Ktl-icon-tai-lieu

Giải tình huống 1 môn quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Thủy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN
Nhóm 10 – Môn Quản trị chiến lược

STT

HỌ VÀ TÊN

1

Nguyễn Thị Thùy

2

Nguyễn Thị Phương Trâm

MSV

ĐÁNH
GIÁ

ĐIỂM

GHI CHÚ
Nhóm
trưởng

13D210259

Thư ký

3
4
5
6
7
8
9
10

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
-----------*----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------*------Hà nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Nhóm 10 – Môn Quản trị chiến lược
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1

Thời gian bắt đầu :

14h00 ngày 01/09/2015

2

Địa điểm họp

Sân thư viện trường đại học Thương Mại

3

Số lượng tham gia :

10/10 thành viên

4

Nhóm trưởng

Phạm Thị Thùy

:

:

II. NỘI DUNG CUỘC TẬP
-

Tìm hiểu đề tài: Tầm nhìn và sứ mạng kinh doanh của tập đoàn Hoa Sen
Lấy ý kiến thành viên trong nhóm, lên dàn ý cho bài thảo luận.

III. TỔNG KẾT
-

Tất cả thành viên đồng ý với nội dung thảo luân trên.
Buổi họp kết thúc : 16h00 ngày 01/09/2015

Thư ký

Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguyễn Thị Thùy

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
-----------*----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------*------Hà nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Nhóm 10 – Môn Quản trị chiến lược
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1

Thời gian bắt đầu :

15h00 ngày 06/09/2015

2

Địa điểm họp

Sân thư viện trường đại học Thương Mại

3

Số lượng tham gia :

10/10 thành viên

4

Nhóm trưởng

Phạm Thị Thùy

:

:

II. NỘI DUNG CUỘC TẬP
-

Tìm hiểu đề tài: Tầm nhìn và sứ mạng kinh doanh của tập đoàn Hoa Sen
Phân công việc cho các thành viên nhóm.
Chốt thời gian nộp bài thảo luận.

III. TỔNG KẾT
-

Tất cả thành viên đồng ý với nội dung thảo luân trên.
3

Buổi họp kết thúc : 16h00 ngày 04/09/2015

-

Thư ký

Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguyễn Thị Thùy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
-----------*----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------*------Hà nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Nhóm 10 – Môn Quản trị chiến lược
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1

Thời gian bắt đầu :

16h00 ngày 14/09/2015

2

Địa điểm họp

Sân thư viện trường đại học Thương Mại

3

Số lượng tham gia :

10/10 thành viên

4

Nhóm trưởng

Phạm Thị Thùy

:

:

II. NỘI DUNG CUỘC TẬP
-

Tìm hiểu đề tài: Tầm nhìn và sứ mạng của tập đoàn Hoa Sen
Tổng hợp, sắp xếp các ý kiến thành bài hoàn chỉnh.
4

III. TỔNG KẾT
-

Tất cả thành viên đồng ý với nội dung thảo luận trên.
Buổ...
BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN
Nhóm 10 – Môn Quản trị chiến lược
STT HỌ VÀ TÊN MSV
ĐÁNH
GIÁ
ĐIỂM GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Thùy
Nhóm
trưởng
2 Nguyễn Thị Phương Trâm 13D210259 Thư ký
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Giải tình huống 1 môn quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tình huống 1 môn quản trị chiến lược - Người đăng: Nguyễn Thanh Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giải tình huống 1 môn quản trị chiến lược 9 10 585