Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi songmaiqn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương II: Nguồn vốn và nghiệp vụ huy động
vốn của NHTM
2.1. Khái niệm và vai trò nguồn vốn của NHTM
2.2. Cơ cấu nguồn vốn của NHTM
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy
động vốn của ngân hàng
2.4. Phương pháp tính lãi tiền gởi

1

2.1. Khái niệm nguồn vốn của NHTM
Khái niệm
Nguồn vốn của NHTM là những phương tiện
tài chính, tiền tệ trong xã hội mà ngân hàng thu
hút động viên, quản lý dùng để cho vay và thực
hiện các nghiệp vụ khác của ngân hàng.

2

2.2. Cơ cấu nguồn vốn của NHTM
 Theo tính chất sỡ hữu
 Theo thị trường huy động
 Theo thời gian và độ ổn định của nguồn vốn
• Vốn tự có
• Vốn huy động
• Vốn bổ sung khác

3

Tài sản có

Nguồn hình thành vốn

•
•

Vốn
tự có

•
•

Vốn chủ sở hữu
Giá trị thực có vốn điều lệ
Các loại quỹ
Lợi nhuận chưa phân phối
Chênh lệch đánh giá lại TS

Vốn
• Vốn
• Vốn
• Vốn
•….
•

Nợ phải trả

huy động dưới các hình thức
vay NHNN, TCTD khác
trong thanh toán
nhận ủy thác, đầu tư

•

Tài sản tiền mặt

•

Tài sản chứng khoán

•

Tài sản cho vay

•

Tài sản cố định

•

Tài sản có khác

4

STT

Loại hình tổ chức tín dụng

Mức vốn pháp định áp
dụng cho đến năm 2011

I
1
a
b
c
d
đ
2
3
4
5
6

Ngân hàng
Ngân hàng thương mại 
Ngân hàng thương mại Nhà nước 
Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng liên doanh
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 
Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 
Ngân hàng chính sách 
Ngân hàng đầu tư 
Ngân hàng phát triển 
Ngân hàng hợp tác
Quỹ tín dụng nhân dân 

 
 
3.000 tỷ đồng
3.000 tỷ đồng
3.000 tỷ đồng
3.000 tỷ đồng
15 triệu USD
5.000 tỷ đồng
3.000 tỷ đồng
5.000 tỷ đồng
3.000 tỷ đồng
 

a

Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 

3.000 tỷ đồng

b

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 

II

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

1
2

Công ty tài chính 
Công ty cho thuê tài chính 

0,1 tỷ đồng
 
500 tỷ đồng
150 tỷ đồng
5

2.2. Cơ cấu nguồn vốn của NHTM
2.2.1. Vốn tự có
 Đặc điểm vốn tự có (Trên phương diện kinh
tế và pháp lý)
• NH được phép sử dụng tối đa vào việc bù đắp các
khoản lỗ phát sinh trong quá trình hoạt động.
• Chủ sở hữu khoản vốn này chỉ được xếp sau
trong danh mục ưu tiên thanh toán khi NH phá
sản
• Là loại vốn tồn tại thường xuyên, ổn định trong
suốt quá trình hoạt động của NH.

6

2.2. Cơ cấu nguồn vốn của NHTM
2.2.1. Vốn tự có
 Chức năng vốn tự có
• Chức năng bảo vệ
• Chức năng hoạt động
• Chức năng điều chỉnh

7

2.2. Cơ cấu nguồn vốn của NHTM
2.2.1. Vốn tự có
• Các đơn vị sản xuất kinh doanh trong những
ngành, lĩnh vực khác, vốn tự có chiếm 1 tỷ
trọng lớn và là nguồn vốn hoạt động cơ bản,
vốn vay chỉ là bổ sung...
1
Chương II: Nguồn vốn và nghiệp vụ huy động
vốn của NHTM
2.1. Khái niệm và vai trò nguồn vốn của NHTM
2.2. Cơ cấu nguồn vốn của NHTM
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy
động vốn của ngân hàng
2.4. Phương pháp tính lãi tiền gởi
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Người đăng: songmaiqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế 9 10 487