Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi songmaiqn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2619 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương III
Tài sản có và nghiệp vụ cho vay của ngân hàng
3.1. Khái quát về tài sản có của ngân hàng
3.2. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng
3.3. Bảo đảm tín dụng
3.4. Điều kiện vay và giới hạn cho vay
3.5. Quy trình cho vay
3.6. Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp
3.7. Cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp

1

3.1. Khái quát về tài sản có của ngân hàng
 Khái niệm tài sản có của NH
• TS có của NH là toàn bộ những gì có giá trị mà
NH hiện có quyền sở hữu một cách hợp pháp.
Chúng là kết quả của các hoạt động trong các kỳ
trước và có khả năng mang lại lợi tức cho NH.

2

3.1. Khái quát về tài sản có của ngân hàng
 Các khoản mục tài sản có
• (1) TS tiền mặt
• Tiền mặt tại quỹ
• Các khoản dự trữ tại ngân hàng nhà nước
• Các khoản ký thác tại ngân hàng khác
• Tiền mặt trong quá trình thu
• (2) TS chứng khoán
• Chứng khoán kinh doanh.
• Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán.
• Chứng khoán đầu tư giữ cho đến khi đáo hạn.
• (3) TS cho vay
• (4) TS cố định và các TS có khác

3

3.2. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng
a. Khái quát về tín dụng và tín dụng ngân hàng
 Khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng
• “Tín dụng là sự chuyển nhượng lượng giá trị từ người sở hữu
sang người sử dụng để sau 1 thời gian nhất định thu lại được
lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu”
• “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng
một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản
tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay,
chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân
hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”
• “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín
dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử
dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với
nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”

4

3.2. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng
b. Các nguyên tắc của tín dụng ngân hàng
 Tín dụng ngân hàng cần đảm bảo 3 nguyên tắc :

• Vốn vay phải có bảo đảm tiền vay
• Vốn vay phải có mục đích sử dụng hợp pháp,
sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả.
• “Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn
vay và trả nợ của khách hàng”
• “Tổ chức tín dụng có quyền yêu cầu khách hàng vay báo cáo việc sử dụng
vốn vay và chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn”
(điều 94. Luật Các TCTD)

• Vốn cho vay phải được hoàn trả cả gốc lẫn lãi.

5

3.2. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng
c. Phân loại cho vay ngân hàng
 Theo thời hạn cho vay
• Tí...
1
Chương III
Tài sản có và nghiệp vụ cho vay của ngân hàng
3.1. Khái quát về tài sản có của ngân hàng
3.2. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng
3.3. Bảo đảm tín dụng
3.4. Điều kiện vay và giới hạn cho vay
3.5. Quy trình cho vay
3.6. Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp
3.7. Cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Người đăng: songmaiqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế 9 10 522