Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Được đăng lên bởi haiduongocean
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5., Neu cac each ti~p can d~ phat trien mot HTTT theo phirong phap
ph at trien n9i b9·
6. Hay cho bi~t Uti diem cua giai phap thue irng dung so voi giai phap
mua irng dung.
7. Mo ta phuong phap ngiroi sir dung tv phat tri~n HTTT. Vu diem va

l
Chuong 18

TONG QUAN

vi: PHAT

TRIEN Ht THONG THONG TIN

han che?

8. I lay cho bi~t VI sao, irng dung do ngiroi str dung phat tri~n co th~
ch~t hrong khong cao? Hay ncu mot s6 giai phap d~ cai thien tinh hinh.
9. Mo ta phuong phap thue phat tri~n HTTT .:Vu di~m va han che?
10. ASPs la gi? Neu Uti diem va han ch~ cua viec sir dung dich vl,lung
dung ASPs.
II. Trinh bay cac tieu chuan d~ IVa chon phirong an trien khai irng
dung.
12. Trinh bay quy trinh cac buoc lira chon nha cung dp va cac goi
phan rnern thuong pham.
13. Hay neu met s6 Iy do cua viec tai thiet k~ cac tien trinh nghiep vu,
truce khi tri~n khai cac HTTT.
14. Hay cho bict nhirng thach thirc va ca h9i cua viec trien khai
HTTT.
15. Hay cho bi~t cac yeu t6 anh huang d~n thanh cong va th~t bai cua
qua trinh trien khai HTTT.
16. Hay trinh bay cac ky thu?t quan Iy dir an HTTT.

Tom t~t nQi dung
18.1. Phat trien h~ thong thong tin voi qua trinh d6i moi t6 chirc
18.2. Qua trinh phat trien h~ thong thong tin co du true
18.3. Cac phirong phap hien dai irng dung trong phat tricn h~ thong
thong tin
Muc dich
Sau khi h9C xong chuang

nay, ngiroi h9C dn

dat diroc cac yeu du

, sau day:
I. Hi~u duoc tam quan trong cua viec lap k~ hoach h~ thong thong tin

trong sir nh~t quan voi k~ hoach chien luoc cua t6 chirc.
2. Nam duoc quy trinh cac giai doan cua vong doi phat tri~n h~ thong
thong tin.
3. Co hi~u biet v~ cac phirong phap hien dai irng dung trong phan tich
va thiet k~ h~ thong thong tin,

U'U

diem, han ch~ cua m6i phirong phap,

IS.1 PHAT TRIEN Ht THONG THONG TIN VOl QuA TRINH DOl

Tai Ii~u tham khao

MOl TO CHl]'C

v~nguycn

[18] Turban et all. 2008, Information Technologyfor Management Transforming
Organizations in the Digital Economy, 6th Edition, WILEY, USA.

