Ktl-icon-tai-lieu

giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Lào Cai

Được đăng lên bởi lanhkemlc-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đói nghèo là vấn đề toàn cầu, đã và đang diễn ra trên toàn thế giới với
những mức độ khác nhau và trở thành một thách thức lớn đối với sự phát triển
của từng khu vực, từng quốc gia, dân tộc, từng địa phương. Mặc dù thế giới đã
đưa ra một mức đói nghèo chung tương đối chuẩn (đói có thu nhập dưới 1USD/
người/ ngày, nghèo dưới 2 USD/ người/ ngày), và chuẩn đó cũng sẽ thay đổi theo
tiến trình phát triển kinh tế toàn cầu. Song mức độ và tiêu chí đánh giá về đói
nghèo ở mỗi quốc gia, khu vực, vùng miền vẫn có sự khác biệt.
Chúng ta biết rằng, đói nghèo không chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần, mà
còn là vấn đề chính trị, xã hội và là một trong những nội dung cơ bản trong phát
triển kinh tế bền vững ở mỗi địa phương, mỗi quốc gia và trên toàn thế giới.
Giải quyết tình trạng đói nghèo là một trong những vấn đề xã hội vừa cơ bản lâu
dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách, nhằm bảo đảm phát triển kinh tế và tiến bộ, công
bằng xã hội. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta có rất nhiều
chủ trương về xóa đói, giảm nghèo. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, một
lần nữa Đảng ta khẳng định: “Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng kinh tế, xã hội và trợ giúp về điều kiện sản xuất, nâng cao kiến thức để
người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo tự vươn lên thoát nghèo và cải thiện mức
sống một cách bền vững” .
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc Việt Nam, có 203
km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có 8 huyện, 1 thành
phố, trong đó có 4 huyện biên giới. Toàn tỉnh có 164 xã, phường, trong đó có 81
xã đặc biệt khó khăn, dân số là 615.620 người (theo niên giám thống kê 2009),
trong đó người dân tộc ít người chiếm 64,09%. Theo kết quả điều tra (chuẩn
nghèo đói giai đoạn 2011 - 2015), đến năm 2011 tỉnh Lào Cai có 50.939 hộ
nghèo, chiếm 35,29% tổng số hộ trong toàn tỉnh. Những hộ nghèo này chủ yếu
là các hộ đồng bào dân tộc, tập trung ở các huyện vùng cao, biên giới. Đặc biệt,
4 huyện biên giới của tỉnh tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn là 43,9%, cao hơn
tỷ lệ nghèo chung toàn tỉnh. Việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo mặc dù có
những tiến bộ, tuy vậy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu tính đồng bộ, thống

1

nhất cả về nhận thức và hành động, chưa tìm ra những giải pháp thiết thực phù
hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Thực trạng đói nghèo ở tỉnh Lào Cai đang
là một vấn đề bức xúc, cần được quan tâm giải quyết. Vì vậy, việc nghiên cứu lý
giải một cách có hệ thống, đánh giá đúng thực trạng về đói nghèo, ...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đói nghèo vấn đtoàn cầu, đã đang diễn ra trên toàn thế giới với
những mức độ khác nhau trở thành một thách thức lớn đối với s phát triển
của từng khu vực, từng quốc gia, dân tộc, từng địa phương. Mặc thế giới đã
đưa ra một mức đói nghèo chung tương đối chuẩn (đói có thu nhập dưới 1USD/
người/ ngày, nghèo dưới 2 USD/ người/ ngày), và chun đó cũng sẽ thay đổi theo
tiến trình phát trin kinh tế toàn cầu. Song mức độ tiêu chí đánh giá v đói
nghèo mỗi quc gia, khu vực, vùng min vẫn có s khác bit.
Chúng ta biết rằng, đói nghèo không ch vấn đkinh tế đơn thuần,
còn là vấn đề chính trị, xã hội và một trong những nội dung cơ bản trong phát
triển kinh tế bền vững mỗi địa phương, mỗi quốc gia trên toàn thế giới.
Giải quyết tình trạng đói nghèo là một trong những vấn đề xã hội vừa cơ bản lâu
dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách, nhằm bảo đảm phát triển kinh tế và tiến bộ, công
bằng hội. vậy, trong những năm qua, Đảng Nhà ớc ta rất nhiều
chủ trương về xóa đói, giảm nghèo. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, một
lần nữa Đảng ta khẳng định: “N nước tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng kinh tế, hội trợ giúp về điều kiện sản xuất, nâng cao kiến thức để
người nghèo, h nghèo, vùng nghèo t vươn n thoát nghèo cải thiện mức
sống một cách bền vững .
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc Việt Nam, có 203
km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 8 huyện, 1 thành
phố, trong đó có 4 huyện biên giới. Toàn tỉnh có 164 xã, phường, trong đó có 81
đặc biệt khó khăn, dân s 615.620 người (theo niên giám thống kê 2009),
trong đó người dân tộc ít người chiếm 64,09%. Theo kết quả điều tra (chuẩn
nghèo đói giai đoạn 2011 - 2015), đến năm 2011 tỉnh Lào Cai 50.939 hộ
nghèo, chiếm 35,29% tổng s hộ trong toàn tỉnh. Những hộ nghèo này chủ yếu
các hộ đồng bào dân tộc, tập trung ở các huyện vùng cao, biên giới. Đặc biệt,
4 huyện biên giới của tỉnh tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn 43,9%, cao hơn
tỷ lệ nghèo chung toàn tỉnh. Việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo mặc
những tiến bộ, tuy vậy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu nh đồng bộ, thống
1
giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Lào Cai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Lào Cai - Người đăng: lanhkemlc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Lào Cai 9 10 25