Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi vinh-nguyen1
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 16585 lần   |   Lượt tải: 61 lần
Giáo trình 

Ngân sách nhà nước

MỤC LỤC
Giáo trình ....................................................................................................................................................1
Ngân sách nhà nước.....................................................................................................................................1
MỤC LỤC...................................................................................................................................................2
Thu NSNN và các giải pháp thực hiện trong năm 2009............................................................................29
Bội chi ngân sách Nhà nước: Nên để ở mức an toàn.................................................................................53
"Năm 2010, không có tỉnh, thành nào được phép không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước"...58
BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM
HIỆN NAY............................................................................................................................................77

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Bản chất của Ngân sách Nhà nước
Ngân sách Nhà nước ra đời cùng với sự xuất hiện của Nhà nước. Nhà nước bằng
quyền lực chính trị và xuất phát từ nhu cầu về tài chính để đảm bảo thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của mình đã đặt ra những khoản thu, chi của Ngân sách Nhà nước. Điều này
cho thấy chính sự tồn tại của Nhà nước, vai trò của Nhà nước đối với đời sống kinh tế xã
hội là những yếu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và tính chất hoạt động của Ngân sách
Nhà nước.
Trong thực tế nhìn bề ngoài hoạt động của Ngân sách Nhà nước biểu hiện đa dạng
dưới hình thức các khoản thu và các khoản chi tài chính của Nhà nước ở các lĩnh vực
hoạt động kinh tế xã hội. Các khoản thu chi này được tổng hợp trong một bảng dự toán
thu chi tài chính được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Các khoản thu
mang tính chất bắt buộc của Ngân sách Nhà nước là một bộ phận các nguồn tài chính chủ
yếu được tạo ra thông qua việc phân phối thu nhập quốc dân được sáng tạo ra trong khu
vực sản xuất kinh doanh và các khoản chi chủ yếu của Ngân sách mang tính chất cấp phát
phục vụ cho đầu tư phát triển và tiêu dùng của xã hội .Như vậy, về hình thức có thể hiểu:
Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước có trong dự toán, đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thực hiện trong một năm để đảm bảo
việc thực hiện chức...
Giáo trình
Ngân sách nhà n cướ
Giáo trình Ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Ngân sách nhà nước - Người đăng: vinh-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Giáo trình Ngân sách nhà nước 9 10 733