Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Phân tích Kinh tế vĩ mô và ngành (chương trình Fulbright)

Được đăng lên bởi huynh-giai-thi
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 7820 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2011-2013

Phân tích tài chính
Bài đọc

Những vấn đề cơ bản của đầu tư – 8th ed.
Ch.12: Phân tích kinh tế vĩ mô và ngành

Chương 12

Phân tích kinh tế vĩ mô và ngành
Sau khi nghiên cứu Chương này, bạn có thể:
 Dự đoán ảnh hưởng của các chính sách tiền tệ và tài khoá đối với các biến số kinh tế vĩ
mô then chốt như tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất và tỷ lệ lạm phát.
 Sử dụng các chỉ báo kinh tế đi trước, chỉ báo đồng thời, và chỉ báo trễ để mô tả và dự
đoán diễn biến của nền kinh tế thông qua chu kỳ kinh tế.
 Dự đoán những ngành nào sẽ ít nhiều nhạy cảm hơn trước các biến động của chu kỳ kinh
tế.
 Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu và vòng đời của ngành đối với triển vọng thu nhập của
ngành theo thời gian.
Để xác định mức giá hợp lý cho cổ phiếu của một công ty, nhà phân tích chứng khoán phải dự
báo cổ tức và thu nhập dự kiến từ công ty. Đây là trung tâm của phân tích cơ bản, nghĩa là phân
tích các yếu tố xác định giá trị công ty như triển vọng thu nhập. Suy cho cùng, thành công kinh
doanh của công ty sẽ xác định cổ tức mà công ty có thể chi trả cho các cổ đông và mức giá cổ
phiếu mà công ty có thể đòi hỏi trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, vì triển vọng của công
ty gắn liền với triển vọng của nền kinh tế rộng lớn hơn, nên việc phân tích đánh giá phải xem xét
đến môi trường kinh doanh mà công ty đang hoạt động. Đối với một số doanh nghiệp, bối cảnh
kinh tế vĩ mô và ngành có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận nhiều hơn so với kết quả tương đối của
doanh nghiệp trong phạm vi ngành. Nói cách khác, các nhà đầu tư cần phải luôn nhớ đến bức
tranh kinh tế vĩ mô.
Phân tích cơ bản là phân tích các yếu tố xác định giá trị công ty như triển vọng thu nhập và
cổ tức.
Như vậy, khi phân tích triển vọng của một công ty, việc làm có ý nghĩa là bắt đầu bằng môi
trường kinh tế bao quát, xem xét trạng thái của nền kinh tế chung và ngay cả nền kinh tế quốc tế.
Từ đó, ta xem xét ý nghĩa của môi trường bên ngoài đối với ngành nghề mà công ty đang hoạt
động trong đó. Cuối cùng, vị trí của công ty trong ngành sẽ được xem xét.
Chương này tìm hiểu các khía cạnh tổng quát của phân tích cơ bản: phân tích kinh tế vĩ mô và
ngành. Hai chương tiếp theo sẽ trình bày về phân tích đặc thù doanh nghiệp. Chúng ta bắt đầu
bằng thảo luận về những yếu tố quốc tế liên quan đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp và
tiếp tục xem xét tổng quan về tầm quan trọng của các biến số then chốt thường được sử dụng để
tóm tắt trạng thái của nền kinh tế. Sau đó, c...
Chương trình Giảng dy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2011-2013
Phân tích tài chính
Bài đọc
Nhng vấn đề cơ bản ca đầu tư – 8
th
ed.
Ch.12: Phân tích kinh tế vĩ mô và ngành
Zvi Bodie, Alex Kane; Alan J. Marcus 1 Biên dch: Kim Chi
Hiệu đính: Đỗ Thiên Anh Tun
Chương 12
P
P
h
h
â
â
n
n
t
t
í
í
c
c
h
h
k
k
i
i
n
n
h
