Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính công

Được đăng lên bởi makhala111
Số trang: 402 trang   |   Lượt xem: 3582 lần   |   Lượt tải: 5 lần
FORUM OF PUBLIC ADMINISTRATION’ STUDENT

Giáo trình
Quản lý Nhà nước về Tài
chính Công
(Sưu tầm bởi hanhchinhvn.com@gmail.com)

2004

WWW.HANHCHINH.COM.VN

Ch­¬ng thø nhÊt
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh Nhµ n­íc
vµ qu¶n lý tµi chÝnh nhµ n­íc
PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi chÝnh nhµ n­íc
I. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña tµi chÝnh Nhµ n­íc
1. Kh¸i niÖm Tµi chÝnh Nhµ n­íc
Tµi chÝnh Nhµ n­íc lµ mét bé phËn h÷u c¬ cña nÒn tµi chÝnh quèc
gia. Nã ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn gÇn víi sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn
cña Nhµ n­íc vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, tiÒn tÖ. Nhµ n­íc
xuÊt hiÖn ®ßi hái ph¶i cã nguån lùc vËt chÊt nhÊt ®Þnh ®Ó nu«i sèng bé m¸y
Nhµ n­íc vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kinh tÕ, x· héi do céng ®ång giao phã.
Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tiÒn tÖ, c¸c nguån lùc vËt chÊt ®ã, kh«ng nh÷ng
®· ®­îc tiÒn tÖ ho¸ mµ cßn ngµy cµng trë nªn dåi dµo. ChÝnh trong nh÷ng
®iÒu kiÖn nh­ vËy, tµi chÝnh Nhµ n­íc míi ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Ngµy nay, tµi chÝnh Nhµ n­íc, kh«ng chØ lµ c«ng cô ®éng viªn, khai th¸c
mäi nguån lùc tµi chÝnh cña x· héi t¹o nªn søc m¹nh tµi chÝnh cña Nhµ
n­íc mµ cßn lµ c«ng cô qu¶n lý, ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi
cña mäi quèc gia. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng ®ã, sù tån t¹i, ph¸t triÓn tµi
chÝnh Nhµ n­íc lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan vµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Tuy nhiªn, ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ ph¹m trï tµi chÝnh Nhµ n­íc trong
thùc tiÔn, ®ßi hái tr­íc hÕt ph¶i nhËn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c
ph¹m trï ®ã.
Trong thùc tiÔn ®êi sèng x· héi, ho¹t ®éng tµi chÝnh thÓ hiÖn ra nh­
lµ c¸c hiÖn t­îng thu, chi b»ng tiÒn - sù vËn ®éng cña c¸c nguån tµi chÝnh g¾n liÒn víi viÖc t¹o lËp hoÆc sö dông c¸c quü tiÒn tÖ nhÊt ®Þnh. Trªn ph¹m
vi toµn bé nÒn kinh tÕ, g¾n liÒn víi sù ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ trong c¸c
lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi kh¸c nhau cã c¸c quü tiÒn tÖ kh¸c nhau ®­îc h×nh
thµnh vµ ®­îc sö dông. Cã thÓ kÓ nh­: Quü tiÒn tÖ cña c¸c hé gia ®×nh; quü
tiÒn tÖ cña c¸c doanh nghiÖp; quü tiÒn tÖ cña c¸c tæ chøc b¶o hiÓm , tÝn
dông; quü tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc … Quü tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc lµ mét bé phËn
2

cña hÖ thèng cña c¸c quü tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ vµ cã mèi quan hÖ h÷u c¬
víi quü tiÒn tÖ kh¸c ®i liÒn víi mèi quan hÖ rµng buéc phô thuéc gi÷a c¸c
chñ thÓ kinh tÕ - x· héi trong khi tham gia ph©n phèi c¸c nguån tµi chÝnh.
G¾n víi chñ thÓ lµ Nhµ n­íc, c¸c quü tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc ®­îc t¹o
lËp vµ sö dông g¾n liÒn víi quyÒn lùc chÝnh trÞ cña Nhµ n­íc vµ viÖc thùc
hiÖn c¸c chøc n¨ng kinh tÕ - x· héi cña Nhµ n­íc. Nãi mét c¸ch kh¸c, c...
FORUM OF PUBLIC ADMINISTRATION STUDENT
2004
Giáo trình
Qun lý Nhà nước v Tài
chính Công
(Sưu tm bi hanhchinhvn.com@gmail.com)
WWW.HANHCHINH.COM.VN
Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính công - Người đăng: makhala111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
402 Vietnamese
Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính công 9 10 885