tac, phat tricn mot HTTT moi khong chi don gian la trang
bi phan cirng va phan mcm moi ma con la SIJ d6i moi d6i voi cac vi tri cong
viec, cac ky nang, sir d6i rnoi d6i voi cong vice quan ly va SIJ d6i moi d6i
voi toan t6 chirc. Khong th~ tricn khai mot cong ngh¢ moi ma khong tinh
d~n y~u t6 con nguoi, nhfrng ngiroi str dung urong lai cua h¢ thong.
Thi~t k~ mot HTTT moi thirc t~ la ti~n hanh thi6t k6 lai t(\ clnrc. C~n
phai xac dinh r5 rang, qua trinh xay dung m9t IITTT moi 1<1mot qua trinh
d6i moi t6 chi...
5.,
Neu cac
each ti~p
can
d~
phat trien mot
HTTT theo
phirong
phap
ph at
trien
n9
i
b9·
6. Hay cho bi~t
Uti
diem cua giai phap thue irng dung so voi giai phap
mua irng
dung.
7. Mo ta phuong phap ngiroi sir dung
tv
phat
tri~n HTTT. Vu
diem va
han che?
8.
I
lay cho bi~t
VI
sao,
irng dung
do
ngiroi str dung phat
tri~n co th~
ch~t
hrong
khong cao? Hay ncu
mot
s6 giai phap d~ cai thien tinh hinh.
9. Mo
ta
phuong phap thue
phat tri~n HTTT .:Vu di~m
va han che?
10. ASPs
la gi? Neu
Uti
diem va han
ch~
cua viec sir dung dich
vl,lung
dung
ASPs.
II.
Trinh bay
cac tieu
chuan
d~ IVa
chon
phirong
an
trien
khai irng
dung.
12. Trinh bay quy trinh
cac buoc lira
chon nha cung
dp
va
cac
goi
phan
rnern
thuong pham.
13. Hay neu met s6
Iy
do cua viec tai thiet k~ cac tien trinh nghiep vu,
truce
khi tri~n khai
cac
HTTT.
14. Hay cho
bict nhirng
thach thirc
va ca
h9i
cua viec
trien khai
HTTT.
15. Hay cho bi~t
cac yeu
t6
anh
huang d~n
thanh cong va
th~t
bai cua
qua trinh
trien
khai HTTT.
16. Hay trinh bay
cac
ky thu?t
quan
Iy
dir
an HTTT.
Tai Ii~u tham khao
[18] Turban et all. 2008,
Information Technologyfor Management Transforming
Organizations in the Digital Economy,
6th Edition, WILEY, USA.
l
Chuong 18
TONG QUAN vi: PHAT TRIEN Ht THONG THONG TIN
Tom
t~t
nQi dung
18.1. Phat trien h~ thong thong tin voi qua trinh d6i moi t6
chirc
18.2. Qua trinh phat trien h~ thong thong tin co du true
18.3. Cac
phirong
phap hien dai irng dung trong phat tricn h~ thong
thong tin
Muc dich
Sau khi h9C xong chuang nay,
ngiroi
h9C dn dat
diroc cac
yeu du
, sau day:
I.
Hi~u
duoc
tam quan
trong cua viec lap
k~
hoach
h~
thong
thong tin
trong
sir
nh~t
quan voi
k~
hoach chien luoc cua
t6
chirc.
2.
Nam duoc
quy
trinh cac
giai
doan cua vong doi phat
tri~n h~
thong
thong tin.
3. Co hi~u biet v~ cac
phirong
phap
hien
dai irng dung trong phan tich
va thiet
k~ h~
thong
thong tin,
U'U
diem, han ch~ cua m6i
phirong
phap,
IS.1 PHAT TRIEN Ht THONG THONG TIN VOl QuA TRINH DOl
MOl TO
CHl]'C
v~
nguycn tac, phat tricn mot HTTT moi khong chi don gian la trang
bi phan
cirng
va phan mcm moi ma
con la
SIJ
d6i
moi
d6i
voi cac
vi tri
cong
viec, cac
ky nang,
sir
d6i
rnoi
d6i voi
cong
vice
quan
ly
va SIJ
d6i
moi
d6i
voi toan
t6 chirc.
Khong
th~ tricn khai mot
cong
ngh¢
moi
ma
khong
tinh
d~n y~u t6 con
nguoi,
nhfrng
ngiroi str
dung
urong
lai cua thong.
Thi~t k~
mot
HTTT
moi thirc
t~ la ti~n
hanh
thi6t k6
lai
t(\
clnrc.
C~n
phai xac dinh r5 rang,
qua
trinh xay dung
m9t IITTT
moi 1<1mot
qua
trinh
d6i
moi t6 chirc theo k~ hoach, nh~m rnuc tieu cai
ti6n
va nang cao nang luc
hoat d<)ng cua t6
chirc.
Nhirng
ngiro]
phat tricn IITTT
din
hi~u
r6
anh
.,on
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý - Người đăng: haiduongocean
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý 9 10 384