Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi songmaiqn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp

1

3.5.Nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp

Vèn
ng¾n h¹n
Nguån vèn
cña DN

TSL§
Vốn lưu
động ròng

Vèn
dµi h¹n

TSC§

2

3.5.Nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp (tt)

-C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n
-C¸c kho¶n øng tr­íc cña ng­êi mua

Nguån
vèn ng¾n
h¹n cña DN

-ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc
-C¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
-C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c
-Kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hµng

3

3.5.Nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp (tt)

• Nhu cÇu tµi trî ng¾n h¹n th­êng xuyªn
• Nhu cÇu tµi trî ng¾n h¹n thêi vô

4

3.6.C¸c ph­¬ng thøc cho vay ng¾n h¹n ®èi víi DN
3.6.1.Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc
cho vay øng tr­íc tõng lÇn
cho vay theo h¹n møc tÝn dông

3.6.2.Ph­¬ng thøc chiÕt khÊu chøng tõ cã gi¸
3.6.3.Ph­¬ng thøc bao thanh to¸n

5

3.6.1.Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc (tt)
a. Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc tõng lÇn
Kh¸i niÖm:
Ph­¬ng thøc cho vay ứng trước tõng lÇn lµ ph­
¬ng thøc cho vay mµ mçi lÇn vay vèn kh¸ch hµng
vµ ng©n hµng ®Òu lµm thñ tôc vay vèn cÇn thiÕt vµ
ký kÕt hîp ®ång tÝn dông
§Æc ®iÓm
Kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay mãn nµo th× ph¶i
lµm hå s¬ vay mãn ®ã

6

3.6.1.Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc (tt)
a. Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc tõng lÇn
 §èi t­îng cho vay:
Ě Dùa trªn c¬ së nhu cÇu TD cña tõng ph­¬ng
¸n kinh doanh cô thÓ nh­:
 Mua hµng,
 Mua nguyªn nhiªn vËt liÖu dù tr÷,
 Hay kho¶n ph¶i thu. ….

 C¬ së ®Ó xem xÐt cho vay:
Ě
Ě
Ě
Ě

Dùa trªn hîp ®ång kinh tÕ,
§¬n ®Æt hµng,
C¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng,
B¶ng kª b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm.
7

3.6.1.Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc (tt)
a. Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc tõng lÇn

 Ph¹m vi ¸p dông
• Kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn kh«ng th­êng
xuyªn
• Kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn th­êng xuyªn
nh­ng n¨ng lùc tµi chÝnh kh«ng ®ñ tèt hoÆc kh«ng
cã quan hÖ th­êng xuyªn víi ng©n hµng.

 Møc cho vay
• Mức cho vay = Tổng nhu cầu vèn cña ph­¬ng
¸n – Vốn chủ sở hữu tham gia – Vốn kh¸c

8

3.6.1.Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc (tt)
a. Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc tõng lÇn

 Thêi h¹n cho vay
Ě Thêi h¹n cho vay lµ kho¶ng thêi gian ®­îc tÝnh tõ
khi kh¸ch hµng b¾t ®Çu nhËn ®­îc tiÒn vay cho
®Õn thêi ®iÓm tr¶ hÕt nî gèc vµ l·i tiÒn vay
Ě Thêi h¹n cho vay ®­îc x¸c ®Þnh cho mçi lÇn vay
cô thÓ dùa vµo dù b¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ cña
ph­¬ng ¸n kinh doanh hoÆc chu kú ng©n quü cña
doanh nghiÖp

9

3.6.1.Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc (tt)
a. Ph­¬ng thøc cho vay øng tr­íc tõng lÇn
 C¸ch thøc gi¶i ng©n
 Mçi hîp ®ång tÝn dông cã thÓ giải ng©n mét hoÆc
nhiÒu lÇn phï hîp víi tiÕn ®é v...
1
Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Người đăng: songmaiqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế 9 10 745