Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình giao tiếp

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 5020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình “Quản lý thông tin ở nơi làm việc” do các giáo viên trường đại
học Công Nghiệp Hà Nội biên dịch để làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh
viên các ngành kinh tế và các ngành có liên quan. Nội dung giáo trình đề cập một
cách hệ thống những kiến thức và những kỹ năng thu thập, tổ chức và xử lý thông
tin ở nơi làm việc.
Giáo trình này được chia làm 03 chương.
Chương 1: Đề cập đến cách thức thu thập thông tin theo yêu cầu của tổ chức,
xác định các thông tin phù hợp cho việc phân tích, ra quyết định và phát triển kế
hoạch, chiến lược; sử dụng các thiết bịđể thu thập thông tin hiệu quả, quản lý
thông tin điện tử tại nơi làm việc; tạo, lưu và tìm dữ liệu; quản lý các tệp tin và
danh mục; đảm bảo an toàn và bảo mật trong xử lý thông tin; nhận biết những khó
khăn trong truy cập và tổ chức thông tin của một hệ thống điện tử.
Chương 2: Đề cập đến tổ chức thông tin cho việc phân tích và dịch thuật
theo yêu cầu của tổ chức; xử lý thông tin theo chính sách và các quy trình; cập
nhật, sửa đổi, sắp xếp và lưu trữ thông tin theo yêu cầu của tổ chức; nhận biết
những khó khăn trong truy cập và tổ chức thông tin của hệ thống lưu trữ thông tin
trên sổ sách.
Chương 3: Đề cập đến cách lưu giữ các thông tin và hệ thống tập tin theo yêu
cầu của tổ chức; thiết lập và thu thập các tập tin mới; xác định, xóa bỏ và/ hoặc
sắp xếp lại các tập tin không ít và sử dụng đến; cập nhật các bảng chú dẫn; tiếp
nhận những ý kiến đóng góp cần thiết cho công tác xây dựng thông tin trong tương
lai.
Trong quá trình biên dịch, chúng tôi đã cố gắng thể hiện một cách chính xác
nhất nội dung của. Các vấn đề được trình bày một cách rõ ràng, chân thực và có hệ
thống. Tuy nhiên, do những giới hạn về thời gian cho nên chắc chắn còn có những
thiếu sót, chúng tôi mong được sự góp ý của bạn đọc để giáo trình ngày càng được
hoàn thiện. Xin chân thành cảm ơn.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

-

1

-

GIÁO TRÌNH GIAO TIẾP 2C

Chương 1
THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN
Mỗi tổ chức có một quy trình thu thập và lưu trữ thông tin riêng trong các tài
liệu nêu trên. Trong một hệ thống máy tính, các thông tin sẽ được lưu trữ trong các
cơ sở dữ liệu hoặc trong các tệp tin và trong sổ sách. Các bản ghi sẽ được lưu lại để
sử dụng trong tương lai.
Bạn phải lựa chọn phương pháp hiệu quả nhất để thu thập, lưu trữ và lấy thông
tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Việc này giúp cho các nhân viên trong tổ chức
có thể sử dụng thông tin để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng.
Nếu như các tập tin ...
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Quản thông tin nơi làm việc do các giáo viên trường đại
học Công Nghiệp Nội biên dịch để làm tài liệu giảng dạy học tập cho sinh
viên các ngành kinh tế các ngành liên quan. Nội dung giáo trình đề cập một
cách hệ thống những kiến thức những kỹ năng thu thập, tổ chức xử thông
tin ở nơi làm việc.
Giáo trình này được chia làm 03 chương.
Chương 1: Đề cập đến cách thức thu thập thông tin theo yêu cầu của tổ chức,
xác định các thông tin phù hợp cho việc phân tích, ra quyết định và phát triển kế
hoạch, chiến lược; sử dụng các thiết bịđể thu thập thông tin hiệu quả, quản
thông tin điện tử tại nơi làm việc; tạo, lưu tìm dữ liệu; quản các tệp tin
danh mục; đảm bảo an toàn bảo mật trong xử thông tin; nhận biết những khó
khăn trong truy cập và tổ chức thông tin của một hệ thống điện tử.
Chương 2: Đề cập đến tổ chức thông tin cho việc phân tích dịch thuật
theo yêu cầu của tổ chức; xử thông tin theo chính sách các quy trình; cập
nhật, sửa đổi, sắp xếp lưu trữ thông tin theo yêu cầu của tổ chức; nhận biết
những khó khăn trong truy cập tổ chức thông tin của hệ thống lưu trữ thông tin
trên sổ sách.
Chương 3: Đề cập đến cách lưu giữ các thông tin và hệ thống tập tin theo yêu
cầu của tổ chức; thiết lập thu thập các tập tin mới; xác định, xóa bỏ và/ hoặc
sắp xếp lại các tập tin không ít sử dụng đến; cập nhật các bảng chú dẫn; tiếp
nhận những ý kiến đóng góp cần thiết cho công tác xây dựng thông tin trong tương
lai.
Trong quá trình biên dịch, chúng tôi đã cố gắng thể hiện một cách chính xác
nhất nội dung của. Các vấn đề được trình bày một cách rõ ràng, chân thực và có hệ
thống. Tuy nhiên, do những giới hạn về thời gian cho nên chắc chắn còn những
thiếu sót, chúng tôi mong được sự góp ý của bạn đọc để giáo trình ngày càng được
hoàn thiện. Xin chân thành cảm ơn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - - GIÁO TRÌNH GIAO TIẾP 2C
1
Giáo trình giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình giao tiếp - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Giáo trình giao tiếp 9 10 335