Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế

Được đăng lên bởi iviolets
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 3719 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BIÊN SOẠN : TS. MAI VĂN NAM

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN
1

MỤC LỤC
Mục lục

PHẦN I

Trang

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
I. NGUỒN GỐC MÔN HỌC
II. THỐNG KÊ LÀ GÌ?
1. Định nghĩa
2. Chức năng của thống kê
3. Phương pháp thống kê
III. CÁC KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THỐNG
KÊ
1. Tổng thể thống kê
2. Mẫu
3. Quan sát
4. Tiêu thức thống kê
5. Tham số tổng thể
6. Tham số mẫu
IV. CÁC LOẠI THANG ĐO
1. Khái niệm
2. Các loại thang đo
V. THU THẬP THÔNG TIN
1. Xác định nội dung thông tin
2. Nguồn số liệu
2.1. Dữ liệu thứ cấp
2.2. Dữ liệu sơ cấp
4.3. Các phương pháp thu thập thông tin

PHẦN II

THỐNG KÊ MÔ TẢ

CHƯƠNG I

TỔNG HỢP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ
I. PHÂN TỔ THỐNG KÊ
1. Khái niệm
2. Nguyên tắc phân tổ
3. Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính
4. Phân tổ theo tiêu thức số lượng
5. Bảng phân phối tần số
6. Các loại phân tổ thống kê
II. BẢNG THỐNG KÊ
1. Khái niệm
2. Cấu thành bảng thống kê
3. Các yêu cầu và qui ước xây dựng bảng thống kê
III. TỔNG HỢP BẰNG ĐỒ THỊ
1. Biểu đồ hình cột
2. Biểu đồ diện tích
3. Biểu đồ tượng hình
4. Đồ thị đường gấp khúc
5. Biểu đồ hình màng nhện

CHƯƠNG II

CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ-XÃ HỘI
I. SỐ TUYỆT ĐỐI
II. SỐ TƯƠNG ĐỐI
1. Số tương đối động thái
2

Mục lục

Trang

2. Số tương đối so sánh
3. Số tương đối kế hoạch
4. Số tương đối kết cấu
5. Số tương đối cường độ
III. SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG – SỐ BÌNH QUÂN
1. Số trung bình cộng
2. Số trung bình gia quyền
3. Số trung bình điều hòa
4. Số trung bình nhân
5. Số trung vị - Me
6. Mốt – Mo
IV. SỐ ĐO ĐỘ PHÂN TÁN
1. Khoảng biến thiên
2. Độ lệch tuyệt đối trung bình
3. Phương sai
4. Độ lệch chuẩn
5. Hệ số biến thiên
V. PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ
1. Chỉ số cá thể
2. Chỉ số tổng hợp
2.1. Chỉ số tổng hợp giá cả
2.2. Chỉ số tổng hợp khối lượng
3. Chỉ số trung bình tính từ chỉ số tổng hợp
3.1. Chỉ số trung bình điều hòa về biến động của chỉ tiêu chất
lượng
3.2. Chỉ số trung bình số học về biến động của chỉ tiêu khối
lượng
4. Chỉ số không gian
4.1. Chỉ số tổng hợp nghiên cứu sự biến động của chỉ tiêu chất
lượng ở hai thị trường A và B.
4.2. Chỉ số tổng hợp nghiên cứu sự biến động của chỉ tiêu khối
lượng ở hai thị trường A và B
5. Hệ thống chỉ số liên hoàn 2 nhân tố
PHẦN III

THỐNG KÊ SUY LUẬN

CHƯƠNG III

PHÂN PHỐI VÀ PHÂN PHỐI MẪU
I. PHÂN PHỐI CHUẨN
1. Định nghĩa
2. Phân phối chuẩn tắc (đơn giản)
3. Bảng phân phối chuẩn tắc (đơn giản)
4. Khái niệm Zα
5. Một vài công thức xác suất thường dùng
II. PHÂN PHỐI CỦA ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ
1. Phân phối Chi bình phương
2. Phân phối Student
3. Phân phối Fisher (F)
III. PHÂN PHỐI...
BIÊN SON : TS. MAI VĂN NAM
NHÀ XUT BN VĂN HÓA THÔNG TIN
1
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế - Người đăng: iviolets
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế 9 10 815