Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kinh tế xây dựng - phần II Cơ sở lý luận về kinh tế trong đầu tư và thiết kế xây dựng

Được đăng lên bởi Dao Xuan Truong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1971 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng Bé m«n kinh tÕ kü thuËt
Ch¬ng 2 Trang 7
PhÇn ii : C¬ së lý luËn kinh tÕ trong ®Çu t
vµ thiÕt kÕ x©y dùng
Ch¬ng 2 : nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ kinh tÕ ®Çu t
2.1. Nh÷ng kh¸i niÖm më ®Çu
2.1.1.§Çu t
- §Çu t ®ã lµ qu¸ tr×nh bá vèn ®Ó t¹o nªn mét lo¹i tµi s¶n kinh doanh nµo
®ã mµ cã thÓ sinh lîi, hoÆc tho· m·n mét yªu cÇu nµo ®ã cña ngêi bá vèn trong
thêi gian nhÊt ®Þnh ë t¬ng lai
- §Çu t x©y dùng c¬ b¶n : §Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®îc hiÓu lµ c¸c dù ¸n
®Çu t cho c¸c ®èi tîng vËt chÊt, mµ ®èi tîng vËt chÊt nµy lµ c¸c c«ng tr×nh x©y
dùng. §©y lµ lo¹i ®Çu t x¶y ra phæ biÕn
2.1.2. Kinh tÕ ®Çu t
Kinh tÕ ®Çu t lµ khoa häc vÒ c¸ch bá vèn ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n nh»m sinh
lîi, cã néi dung liªn ngµnh rÊt tæng hîp, cã nhiÖm vô cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc
khoa häc vµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ ®Çu t ®Ó gióp cho nhµ ®Çu t thùc
hiÖn c«ng viÖc ®Çu t cña m×nh víi hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi
tèt nhÊt, còng nh ®Ó gióp c¸c c¬ quan qu¶n lÝ cña nhµ níc thùc hiÖn qu¶n lý ®Çu
t ë cÊp vÜ m« víi hiÖu qu¶ cao nhÊt.
* Néi dung cña kinh tÕ ®Çu t thêng gåm c¸c vÊn ®Ò chÝnh sau
: Víi t
c¸ch lµ mét m«n khoa häc , kinh tÕ ®Çu t thêng gåm c¸c vÊn ®Ò chÝnh nh sau :
1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña kinh tÕ ®Çu t trong trµo lu ph¸t triÓn cña c¸c
häc thuyÕt kinh tÕ.
2. VËn dông ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc vµo
lÜnh vùc kinh tÕ ®Çu t
3. Qu¶n lý cña nhµ níc ®èi víi lÜnh vùc ®Çu t, bao gåm c¸c vÊn ®Ò:
- Nguyªn t¾c qu¶n lý ®Çu t
- Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®Çu t
- Ph¬ng ph¸p lËp chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ®Çu t
- ChÝnh s¸ch vµ luËt lÖ cã liªn quan ®Õn ®Çu t
- C¸c qui ®Þnh qu¶n lý qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t
- Qu¶n lý vèn vµ gi¸ trong ®Çu t
4. Qu¶n lý doanh nghiÖp ®èi víi lÜnh vùc ®Çu t, gåm c¸c vÊn ®Ò chÝnh :
- Nguyªn t¾c qu¶n lý ®Çu t ë doanh nghiÖp
- Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®Çu t ë c¸c doanh nghiÖp
-
Ph¬ng ph¸p lËp chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ®Çu t ë c¸c cÊp doanh nghiÖp
- Tæ chøc qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t
5. Ph¬ng ph¸p lËp vµ ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t
Giáo trình kinh tế xây dựng - phần II Cơ sở lý luận về kinh tế trong đầu tư và thiết kế xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kinh tế xây dựng - phần II Cơ sở lý luận về kinh tế trong đầu tư và thiết kế xây dựng - Người đăng: Dao Xuan Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình kinh tế xây dựng - phần II Cơ sở lý luận về kinh tế trong đầu tư và thiết kế xây dựng 9 10 926