Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI

Được đăng lên bởi Ngyen Phu Lam
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 11295 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Giáo trình
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
1.1. Xã hội
1.2. Quản lý xã hội
1.3. Quản lý nhà nước về xã hội
1.1. Xã hội
1.1.1. Xã hội – Bản chất và mục tiêu
1.1.2. Một số khái niệm liên quan
1.1.1. Xã hội – Bản chất và mục tiêu
•
Quan điểm của triết học Mác – Lê Nin:
Xã hội là hình thái vận động cao nhất của thế giới vật chất. Hình thái vận động này lấy con
người và sự tác động lẫn nhau giữa con người làm nền tảng. Xã hội biểu hiện tổng thể những
mối liên hệ và quan hệ của cá nhân, là sản phẩm của sự tương tác qua lại giữa những con
người
•
Theo quan niệm của J.Fichter:
Xã hội là một tập thể có tổ chức gồm những người sống cùng với nhau trên cùng lãnh thổ
chung, hợp tác với nhau thành các nhóm để thoả mãn những nhu cầu căn bản cùng chia sẻ một
nền văn hoá chung và hoạt động như một đơn vị xã hội riêng biệt
•
Bản chất của xã hội
- Các hình thức tổ chức xã hội thích ứng với từng giai đoạn vận động của xã hội;
- Hệ thống hành động của các cá nhân, nhóm và tổ chức xã hội nhằm những mục tiêu nhất định
của mình;
- Hệ thống các quan hệ xã hội qua lại giữa các cá nhân, nhóm và tổ chức xã hội trong hành
động xã hội hằng ngày;
- Tác động qua lại của các cá nhân, nhóm và các tổ chức xã hội nhằm giảm thiểu các xung đột
xã hội
•
Mục tiêu của xã hội
Giúp cho con người:
- Tồn tại an toàn
- Phát triển lâu bền
1.1.2. Một số khái niệm liên quan
•
Quan hệ xã hội
Quan hệ xã hội được hình thành từ tương tác xã hội. Những tương tác này có xu hướng lặp đi
lặp lại, ổn định, tạo thành quan hệ xã hội.
- Các dạng quan hệ xã hội
+ Các quan hệ vật chất
+ Các quan hệ phi vật chất - quan hệ tinh thần
1.1.2. Một số khái niệm liên quan
•
Cơ cấu xã hội
- Theo Ian Robertson
Là mô hình của các quan hệ giữa các thành phần cơ bản trong hệ thống xã hội. Những thành
phần này tạo nên bộ khung cho tất cả xã hội loài người, mặc dầu tính chất của các thành phần
và các quan hệ giữa chúng biến đổi từ xã hội này đến xã hội khác
- Theo các nhà khoa học Việt Nam:
Là kết cấu và hình thức tổ chức bên trong của một hệ thống xã hội nhất định; là sự thống nhất
tương đối bền vững của hai mặt: các thành phần xã hội và các quan hệ xã hội; là "bộ khung"
của mọi xã hội.
- Các thành phần quan trọng của cơ cấu xã hội
+ Nhóm:
Là một tập hợp người có liên hệ với nhau theo một kiểu nhất định

+ Vị thế:
Là một chỉ số tổng quát xác định vị trí của một cá nhân hay nhóm xã hội trong hệ thống các
quan hệ xã hội
+ Vai trò:
Là tập hợp các chuẩn mực hành vi, nghĩa vụ và quy...
Giáo trình
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
1.1. Xã hội
1.2. Quản lý xã hội
1.3. Quản lý nhà nước về xã hội
1.1. Xã hội
1.1.1. Xã hội – Bản chất và mục tiêu
1.1.2. Một số khái niệm liên quan
1.1.1. Xã hội – Bản chất và mục tiêu
Quan điểm của triết học Mác – Lê Nin:
hội hình thái vận động cao nhất của thế giới vật chất. Hình thái vận động y lấy con
người sự tác động lẫn nhau giữa con người làm nền tảng. hội biểu hiện tổng thể những
mối liên hệ quan hệ của nhân, là sản phẩm của sự tương tác qua lại giữa những con
người
Theo quan niệm của J.Fichter:
hội một tập thể tổ chức gồm những người sống cùng với nhau trên cùng lãnh thổ
chung, hợp tác với nhau thành các nhóm để thoả mãn những nhu cầu căn bản cùng chia sẻ một
nền văn hoá chung và hoạt động như một đơn vị xã hội riêng biệt
Bản chất của xã hội
- Các hình thức tổ chức xã hội thích ứng với từng giai đoạn vận động của xã hội;
- Hệ thống hành động của các cá nhân, nhóm và tổ chức xã hội nhằm những mục tiêu nhất định
của mình;
- Hệ thống các quan h hội qua lại giữa các nhân, nhóm tổ chức hội trong hành
động xã hội hằng ngày;
- Tác động qua lại của các nhân, nhóm các tổ chức hội nhằm giảm thiểu các xung đột
xã hội
Mục tiêu của xã hội
Giúp cho con người:
- Tồn tại an toàn
- Phát triển lâu bền
1.1.2. Một số khái niệm liên quan
Quan hệ xã hội
Quan hệ hội được hình thành ttương tác hội. Những tương tác này xu ớng lặp đi
lặp lại, ổn định, tạo thành quan hệ xã hội.
- Các dạng quan hệ xã hội
+ Các quan hệ vật chất
+ Các quan hệ phi vật chất - quan hệ tinh thần
1.1.2. Một số khái niệm liên quan
Cơ cấu xã hội
- Theo Ian Robertson
hình của c quan hệ giữa các thành phần bản trong hệ thống hội. Những thành
phần này tạo nên bkhung cho tất cả hội loài người, mặc dầu tính chất của các thành phần
và các quan hệ giữa chúng biến đổi từ xã hội này đến xã hội khác
- Theo các nhà khoa học Việt Nam:
kết cấu hình thức tchức bên trong của một hthống hội nhất định; sự thống nhất
tương đối bền vững của hai mặt: c thành phần hội các quan h hội; "bộ khung"
của mọi xã hội.
- Các thành phần quan trọng của cơ cấu xã hội
+ Nhóm:
Là một tập hợp người có liên hệ với nhau theo một kiểu nhất định
Giáo trình QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI - Người đăng: Ngyen Phu Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giáo trình QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI 9 10 162