Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình kế toán thương mại dịch vụ

Được đăng lên bởi Hoa Ha
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCMKHOA TAØI CHÍNH
KEÁ TOAÙN
Bieân soaïn
Th.s Vuõ Thò Thuyø Linh – Chuû bieân
Th.s Nguyeãn Thò Thu Hieàn – Hieäu ñính
TS. Nguyeãn Trung Tröïc – Th.S Ñoaøn Vaên Ñính
GIAÙO TRÌNH
KEÁ TOAÙN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ

Lưu hành nội bộ - năm 2007


1

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Keá toaùn Thöông maïi – dòch vuï laø moät trong nhöõng moân
hoïc chuyeân ngaønh cuûa hoïc sinh – sinh vieân chuyeân ngaønh
Keá toaùn. Ñeå giuùp sinh vieân coù kieán thöùc chuyeân saâu veà
haïch toaùn ñaëc thuø cuûa hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi –
dòch vuï taïi caùc doanh nghieäp, khoa Taøi Chính Keá Toaùn –
Tröôøng Ñaïi hoïc Coâng Nghieäp TP. HCM xin giôùi thieäu giaùo
trình naøy.
Noäi dung cuûa giaùo trình ñaõ caên cöù vaøo luaät Keá toaùn, heä
thoáng chuaån möïc keá toaùn vaø caùc chính saùch keá toaùn cuûa
Vieät Nam ñaõ ban haønh trong thôøi gian qua ñeå toång hôïp vaø
bieân soaïn neân giaùo trình “Keá toaùn thöông maïi – dòch vuï ”
vôùi caùc chöông nhö sau :
Chöông 1 : Toång quan veà doanh nghieäp thöông maïi dòch vuï
Chöông 2 : Keá toaùn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
Chöông 3 : Keá toaùn mua baùn haøng hoaù trong nöôùc
Chöông 4 : Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu
Chöông 5 : Keá toaùn kinh doanh dòch vuï
Chöông 6 : Keá toaùn xaây döïng
Gíao trình do Th.s Traàn Phöôùc – Phoù khoa Taøi chính keá
toaùn,Th.s Nguyeãn Thò Thu Hieàn – Tröôûng boä moân keá toaùn


2

– Khoa TCKT, Th.s Vuõ Thò Thuøy Linh, TS. Nguyeãn Trung
Tröïc giaûng vieân cuûa khoa bieân soaïn .
Maëc duø Taùc giaû ñaõ coù nhieàu coá gaéng, song khoâng theå
traùnh khoûi nhöõng khieám khuyeát, raát mong nhaän ñöôïc nhöõng
yù kieán ñoùng goùp cuûa baïn ñoïc vaø ñoàng nghieäp ñeå taøi lieäu
ñöôïc hoaøn chænh hôn
Traân troïng caùm ôn
Caùc Taùc giaû3

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I: TOÅNG QUAN VEÀ DOANH
NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ
1.1.

Khaùi nieäm vaø ñoái töôïng kinh doanh

6

thöông maïi - dòch vuï
1.2.

Ñaëc ñieåm doanh nghieäp thöông maïi

7

dòch vu
1.3.

Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong

9

doanh nghieäp thöông maïi - dòch vuï.
CHÖÔNG 2: KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH
TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI
2.1. Caùc khaùi nieäm

15

2.2. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø xöû lyù cheânh

18

leäch tyû giaù
2.3. Nguyeân taéc haïch toaùn cheânh leäch tyû

20

giaù hoái ñoaùi
2.4. Keá toaùn cheânh leäch tyû giaù

21

CHÖÔNG 3: KEÁ TOAÙN MUA BAÙN
HAØNG HOAÙ TRONG NÖÔÙC
3.1. Toång quaùt

30


4

3.2.. Keá toaùn mua haøng hoaù

32

3.3. Keá toaùn baùn haøng...
http://www.ebook.edu.vn
1
ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCMKHOA TAØI CHÍNH
KEÁ TOAÙN
Bieân soaïn
Th.s Vuõ Thò Thuyø Linh Chuû bieân
Th.s Nguyeãn Thò Thu Hieàn Hieäu ñính
TS. Nguyeãn Trung Tröïc Th.S Ñoaøn Vaên Ñính
GIAÙO TRÌNH
KEÁ TOAÙN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ
Lưu hành nội bộ - năm 2007
giáo trình kế toán thương mại dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình kế toán thương mại dịch vụ - Người đăng: Hoa Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
giáo trình kế toán thương mại dịch vụ 9 10 89