Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi songmaiqn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2629 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương VI
CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ
6.1.HỐI PHIẾU
6.2.LỆNH PHIẾU
6.3.SÉC
6.4.THẺ THANH TOÁN

1

Chương VI: Các phương tiện thanh toán quốc tế
6.1.Hối phiếu đòi nợ (Bill of exchange)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Sơ lược về sự hình thành và phát triển của hối
phiếu
Khái niệm và đặc điểm của hối phiếu đòi nợ
Thành lập hối phiếu
Phân loại hối phiếu.
Quyền lợi và nghĩa vụ của những người liên
quan đến hối phiếu
Chấp nhận hối phiếu
Chuyển nhượng hối phiếu
Bảo lãnh hối phiếu
Thanh toán hối phiếu
Kháng nghị không trả tiền hối phiếu

2

6.1.Hối phiếu đòi nợ (Bill of exchange) (tt)
a. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của hối phiếu

•
•

•
•

•
•

Cơ sở hình thành
Hối phiếu nhận nợ (lệnh phiếu)
Hối phiếu đòi nợ
Nguồn luật điều chỉnh lưu thông hối phiếu trên thế
giới
Luật thống nhất về hối phiếu (Uniform Law for Bills of
Exchange – ULB 1930)
Hối phiếu và lệnh phiếu quốc tế (International Bills of
Exchange and Promisory Notes)
Nguồn luật điều chỉnh lưu thông hối phiếu tại việt nam
ULB 1930 áp dụng từ năm 1937
Luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam áp dụng
từ ngày 29 tháng 11 năm 2005
3

6.1.Hối phiếu đòi nợ (Bill of exchange) (tt)
b) Khái niệm và đặc điểm của hối phiếu
 Khái niệm của BEA (Bills of Exchange Act of 1662)
Hối phiếu (đòi nợ) là một tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều
kiện, do một người ký phát cho một người khác, yêu cầu
người này khi nhìn thấy hối phiếu, hoặc đến một ngày cụ
thể nhất định, hoặc đến một ngày có thể xác định được
trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho một
người nào đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người
khác hoặc trả cho người cầm phiếu.

 Khái niệm của Việt Nam
Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập,
yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một
số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm
nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng

4

6.1.Hối phiếu đòi nợ (Bill of exchange) (tt)
b) Khái niệm và đặc điểm của hối phiếu
 Đặc điểm của hối phiếu
 Tính trừu tượng của hối phiếu
 Tính bắt buộc trả tiền
 Tính lưu thông của hối phiếu

5

6.1.Hối phiếu đòi nợ (Bill of exchange) (tt)
c) Thành lập hối phiếu

6

6.1.Hối phiếu đòi nợ (Bill of exchange) (tt)
c) Thành lập hối phiếu
BILL OF EXCHANGE
No: 14/VN-HM/2008
For USD 48,594

Jan,20TH 2008

At 90 days after sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the
same tenor and date being unpaid) pay to BANK FOR FOREIGN
TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH only, the sum of : United
States Dollars fourty eight thousand five hun...
1
Chương VI
CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ
6.1.HỐI PHIẾU
6.2.LỆNH PHIẾU
6.3.SÉC
6.4.THẺ THANH TOÁN
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Người đăng: songmaiqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế 9 10 991