Ktl-icon-tai-lieu

giao trinh nghệ thuật lãnh đạo

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO

VAØ ÑOÄNG VIEÂN

(Leadership and Motivation)
MUÏC TIEÂU CUÛA KHOÙA HOÏC
Khoùa hoïc naøy ñöôïc thieát keá nhaèm naâng cao naêng löïc cuûa caùc nhaø quaûn
trò trong vieäc phaùt huy taøi naêng vaø söùc löïc cuûa caáp döôùi höôùng vaøo thöïc hieän
muïc tieâu cuûa coâng ty vaø öùng phoù hieäu quaû vôùi moâi tröôøng kinh doanh thay
ñoåi.
Khoùa hoïc seõ trang bò cho caùc hoïc vieân caùc kyõ naêng laõnh ñaïo vaø ñoäng
vieân hieäu quaû.
Ñaëc bieät laø khoùa hoïc seõ chuù troïng vaøo vieäc öùng duïng nhöõng lyù thuyeát
vaø kyõ naêng laõnh ñaïo vaø ñoäng vieân trong ñieàu kieän Vieät nam noùi chung vaø caùc
coâng ty Vieät nam noùi rieâng.
LÔÏI ÍCH CUÛA KHOÙA HOÏC
Sau khi keát thuùc khoùa hoïc naøy, hoïc vieân seõ
Hieåu caùc kyõ naêng veà laõnh ñaïo vaø ñoäng vieân
Hieåu bieát veà caùc phong caùch laõnh ñaïo vaø caùc ñoái töôïng bò laõnh ñaïo
Phaùt trieån caùc kyõ naêng laõnh ñaïo hieäu quaû
Nhaän thöùc ñöôïc nhöõng vaán ñeà thöôøng gaëp phaûi trong laõnh ñaïo vaø ñoäng
vieân vaø giaûi phaùp khaéc phuïc
Hoïc hoûi nhöõng kinh nghieäm veà laõnh ñaïo thaønh coâng ôû Vieät nam vaø theá
giôùi
AÙp duïng caùc kyõ naêng laõnh ñaïo vaø ñoäng vieân hieäu quaû vaøo thöïc tieãn cuûa
doanh nghieäp

Ngheä thuaät laõnh ñaïo nhaân vieân

-1-

TS. Nguyeãn Thanh Hoäi

NOÄI DUNG CUÛA KHOÙA HOÏC
Baûn chaát vaø vai troø cuûa laõnh ñaïo
Phaân bieät laõnh ñaïo vaø quaûn lyù
Caùc phong caùch laõnh ñaïo
Kyõ naêng laõnh ñaïo hieäu quaû
Phaùt trieån taàm nhìn & Chia seû
taàm nhìn
Phaùt trieån kyõ naêng laõnh ñaïo
trong giai ñoïan hieän nay.

Caùc ví duï laõnh ñaïo gioûi
Caùc yeáu toá ñoäng vieân
Kyõ naêng ñoäng vieân hieäu quaû
Quy trình phaùt trieån vaø thöïc hieän
vieäc ñoäng vieân coù hieäu quaû trong
coâng ty
Nhöõng ví duï ñieån hình veà ñoäng
vieân hieäu quaû

NHÖÕNG NGÖÔØI NEÂN THAM GIA KHOÙA HOÏC

Khoùa hoïc naøy ñöôïc thieát keá cho caùc nhaø quaûn trò cuûa coâng ty.
Nhöõng ngöôøi sau ñaây neân tham gia khoùa hoïc:
Giaùm ñoác vaø phoù giaùm ñoác
Tröôûng phoøng vaø phoù phoøng trong coâng ty
Tröôûng phoù caùc boä phaän trong coâng ty

PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY
Khoùa ñaøo taïo chuù troïng vieäc öùng duïng caùc kieán thöùc vaø kyõ naêng vaøo
thöïc tieãn, nhaán maïnh söï tham gia tích cöïc cuûa hoïc vieân trong qua trình hoïc.
Phöông phaùp ñaøo taïo seõ laø söï keát hôïp giöõa vieäc giôùi thieäu caùc khaùi nieäm, kyõ
naêng, vaø vieäc thaûo luaän nhoùm, baøi taäp tình huoáng vaø troø chôi. Caùc hoïc vieân
ñöôïc khuyeán khích chia seû nhöõng kinh nghieäm thöïc tieãn v...
Ngheä thuaät laõnh ñaïo nhaân vieân - 1 - TS. Nguyeãn Thanh Hoäi
NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO
VAØ ÑOÄNG VIEÂN
(Leadership and Motivation)
MUÏC TIEÂU CUÛA KHOÙA HOÏC
Khoùa hoïc naøy ñöôïc thieát keá nhaèm naâng cao naêng löïc cuûa caùc nhaø quaûn
trò trong vieäc phaùt huy taøi naêng vaø söùc löïc cuûa caáp döôùi höôùng vaøo thöïc hieän
muïc tieâu cuûa coâng ty vaø öùng phoù hieäu quaû vôùi moâi tröôøng kinh doanh thay
ñoåi.
Khoùa hoïc seõ trang bò cho caùc hoïc vieân caùc kyõ naêng laõnh ñaïo vaø ñoäng
vieân hieäu quaû.
Ñaëc bieät laø khoùa hoïc seõ chuù troïng vaøo vieäc öùng duïng nhöõng lyù thuyeát
vaø kyõ naêng laõnh ñaïo vaø ñoäng vieân trong ñieàu kieän Vieät nam noùi chung vaø caùc
coâng ty Vieät nam noùi rieâng.
LÔÏI ÍCH CUÛA KHOÙA HOÏC
Sau khi keát thuùc khoùa hoïc naøy, hoïc vieân seõ
Hieåu caùc kyõ naêng veà laõnh ñaïo vaø ñoäng vieân
Hieåu bieát veà caùc phong caùch laõnh ñaïo vaø caùc ñoái töôïng bò laõnh ñaïo
Phaùt trieån caùc kyõ naêng laõnh ñaïo hieäu quaû
Nhaän thöùc ñöôïc nhöõng vaán ñeà thöôøng gaëp phaûi trong laõnh ñaïo vaø ñoäng
vieân vaø giaûi phaùp khaéc phuïc
Hoïc hoûi nhöõng kinh nghieäm veà laõnh ñaïo thaønh coâng ôû Vieät nam vaø theá
giôùi
AÙp duïng caùc kyõ naêng laõnh ñaïo vaø ñoäng vieân hieäu quaû vaøo thöïc tieãn cuûa
doanh nghieäp
giao trinh nghệ thuật lãnh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao trinh nghệ thuật lãnh đạo - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
giao trinh nghệ thuật lãnh đạo 9 10 439