Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Chiến
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3105 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VIỆT NAM

VIỆN TOÁN HỌC

PHẠM THỊ NINH NHÂM

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TOÁN HỌC
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
Mã số: 62.46.15.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học:
TS HỒ ĐĂNG PHÚC

Hà Nội - 2008

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………. ………
Chương I PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHIỀU MỨC………… ……………
1.1. Giới thiệu…………………………………………………………………. ……………
1.1.1 Mô hình hồi quy đơn………………………………………………. …….…….
1.1.2. Ý nghĩa của mô hình nhiều mức…………………………………….…….
1.2. Mô hình nhiều mức………………………………………………………. ………..
1.2.1 Mô hình hồi quy hai mức cơ bản ………………………………… …......
1.2.2 Tính toán các tham số ước lượng và chiến lược phân tích…….
1.2.3 Một số ví dụ về mô hình hồi quy hai mức đơn giản ……………...
1.2.4 Chuẩn hóa các hệ số hồi quy……………………………………….……...
Chương II. SỬ DỤNG MLwinN............................................................……………………
2.1. Gọi ra tệp dữ liệu làm việc…………………………………………………….....
2.2. Quản lý dữ liệu……………………………………………………………………. ...
2.3. Mô hình các thành tố phương sai hai mức… …………………………….
2.4. Mô hình các thành tố phương sai ba mức.. ……………………………...
2.5. Mô hình ba mức với các biến giải thích…. ……………………………….
2.6. Mô hình độ dốc ngẫu nhiên……………………………………………………. .
Chương III. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU……………… ………………………………….......
3.1. Mô tả bộ số liệu………………………………………………………. ……….………
3.2. Phân tích theo mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển …………………...
3.2.1 Mô hình hồiquy tuyến tính dự báo doanh thu
3.2.2 Mô hình hồi quy log tuyến tính với log doanh thu
…...
3.2.3 Mô hình xét vai trò đặc thù của các công ty …………………….
3.2.4 Mô hình hồiquy tuyến tính dự báo lãi
3.2.5 Mô hình xét vai trò đặc thù của các công ty đối với lãi …...
3.3. Mô hình nhiều mức ………………………………………………………………...
3.3.1 Mô hình các thành tố phương sai hai mức đối với doanh thu
3.3.2 Mô hình hồi quy với độ dốc ngẫu nhiên dự báo doanh thu …...
3.3.3 Mô hình hồi quy dự báo lãi của các công trình…………………….
3.4. Kết luận………………………………………………………………………………….
TÀI LIỆU THAM KHẢO……….. …………………………………………………………..

1
4

4
5
7
9
9
16
24
26
28

28
29
31
34
35
39
42
42
44
44
48
52
60
63
67
69
70
74
77
81

LỜI MỞ ĐẦU
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, tiền thân là Đoàn 559, lực lượng
chủ lực xây dựng và bảo vệ đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh), con
đường nối giữa căn cứ địa miền Bắc và chiến trường miền Nam. Là tuyến vận
tải quân sự chiến lược, đường Trường Sơn luôn trở thà...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO VIN KHOA HC VÀ CÔNG NGH
VIT NAM
VIN TOÁN HC
PHM TH NINH NHÂM
VN DNG PHƯƠNG PHÁP THNG KÊ TOÁN HC
PHÂN TÍCH KT QU SN XUT KINH DOANH
XÂY DNG CU ĐƯỜNG
Chuyên ngành: Lý thuyết Xác sut và Thng kê toán hc
Mã s: 62.46.15.01
LUN VĂN THC SĨ TOÁN HC
Người hướng dn khoa hc:
TS H ĐĂNG PHÚC
Hà Ni - 2008
Giáo trình kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kinh tế lượng - Người đăng: Nguyễn Minh Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Giáo trình kinh tế lượng 9 10 800