Ktl-icon-tai-lieu

Giảng dạy Kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi nguyenbich9x
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trính Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2011-2013

Kinh tế học Vĩ mô

Đề cương môn học

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Học kỳ Thu, 2011
KINH TẾ VĨ MÔ
Lý thuyết và Chính sách
3/10/2011 – 12/1/2012
Đề cương môn học
Nhóm giảng viên:
Giảng viên:
Trợ giảng

Châu Văn Thành
Đinh Vũ Trang Ngân
Jonathan Pincus
Đỗ Thiên Anh Tuấn

Giờ học
Thứ Hai, thứ Tư: 08:30-10:00 sáng. Thảo luận: Thứ Sáu từ 08:30-10:00 sáng.
Giờ tiếp học viên
Nhóm giảng viên sẽ sẵn sàng hướng dẫn theo lịch sau đây, hay theo giờ hẹn trước.
Thứ Hai
Châu Văn Thành
Đ. V. Trang Ngân
Jonathan Pincus

15:30-17:00

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

15:30-17:00

Mục tiêu môn học
Môn học này cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản trong kinh tế vĩ mô và việc áp dụng
những kiến thức đó cho nền kinh tế Việt Nam.
Mô tả môn học
Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu hành vi c a toàn b nền kinh tế, bao g m s tăng trư ng
sản xuất và tiêu d ng, và xu hướng c a giá, l i suất, việc làm, t lệ thất nghiệp, và các yếu t bên
ngoài qu c gia có th ảnh hư ng tới s biến đ ng hàng hóa, dịch vụ, và tiền Chình ph có th
tác đ ng lên nền kinh tế vĩ mô thông qua các chình sách về thuế, chi tiêu chình ph , các hoạt
đ ng đ u tư công, và nợ qu c gia, cũng như s ki m soát c a ngân hàng trung ương đ i với cung
tiền Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu các biến đ ng dài hạn c a sản lượng và mức giá, và cả các
điều ch nh ng n hạn c a cả nền kinh tế đ i với các c s c bên ngoài và bên trong.
Môn học sẽ nghiên cứu b n khu v c cơ bản
Nền kinh tế th c
Chình sách tài
khóa,
Chình sách tiền tệ,
Nền kinh tế m Nền kinh tế th c bao g m s xác định các biến
s t ng hợp trong tài khoản qu c gia, vì dụ như GDP, việc làm, lạm phát, t ng cung và t ng c u
Khu v c tài khóa phân tìch các chình sách tài khóa liên qua đến thuế, chi tiêu công, nợ chình ph
và đ u tư công Khu v c tiền tệ tím hi u các ảnh hư ng tr c tiếp và gián tiếp c a các công cụ

1

Chương trính Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2011-2013

Kinh tế học Vĩ mô

Đề cương môn học

quản l tiền tệ và vai tr quan trọng c a ngân hàng trung ương Ph n kinh tế m sẽ nghiên cứu
về s giao thương hàng hóa và dịch vụ qu c tế, nợ nước ngoài, và các chình sách về t giá.
Phương pháp tiếp cận môn học này tập trung vào ứng dụng d a trên l thuyết căn bản
Ch ng ta sẽ s dụng các vì dụ cụ th c a nền kinh tế Việt Nam và các nước khác đ tím hi u các
khái niệm căn bản Học viên sẽ học cách tím hi u những tư ng c t yếu nhất về kinh tế vĩ mô
thông qua các vì dụ và bài tập chình sách.
Đánh giá
Học viên được yêu c u t...

Niên khóa 2011-2013


1
Fulbright
, 2011


3/10/2011 12/1/2012

:
viên: Châu Vn Thành
inh V Trang Ngân
Jonathan Pincus
 

Hai: 08:30-10:00 sáng. : ThSáu 08:30-10:00 sáng.

sau .
Hai


Th

C
. V. Trang Ngân
15:30-17:00
15:30-17:00
Jonathan Pincus
M tiêu môn hc
áp 
cho .



 


 
.

 


 
Giảng dạy Kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giảng dạy Kinh tế vĩ mô - Người đăng: nguyenbich9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giảng dạy Kinh tế vĩ mô 9 10 5