Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước

Được đăng lên bởi Thủ Lĩnh Tuơng Lai
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 6649 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
---------o0o---------

Công trình tham dự Cuộc thi
Sinh viên nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học
Ngoại Thƣơng 2012

Tên công trình:
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƢ QUỐC TẾ GIỮA NHÀ
ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI VÀ NHÀ NƢỚC TIẾP NHẬN ĐẦU
TƢ: KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI
HỌC CHO VIỆT NAM

Nhóm ngành: Kinh doanh và Quản lý 3

Hà Nội, tháng 4 năm 2012

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HỘP TRONG ĐỀ TÀI ................................ iv
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU
TƢ QUỐC TẾ GIỮA NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI VÀ NHÀ NƢỚC TIẾP
NHẬN ĐẦU TƢ ................................................................................................................. 4
1.1

Khái quát về đầu tƣ quốc tế và tranh chấp đầu tƣ quốc tế giữa nhà đầu

tƣ nƣớc ngoài và Nhà nƣớc tiếp nhận đầu tƣ .........................................................4
1.1.1 Khái quát về đầu tư quốc tế.........................................................................4
1.1.2 Tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước tiếp
nhận đầu tư ................................................................................................................11
1.2

Khái quát về giải quyết tranh chấp đầu tƣ quốc tế giữa nhà đầu tƣ nƣớc

ngoài và Nhà nƣớc tiếp nhận đầu tƣ .....................................................................16
1.2.1 Các phương thức giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà
nước tiếp nhận đầu tư ................................................................................................16
1.2.2 Các cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù giữa nhà đầu tư nước ngoài và
Nhà nước tiếp nhận đầu tư ........................................................................................21
1.2.3 Vai trò của các cơ chế giải quyết tranh chấp trong sự phát triển đầu tư
quốc tế ....................................................................................................................24
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƢ QUỐC
TẾ GIỮA NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI VÀ NHÀ NƢỚC TIẾP NHẬN ĐẦU
TƢ TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ......... 26
2.1

Thực trạng giải quyết tranh chấp đầu tƣ quốc tế giữa nhà đầu tƣ nƣớc

ngoài và Nhà nƣớ...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HC NGOẠI THƢƠNG
---------o0o---------
Công trình tham d Cuc thi
Sinh viên nghiên cu khoa học Trƣờng Đại hc
Ngoại Thƣơng 2012
Tên công trình:
GII QUYT TRANH CHP ĐẦU TƢ QUỐC T GIA NHÀ
ĐẦU TƢ NƢC NGOÀI VÀ N NƢỚC TIP NHẬN ĐẦU
TƢ: KINH NGHIM CA MT S QUC GIA VÀ BÀI
HC CHO VIT NAM
Nhóm ngành: Kinh doanh và Qun lý 3
Hà Nội, tháng 4 năm 2012
Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước - Người đăng: Thủ Lĩnh Tuơng Lai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước 9 10 702