Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản lý bộ phận nhà hàng

Được đăng lên bởi Phạm Văn Viết
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 2 lần
C«ng ty Du lÞch thµnh phè Hå ChÝ Minh
Trêng trung häc NV du lÞch & kh¸ch s¹n

Gi¸o tr×nh
Qu¶n lý bé phËn nhµ hµng

Lêi nãi ®Çu
¨n uèng lµ nh÷ng nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc kh«ng nh÷ng ®èi víi du kh¸ch ®ang ë xa
nhµ mµ cßn phôc vô cho nhu cÇu cña c d©n ®Þa ph¬ng n÷a. Víi nhiÒu lo¹i h×nh ho¹t
®éng phong phó, kinh doanh nhµ hµng chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong tæng doanh thu
cña ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch. §Æc biÖt trong c¸c kh¸ch s¹n, doanh thu vÒ ¨n uèng xÕp
thø hai chØ ®øng sau doanh thu vÒ phßng ngñ, v× vËy ngêi qu¶n lý ho¹t ®éng ¨n uèng cÇn
ph¶i ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm chuyªn m«n ®Ó kiÓm so¸t h÷u hiÖu
c¸c mÆt ho¹t ®éng trong ph¹m vi m×nh phô tr¸ch.
M«n Food &Beverages Management ®îc chia lµm 2 phÇn:
PhÇn I: tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm so¸t vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh c¸c mÆt ho¹t ®éng
trong nhµ hµng.
PhÇn II: Giíi thiÖu vÒ kü thuËt nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ phôc vô ¨n uèng trong nhµ
hµng.
Trong phÇn I nµy, c¸c b¹n sÏ ®îc nghiªn cøu c¸c ph¬ng ph¸p, biÓu mÉu ®îc dïng ®Ó
theo dâi vµ kiÓm so¸t c¸c giai ®o¹n trong quy tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm: ®Æt hµng mua
vµo, nhËn hµng, tån kho, xuÊt kho, chÕ biÕn, phôc vô, ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch doanh thu.
Môc tiªu bao trïm cña phÇn nµy lµ gióp cho ngêi qu¶n lý n¾m v÷ng vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p nh»m kiÓm so¸t chÆt chÏ chi phÝ b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó n©ng cao lîi
nhuËn mong muèn. NhiÒu thÝ dô ®îc minh ho¹ trong tõng ch¬ng sÏ thuyÕt minh cô thÓ
c¸c vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ.
Tuy nhiªn còng cÇn chó ý r»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p vµ biÓu mÉu ®îc tr×nh bµy trong cuèn
s¸ch nµy ®îc trÝch dÉn nguyªn v¨n tõ c¸c tµi liÖu gi¶ng d¹y cña níc ngoµi, nªn trong
mét nöa chõng nµo ®ã cha thËt s¸t trong ®iÒu kiÖn ¸p dông t¹i ViÖt Nam. Do ®ã viÖc trao
®æi th¶o luËn thªm ®èi chiÕu víi thùc tÕ lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®Ó lµm râ thªm c¸c vÊn
®Ò vµ vËn dông vµo thùc tÕ mét c¸ch h÷u hiÖu.
Ch©n thµnh c¶m ¬n ®ãn nhËn ý kiÕn ®ãng gãp thªm cña c¸c b¹n
Ch¬ng I
KiÓm so¸t doanh thu
Revenue Control
KiÓm so¸t doanh thu lµ mét c«ng t¸c cùc kú quan träng nh»m ®¶m b¶o c¸c kho¶n b¸n
hµng ®îc thu vµo ®Çy ®ñ; ng¨n ngõa mäi thtÊt tho¸t do kh¸ch hµng vµ nh©n viªn v« t×nh
hoÆc cè ý t¹o ra. Trong thùc tÕ, ngêi qu¶n lý hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc kiÓm so¸t nµy v×
nh÷ng t×nh huèng mÊt m¸t diÔn ra ngµy cµng tinh vi vµ phøc t¹p h¬n g©y nhiÒu tæn thÊt
1

