Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi songmaiqn
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1658 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương VII

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

2

Nội dung chương VII

Phương thức chuyển tiền

Phương thức nhờ thu

Phương thức tín dụng chứng từ
Phương thức giao chứng từ trả tiền ngay
Phương thức thư ủy thác mua

3

7.1.Phương thức chuyển tiền
 Khái niệm:
Phương thức chuyển tiền là phương thức trong đó
một khách hàng của ngân hàng (người chuyển tiền)
yêu cầu ngân hàng chuyển một số tiền nhất định cho
người thụ hưởng ở một địa điểm nhất định

4

7.1.Phương thức chuyển tiền
 Các bên liên quan
• Người yêu cầu chuyển tiền: là người mua, người nhập
khẩu, người mắc nợ….
• Ngân hàng chuyển tiền: là NH phục vụ người chuyển
tiền..
• Ngân hàng đại lý: là NH phục vụ người thụ hưởng và
có quan hệ đại lý với NH chuyển tiền…
• Người thụ hưởng : là người bán, người xuất khẩu, chủ
nợ..

5

7.1.Phương thức chuyển tiền
 Chuyển tiền trả trước
NH chuyển tiền

1

2

5

Người nhập khẩu

NH đại lý

3

4

Người xuất khẩu

7.1.Phương thức chuyển tiền
 Chuyển tiền trả trước
(1) Người nhập khẩu lập lệnh chuyển tiền yêu cầu NH phục vụ
mình chuyển tiền cho người thụ hưởng
(2) NH phục vụ người nhập khẩu chuyển tiền cho người xuất
khẩu qua NH đại lý
(3) NH đại lý ghi có và báo có cho người xuất khẩu
(4) Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ hàng hoá cho
người nhập khẩu
(5) NH chuyển tiền báo nợ cho người nhập khẩu

7.1.Phương thức chuyển tiền
 Chuyển tiền trả sau
NH chuyển tiền

2

3

NH đại lý

5

Người nhập khẩu

4

1

Người xuất khẩu

7.1.Phương thức chuyển tiền
 Chuyển tiền trả sau
(1) Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ hàng hoá
cho người nhập khẩu
(2) Người nhập khẩu lập lệnh chuyển tiền yêu cầu NH
phục vụ mình chuyển tiền cho người xuất khẩu
(3) NH phục vụ người nhập khẩu chuyển tiền cho người
xuất khẩu qua ngân hàng đại lý
(4) NH đại lý ghi có và báo có cho người xuất khẩu
(5) NH chuyển tiền báo nợ cho người nhập khẩu

Hình thức chuyển tiền
Chuyển tiền bằng thư (Mail Transfer - M/T)
Ngân hàng thực hiện chuyển tiền bằng cách gởi
thư ra lệnh cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả
tiền cho người nhận
Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer T/T).
Ngân hàng thực hiện chuyển tiền bằng cách
điện ra lệnh cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả
tiền cho người nhận.

7.1.1Phương thức chuyển tiền
 Nhận xét:
• NH chỉ đóng vai trò trung gian thực hiện việc chuyển tiền
và nhận hoa hồng,
• Việc giao hàng, trả tiền phụ thuộc vào thiện chí mỗi bên.
Rủi ro cho nhà xuất khẩu (PT chuyển tiền sau), rủi ro
cho nhà nhập khẩu (PT trả tiền trước)
• Thủ tục thanh toán đơn giản...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Người đăng: songmaiqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế 9 10 953