h
t
t
ế
ế
v
v
ĩ
ĩ
m
m
ô
ô
v
v
à
à
n
n
g
g
à
à
n
n
h
h
Sau khi nghiên cứu Chương này, bạn có thể:
Dự đoán ảnh hưởng của các chính sách tiền tệ tài khoá đối với các biến số kinh tế
mô then chốt như tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất và tỷ lệ lạm phát.
Sử dụng các chỉ báo kinh tế đi trước, chỉ báo đồng thời, chỉ báo trễ để tả dự
đoán diễn biến của nền kinh tế thông qua chu kỳ kinh tế.
Dự đoán những ngành nào sẽ ít nhiều nhạy cảm hơn trước các biến động của chu kỳ kinh
tế.
Phân tích ảnh hưởng của cấu vòng đời của ngành đối với triển vọng thu nhập của
ngành theo thời gian.
Để xác định mức giá hợp lý cho cổ phiếu của một công ty, nhà phân tích chứng khoán phải dự
báo cổ tức và thu nhập dkiến từ công ty. Đâytrung tâm của phân tích cơ bản, nghĩa là phân
tích các yếu tố xác định gtrị công ty như triển vọng thu nhập. Suy cho cùng, thành công kinh
doanh của công ty sẽ xác định cổ tức công ty thể chi trả cho các cổ đông mức giá cổ
phiếu công ty có thể đòi hỏi trên thtrường chứng khoán. Tuy nhiên, triển vọng của công
ty gắn liền với triển vọng của nền kinh tế rộng lớn hơn, nên việc phân tích đánh giá phải xem xét
đến môi trường kinh doanh công ty đang hoạt động. Đối với một số doanh nghiệp, bối cảnh
kinh tế ngành thể nh hưởng đến lợi nhuận nhiều hơn so với kết quả tương đối của
doanh nghiệp trong phạm vi ngành. Nói cách kc, các nhà đầu cần phải luôn nhớ đến bức
tranh kinh tế vĩ mô.
Phân tích cơ bản là phân tích các yếu tố xác định giá trị công ty như triển vọng thu nhập
cổ tức.
Như vậy, khi phân tích triển vọng của một công ty, việc làm ý nghĩa bắt đầu bằng môi
trường kinh tế bao quát, xem xét trạng thái của nền kinh tế chung và ngay cả nền kinh tế quốc tế.
Từ đó, ta xem xét ý nghĩa của môi trường bên ngoài đối với ngành nghề công ty đang hoạt
động trong đó. Cuối cùng, vị trí của công ty trong ngành sẽ được xem xét.
Chương này tìm hiểu c khía cạnh tổng quát của phân tích bản: phân tích kinh tế
ngành. Hai chương tiếp theo sẽ trình bày về phân tích đặc thù doanh nghiệp. Chúng ta bắt đầu
bằng tho luận về những yếu tố quốc tế liên quan đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp
tiếp tục xem t tổng quan về tầm quan trọng của các biến số then chốt thường được sử dụng để
tóm tắt trạng thái của nền kinh tế. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận về chính ch kinh tế vĩ mô của
chính phủ và việc xác định lãi suất. Chúng ta kết luận việc phân ch về môi trường kinh tế vĩ
với thảo luận về chu kỳ kinh tế. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang phân tích ngành, xem xét những
vấn đề liên quan đến độ nhạy của công ty với chu kỳ kinh tế, vòng đời điển hình của một nnh,
và những vấn đề chiến lược ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của ngành.
Các trang web liên quan đến chương này có trên trang www.mhhe.com/bkm.
Giáo trình Phân tích Kinh tế vĩ mô và ngành (chương trình Fulbright) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Phân tích Kinh tế vĩ mô và ngành (chương trình Fulbright) - Người đăng: huynh-giai-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Giáo trình Phân tích Kinh tế vĩ mô và ngành (chương trình Fulbright) 9 10 380