Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 3)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Kinh tế
ĐHQG TP.HCM

Kinh tế lượng

©2007

CHƯƠNG 3: HỒI QUI ĐƠN BIẾN
3.1 Bản chất thống kê của mô hình hồi quy đơn biến
Phương pháp ước lượng LS, về thực chất, chỉ là vẽ một đường hồi quy đi xuyên qua “đám
bụi” dữ liệu, sao cho tổng bình phương các phần dư [hay sai số] ESS là nhỏ nhất. Nhưng
việc đo lường mang tính thuần túy đại số đó chưa có gì bảo đảm chắc chắn rằng nó sẽ cho
^

^

ra những ước lượng α , β tốt nhất của các tham số tổng thể α , β theo những tiêu chuẩn xác
định về mặt thống kê. Để có thể những đánh giá cụ thể hơn về độ tốt của ước lượng, chúng
ta cần xem xét sâu hơn bản chất thống kê của mô hình hồi quy.
Để dễ hình dung, chúng ta bắt đầu bằng sự giả định phi thực rằng, quan hệ giữa biến X và
Y [chẳng hạn như giữa thu nhập và tiêu dùng] chỉ tuân theo quy luật xác định, và hoàn toàn
không bị chi phối bởi các yếu tố ngẫu nhiên. Khi đó, các quan sát {x n , y n }nN=1 sẽ nằm gọn
trên một đường thẳng mô tả xu thế thực của tổng thể:

Y =α +β ⋅X
x
x
x
x
x
x

yn

x

βˆ ≡ β

Không có yếu tố
ngẫu nhiên tác động
R2 = 1

x

0

xn

Đồ thị 3.1a: quy luật xác định giữa X và Y.

^

^

Khi đó, việc ước lượng trở nên tầm thường, vì ta luôn có α = α , β = β , và R 2 = 1 .
Lê Hồng Nhật
Trần Thiện Trúc Phượng

1

Khoa Kinh tế
ĐHQG TP.HCM

Kinh tế lượng

©2007

Bây giờ, chúng ta cho phép các yếu tố ngẫu nhiên tác động lên quan hệ giữa X , Y . Như đã
nêu, các nhân tố này khiến cho các quan sát {x n , y n }nN=1 bị lệch một cách ngẫu nhiên khỏi
đường xu thế tổng thể. Vì vậy, thay vì nhìn thấy một đường xu thẳng tuyến tính như trên
hình 3.1a, ta chỉ nhìn thấy một đám bụi dữ liệu bám xung quanh một xu thế nào đó mà ta
muốn ước lượng.

x
x
x

x

x

x
x

x

0

Đồ thị 3.1b: Quan hệ giữa X và Y bị nhiễu bởi các yếu tố ngẫu nhiên

Trên Đồ thị 3.1b, ta thấy các điểm quan sát {x n , y n }nN=1 , trước đây nằm trên cùng một
đường thẳng trên hình 3.1a, nay bị “thổi bay” lên thành một “đám bụi” dữ liệu, mà việc
“chụp ảnh” chúng [tức là đi thu thập dữ liệu], rồi vẽ một đường hồi quy chạy xuyên qua
chúng sẽ không nhất thiết là trùng với quy luật tổng thể (mô tả bởi gạch chấm). Điều này
^

gợi ý rằng mỗi ước lượng β chịu sự quy định bởi tham số tổng thể β , nhưng bị lái đi bởi
^

^

các biến ngẫu nhiên. [Tương tự, ta có thể nói như vậy về α ]. Vì vậy, β cũng là một biến
ngẫu nhiên. Vấn đề đặt ra là, về trung bình mà nói [tức là sau rất nhiều lần chụp ảnh các
^

đám bụi dữ liệu], liệu ước lượng β có thể hiện đúng β hay không? Và liệu phương pháp
ước lượng bình phương cực tiểu...
Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007
ĐHQG TP.HCM
Lê Hng Nht 1
CHƯƠNG 3: HI QUI ĐƠN BIN
3.1 Bn cht thng kê ca mô hình hi quy đơn biến
Phương pháp ước lượng LS, v thc cht, ch là v mt đường hi quy đi xuyên qua “đám
bi” d liu, sao cho tng bình phương các phn dư [hay sai s] ESS là nh nht. Nhưng
vic đo lường mang tính thun túy đại s đó chưa có gì bo đảm chc chn rng nó s cho
ra nhng ước lượng tt nht ca các tham s tng th
^^
,
βα
β
α
,
theo nhng tiêu chun xác
định v mt thng kê. Để có th nhng đánh giá c th hơn v độ tt ca ước lượng, chúng
ta cn xem xét sâu hơn bn cht thng kê ca mô hình hi quy.
Để d hình dung, chúng ta bt đầu bng s gi định phi thc rng, quan h gia biến
X
[chng hn như gia thu nhp và tiêu dùng] ch tuân theo quy lut xác định, và hoàn toàn
không b chi phi bi các yếu t ngu nhiên. Khi đó, các quan sát s nm gn
trên mt đường thng mô t xu thế thc ca tng th:
Y
N
nnn
yx
1
},{
=
XY
+
=
β
α
Không có yếu t
ngu nhiên tác động
1
2
=
R
x
x
x
x
x
x
x
x
0
ββ
ˆ
n
x
n
y
Đồ th 3.1a: quy lut xác định gia XY.
Khi đó, vic ước lượng tr nên tm thường, vì ta luôn có , và
ββαα
==
^^
, 1
2
=
R
.
Trn Thin Trúc Phượng
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 3) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 3) 9 10 431