). Vai
trß cña ODA ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ sö dông ODA ë ViÖt Nam
trong thêi gian qua.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý
vµ sö dông ODA.
Hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS. PTS §ç Hoµng
Toµn- gi¶ng viªn trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi ®· tËn t×nh híng dÉn em
trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu. Do tr×nh ®é cã h¹n cña ngêi viÕt nªn ®Ò tµi kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt cÇn bæ sung, em rÊt mong nhËn ®îc sù xem xÐt, ®ãng
gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2001
1

Ch¬ng I
Tæng quan vÒ nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA).
I, Tæng quan vÒ ODA.
1, Kh¸i niÖm ODA.
HiÖn nay trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ ODA nhng
nã...
lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn lµ
mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi quèc
gia. §èi víi ViÖt Nam, môc tiªu ®Æt ra thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh CNH-
H§H ®Êt níc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, ViÖt Nam b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp. Do ®ã viÖc thu hót vèn ®Çu t trë thµnh chiÕn lîc quan träng cña ®Êt níc.
Nguån vèn ODA ®îc chÝnh phñ ViÖt Nam ®¸nh gi¸ mét trong nh÷ng
nguån vèn quan träng cña Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc dông cho c¸c môc ®Ých ph¸t
triÓn kinh héi. Nguån vèn nµy ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt vèn
trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nuíc, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng
trëng kinh gi¶m ®ãi nghÌo. Tuy nhiªn ODA kh«ng chØ mét kho¶n cho vay,
®i kÌm víi c¸c ®iÒu kiÖn ng buéc chÝnh trÞ, kinh tÕ. SÏ g¸nh nÆng
nÇn cho c¸c thÕ sau hoÆc ph¶i chÞu chi phèi cña níc ngoµi nÕu chóng ta
kh«ng biÕt c¸ch qu¶n dông ODA. Bëi vËy qu¶n dông ODA sao
cho hiÖu qu¶, phï hîp víi môc tiªu ®Þnh híng ph¸t triÓn ®Êt níc mét yªu
cÇu tÊt yÕu.
mét sinh viªn chuyªn ngµnh Qu¶n kinh tÕ- §¹i häc kinh Quèc
d©n Hµ Néi, em thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng
c«ng t¸c qu¶n lý dông nguån Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ë ViÖt
Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay" rÊt thiÕt thùc thÓ phôc cho chuyªn
m«n cña em sau nµy. Th«ng qua kiÕn thøc ®· tiÕp thu trªn líp cïng víi gióp ®ì
cña thÇy gi¸o , gi¸o m«n viÖc tham kh¶o mét tµi liÖu, em xin tr×nh bµy
néi dung ®Ò tµi nµy nh sau:
Ch¬ng I: Tæng quan nguån trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). Vai
trß cña ODA ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ sö dông ODA ë ViÖt Nam
trong thêi gian qua.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n
vµ sö dông ODA.
Hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS. PTS §ç Hoµng
Toµn- gi¶ng viªn trêng §¹i häc Kinh Quèc d©n Néi ®· tËn t×nh híng dÉn em
trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu. Do tr×nh ®é h¹n cña ngêi viÕt nªn ®Ò tµi kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt cÇn sung, em rÊt mong nhËn ®îc xem xÐt, ®ãng
gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2001
1
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ODA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ODA - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ODA 9 10 559