Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi songmaiqn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3266 lần   |   Lượt tải: 7 lần
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG VÀ THANH
TOÁN QUỐC TÊ
 Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại
 Chương 2: Nguồn vốn và nghiệp vụ huy động vốn
của ngân hàng thương mại
 Chương 3: Tài sản có và nghiệp vụ cho vay của
ngân hàng
 Chương 4: Đánh giá tình hình tài chính của doanh
nghiệp
 Chương 5 : Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối
 Chương 6 : Các phương tiện thanh toán quốc tế
 Chương 7 : Các phương thức thanh toán quốc tế

1

Tài liệu tham khảo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Đinh Xuân Trình (2006), ‘’Giáo trình thanh toán quốc
tế ’’, Nhà xuất bản lao động xã hội.
Milind Sathye, James Bartle, Michael Vincint, Raymond
Boffey (2003) “Credit Analysis & Lending
Management”, Nhà xuất bản John Wiley and Son, Úc.
Nguyễn văn tiến, (2007) “Giáo trình thanh toán quốc tế”
nhà xuất bản thống kê.
Nguyễn Minh Kiều (2007), “Nghiệp vụ ngân hàng hiện
đại”, Nhà xuất bản Lao Động – Xã hội.
Nguyễn Văn Tiến (2001), ‘’Tài chính quốc tế hiện đại
trong nền kinh tế mở ’’, Nhà xuất bản thống kê.
Peter
S.
Rose
(2001),
“Commercial
bank
management”, phiên bản 4.
Luật các tổ chức tín dụng (2010)
Luật ngân hàng nhà nước (2010)

2

Chương I
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI

3

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Nguồn gốc và sự phát triển NH
1.2. Định nghĩa ngân hàng
1.3. Chức năng của ngân hàng thương mại
1.4. Các dịch vụ ngân hàng
1.5. Các loại hình ngân hàng thương mại

4

1.1. Nguồn gốc và sự phát triển NH
 Tiền thân của ngân hàng:
• Nhà thờ, thánh đường.
• Các nhà cho vay nặng lãi
• Các nhà tư bản tiền tệ
 Tính chất vô danh của tiền tạo điều kiện
cho sự ra đời của ngân hàng.

5

1.1. Nguồn gốc và sự phát triển NH (tt)
 Những ngân hàng đầu tiên trên thế giới: amsterdam
(1609), hamurg (1619), ngân hàng Anh quốc (1690).
 Giai đoạn thế kỷ XV-XVII:
 Đặc điểm:
• Rất nhiều ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ
kinh doanh tương tự nhau.
• Mỗi ngân hàng có một đồng tiền riêng.
 Những nhược điểm :
• Phức tạp do tỷ giá đồng tiền luôn thay đổi.
• Một số ngân hàng phát hành tiền không dựa
trên sự bảo đảm bằng vàng và bị vỡ nợ, giấy
bạc ngân hàng kém hoặc mất giá trị.

6

1.1. Nguồn gốc và sự phát triển NH (tt)
 Giai đoạn XVIII-XIX:
• Nhà nước đưa ra các quy định về phát hành
tiền thường gồm 4 điều kiện cơ bản sau :
•
•
•
•

Dữ trữ vàng 100%.
Điều kiện khả hoán
Phải nộp thuế cho nhà nước.
Cho nhà nước vay khi cần.

 Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
• Các ngân hàng có xu hướng kinh doanh trong
nhiều lĩnh vực
• Đe...
1
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG VÀ THANH
TOÁN QUỐC
Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại
Chương 2: Nguồn vốn nghiệp vụ huy động vốn
của ngân hàng thương mại
Chương 3: Tài sản nghiệp vụ cho vay của
ngân hàng
Chương 4: Đánh giá tình hình tài chính của doanh
nghiệp
Chương 5 : Tỷ giá hối đoái thị trường ngoại hối
Chương 6 : Các phương tiện thanh toán quốc tế
Chương 7 : Các phương thức thanh toán quốc tế
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế - Người đăng: songmaiqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế 9 10 843