Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n Kinh tÕ ®Çu t

Lêi nãi ®Çu
C¬ së h¹ tÇng kü thuËt cña mét quèc gia lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hµng
®Çu mµ nhµ ®Çu t quan t©m khi quyÕt ®Þnh thùc hiÖn ®Çu t.
Trong nh÷ng n¨m qua, c¬ së h¹ tÇng kü thuËt cña ViÖt Nam ®· cã nh÷ng
bíc ph¸t triÓn, ®¸p øng phÇn nµo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nãi chung vµ
kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña lÜnh vùc nµy ®èi víi qu¸ tr×nh thu hót vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi nãi riªng.
Tuy nhiªn, bªn c¹nh sù ph¸t triÓn ®ã, c¬ së h¹ tÇng kü thuËt cña chóng ta
®· vµ ®ang béc lé h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt, ch¼ng h¹n sù xuèng cÊp cña hÖ thèng
giao th«ng ®êng bé, ®êng s¾t, phÝ bu ®iÖn kh¸ cao... DÉn ®Õn vai trß cña lÜnh vùc
c¬ së h¹ tÇng kü thuËt bÞ suy gi¶m, xuÊt hiÖn nguy c¬ vÒ sù gi¶m sót cña vèn ®Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi.
XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trªn, víi sù t×m hiÓu vµ nghiªn cøu cña m×nh, h¬n
n÷a ®îc híng dÉn, gióp ®ì cña ThÇy Minh em ®· nhËn thøc ®îc râ vai trß vµ tÇm
quan träng cña lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng kü thuËt víi qu¸ tr×nh thu hót vèn ®Çu t
trùc tiÕp níc ngoµi . §©y lµ lý do em chän ®Ò tµi:
"Thùc tr¹ng ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ë ViÖt Nam
trong thêi gian qua vµ mét sè gi¶i ph¸p trong thêi gian tíi nh»m thu hót vèn
®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi "
Nhng v× c¬ së h¹ tÇng kü thuËt lµ mét kh¸i niÖm riªng bao gåm mét hÖ
thèng c¸c c«ng tr×nh nh cÊp ®iÖn, cÊp níc, giao th«ng, nhµ ë, th«ng tin liªn
l¹c...mµ thêi gian nghiªn cøu h¹n chÕ, nªn em chØ giíi h¹n ë viÖc t×m hiÓu mét sè
bé phËn nh cÊp ®iÖn, giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c.
KÕt cÊu bµi viÕt ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn cßn bao gåm:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ t×nh h×nh
thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong thêi gian qua.

Trang 1

§Ò ¸n Kinh tÕ ®Çu t

Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ®èi víi vÊn ®Ò ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së
h¹ tÇng kü thuËt nh»m thu hót FDI trong thêi gian tíi.
Do tr×nh ®é lý luËn vµ thùc tiÔn cßn h¹n chÕ, bµi viÕt nµy cña em kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Bëi vËy, em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp
cña thÇy gi¸o nh»m gióp ®ì em trau dåi vµ n¾m ch¾c h¬n nh÷ng g× m×nh ®· häc,
nh÷ng g× m×nh cã thÓ vËn dông cho thùc tiÔn.

Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung
I. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n.
1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t vµ ®Çu t ph¸t triÓn
Trong thêi ®¹i ngµy nay, ®Çu t ®· trë thµnh mét nh©n tè quan träng ®èi
víi sù ph¸t triÓn cña mét quèc gia. ThuËt ng÷ "®Çu t " ®îc hiÓu theo nhiÒu khÝa
c¹nh kh¸c nhau, song tùu chung l¹i cã thÓ coi "®Çu t lµ viÖc bá vèn (chi tiªu vèn)

Trang 2

§Ò ¸n Kinh ...
§Ò ¸n Kinh tÕ ®Çu t
Lêi nãi ®Çu
tÇngthuËt cña mét quèc gia mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hµng
®Çu mµ nhµ ®Çu t quan t©m khi quyÕt ®Þnh thùc hiÖn ®Çu t.
Trong nh÷ng n¨m qua, c¬ tÇng thuËt cña ViÖt Nam ®· nh÷ng
bíc ph¸t triÓn, ®¸p øng phÇn nµo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh héi nãi chung
kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña lÜnh vùc nµy ®èi víi qu¸ tr×nh thu hót vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi nãi riªng.
Tuy nhiªn, bªn c¹nh sù ph¸t triÓn ®ã, c¬tÇng kü thuËt cña chóng ta
®· ®ang béc h¹n chÕ nhiÒu mÆt, ch¼ng h¹n xuèng cÊp cña thèng
giao th«ng ®êng bé, ®êng s¾t, phÝ bu ®iÖn kh¸ cao... DÉn ®Õn vai trß cña lÜnh vùc
c¬ së h¹ tÇng kü thuËt bÞ suy gi¶m, xuÊt hiÖn nguy c¬ vÒ sù gi¶m sót cña vèn ®Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi.
XuÊt ph¸t thùc tiÔn trªn, víi t×m hiÓu nghiªn cøu cña m×nh, h¬n
n÷a ®îc híng dÉn, gióp ®ì cña ThÇy Minh em ®· nhËn thøc ®îcvai trß vµ tÇm
quan träng cña lÜnh vùc tÇng kü thuËt víi qu¸ tr×nh thu hót vèn ®Çu t
trùc tiÕp níc ngoµi . §©y lµ lý do em chän ®Ò tµi:
"Thùc tr¹ng ®Çu t ph¸t triÓn tÇng thuËt ë ViÖt Nam
trong thêi gian qua vµ mét sè gi¶i ph¸p trong thêi gian tíi nh»m thu hót vèn
®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi "
Nhng tÇng thuËt mét kh¸i niÖm riªng bao gåm mét
thèng c¸c c«ng tr×nh nh cÊp ®iÖn, cÊp níc, giao th«ng, nhµ ë, th«ng tin liªn
l¹c... thêi gian nghiªn cøu h¹n chÕ, nªn em chØ giíi h¹n ë viÖc t×m hiÓu mét sè
bé phËn nh cÊp ®iÖn, giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c.
KÕt cÊu bµi viÕt ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn cßn bao gåm:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ®Çu t ph¸t triÓn tÇng thuËt t×nh h×nh
thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong thêi gian qua.
Trang
1
GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 9 10 318