Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi kelangdu
Số trang: 236 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÀN LYÙ THUYEÁT

1

CHÖÔNG 1

TOÅNG QUAÙT VEÀ PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG
KINH DOANH
1.1. NOÄI DUNG PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
1.1.1. Khaùi nieäm
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh (Operating activities analysis) laø moân hoïc
nghieân cöùu quaù trình saûn xuaát kinh doanh, baèng nhöõng phöông phaùp rieâng, keát
hôïp vôùi caùc lyù thuyeát kinh teá vaø caùc phöông phaùp kyõ thuaät khaùc nhaèm ñeán vieäc
phaân tích, ñaùnh giaù tình hình kinh doanh vaø nhöõng nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán
keát quaû kinh doanh, phaùt hieän nhöõng quy luaät cuûa caùc maët hoaït ñoäng trong doanh
nghieäp döïa vaøo caùc döõ lieäu lòch söû, laøm cô sôû cho caùc döï baùo vaø hoaïch ñònh
chính saùch.
Ñeå quaûn lyù doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng nhö hieän nay, ñoøi hoûi
caùc doanh nghieäp khoâng nhöõng phaûi toå chöùc haïch toaùn kinh doanh moät caùch
chính xaùc maø coøn phaûi tích cöïc toå chöùc coâng taùc phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh.
Cuøng vôùi keá toaùn vaø caùc khoa hoïc kinh teá khaùc, phaân tích hoaït ñoäng kinh laø moät
trong nhöõng coâng cuï ñaéc löïc ñeå quaûn lyù vaø ñieàu haønh coù hieäu quaû caùc hoaït ñoäng
cuûa doanh nghieäp.
Tieàn thaân cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø coâng vieäc coù tính xem xeùt
ñôn giaûn moät soá chæ tieâu toång quaùt döïa treân döõ lieäu cuûa baûng toång keát taøi saûn –
coøn goïi laø phaân tích keá toaùn hay keá toaùn noäi boä. Do söï ñoøi hoûi ngaøy caøng cao
cuûa nhu caàu quaûn lyù, söï môû roäng veà quy moâ cuõng nhö xu höôùng ñi vaøo chieàu saâu
vaø chaát löôïng cuûa caùc hoaït ñoäng doanh nghieäp, phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh
vôùi noäi dung, ñoái töôïng phaïm vi vaø phöông phaùp nghieâu cöùu rieâng bieät, taát yeáu
trôû thaønh moät khoa hoïc ñoäc laäp vaø ngaøy caøng hoaøn chænh.
2

Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh höôùng ñeán thò tröôøng khoâng phaûi nhaèm xaây
döïng nhöõng keá hoaïch moät caùch maùy moùc, cöùng nhaéc maø laø coâng cuï phuïc vuï cho
nhöõng quyeát ñònh ngaén haïn vaø daøi haïn, ñoøi hoûi chuû ñoäng, linh hoaït ngay caû ñoái
vôùi caùc maët hoaït ñoäng haèng ngaøy cuûa doanh nghieäp. Muïc tieâu cuûa phaân tích hoaït
ñoäng kinh doanh vì theá töông ñoàng vôùi caùc moân hoïc môùi xuaát hieän chöøng vaøi
thaäp nieân trôû laïi ñaây – chuû yeáu ôû caùc nöôùc phaùt trieån, nhö: keá toaùn quaûn trò –
management accounting; phaân tích baùo caùo taøi chính – the analysis of financial
statements, quaûn trò taøi chính – financial management.
1.1.2. Ñoái töôïng cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh doan...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: kelangdu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
236 Vietnamese
giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 819