cho doanh thu cña nhµ hµng. Ch¬ng nµy sÏ kh¶o s¸t c¸c t×nh huèng thêng gÆp ®ång thêi
gîi ý th¶o luËn c¸c ph¬ng ph¸p nh»m kiÓm so¸t h÷u hiÖu doanh thu ¨n uèng.
I. C¸c h×nh thøc gia...
C«ng ty Du lÞch thµnh phè Hå ChÝ Minh
Trêng trung häc NV du lÞch & kh¸ch s¹n
Gi¸o tr×nh
Qu¶n lý bé phËn nhµ hµng
Lêi nãi ®Çu
¨n uèng lµ nh÷ng nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc kh«ng nh÷ng ®èi víi du kh¸ch ®ang ë xa
nhµ cßn phôc cho nhu cÇu cña c d©n ®Þa ph¬ng n÷a. Víi nhiÒu lo¹i h×nh ho¹t
®éng phong phó, kinh doanh nhµ hµng chiÕm métträng ®¸ng kÓ trong tæng doanh thu
cña ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch. §Æc biÖt trong c¸c kh¸ch s¹n, doanh thu ¨n uèng xÕp
thø hai chØ ®øng sau doanh thu vÒ phßng ngñ, v× vËy ngêi qu¶n lý ho¹t ®éng ¨n uèng cÇn
ph¶i ®îc trang nh÷ng kiÕn thøc kinh nghiÖm chuyªn m«n ®Ó kiÓm so¸t h÷u hiÖu
c¸c mÆt ho¹t ®éng trong ph¹m vi m×nh phô tr¸ch.
M«n Food &Beverages Management ®îc chia lµm 2 phÇn:
PhÇn I: tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm so¸t lÜnh vùc tµi chÝnh c¸c mÆt ho¹t ®éng
trong nhµ hµng.
PhÇn II: Giíi thiÖu kü thuËt nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ phôc¨n uèng trong nhµ
hµng.
Trong phÇn I nµy, c¸c b¹n ®îc nghiªn cøu c¸c ph¬ng ph¸p, biÓu mÉu ®îc dïng ®Ó
theo dâi kiÓm so¸t c¸c giai ®o¹n trong quy tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm: ®Æt hµng mua
vµo, nhËn hµng, tån kho, xuÊt kho, chÕ biÕn, phôc vô, ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch doanh thu.
Môc tiªu bao trïm cña phÇny gióp cho ngêi qu¶n n¾m v÷ng ¸p dông c¸c ph-
¬ng ph¸p nh»m kiÓm so¸t chÆt cchi pb¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó n©ng cao lîi
nhuËn mong muèn. NhiÒu thÝ ®îc minh ho¹ trong tõng ch¬ng thuyÕt minh thÓ
c¸c vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ.
Tuy nhiªn còng cÇn chó ý r»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p biÓu mÉu ®îc tr×nh bµy trong cuèn
s¸ch nµy ®îc trÝch n nguyªn v¨n c¸c tµi liÖu gi¶ng d¹y cña níc ngoµi, nªn trong
mét nöa chõng nµo ®ã cha thËt s¸t trong ®iÒu kiÖn ¸p dông t¹i ViÖt Nam. Do ®ã viÖc trao
®æi th¶o luËn thªm ®èi chiÕu víi thùc tÕ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®Ó lµm râ thªm c¸c vÊn
®Ò vµ vËn dông vµo thùc tÕ mét c¸ch h÷u hiÖu.
Ch©n thµnh c¶m ¬n ®ãn nhËn ý kiÕn ®ãng gãp thªm cña c¸c b¹n
Ch¬ng I
KiÓm so¸t doanh thu
Revenue Control
KiÓm so¸t doanh thu mét c«ng t¸c c quan träng nh»m ®m b¶o c¸c kho¶n b¸n
hµng ®îc thu o ®Çy ®ñ; ng¨n ngõa mäi thtÊt tho¸t do kh¸ch hµng nh©n viªn t×nh
hoÆc ý t¹o ra. Trong thùc tÕ, ngêi qu¶n lý hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc kiÓm so¸t nµy
nh÷ng t×nh huèng mÊt m¸t diÔn ra ngµy cµng tinh vi phøc t¹p h¬n g©y nhiÒu tæn thÊt
1
Giáo trình quản lý bộ phận nhà hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản lý bộ phận nhà hàng - Người đăng: Phạm Văn Viết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Giáo trình quản lý bộ phận nhà hàng 9 10 313