Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi thanhthaophuyen-gmail-com
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
TS. Trương Quang Dũng

2

LỜI NÓI ĐẦU
Đã là một tổ chức, đặc biệt là một doanh nghiệp, muốn phát triển bền vững
cần phải xác định đúng đắn các mục tiêu chiến lược dài hạn, làm cho mọi người
trong tổ chức hiểu rõ các mục tiêu đó; qua đó hướng các nguồn lực và hoạt động
của tổ chức vào việc đạt tới các mục tiêu với hiệu suất cao nhất là điều quan trọng
trong việc quản trị một tổ chức. Quản trị chiến lược giúp thực hiện điều này.
Nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành quản trị,
chúng tôi biên soạn cuốn sách này dựa trên các tài liệu ngoài nước và trong nước
đã được phát hành trong thời gian gần đây (xem tài liệu tham khảo).
Mặc dù đã rất cố gắng song việc biên soạn giáo trình khó tránh khỏi những
thiếu sót, đặc biệt là sự khác biệt về quan điểm. chúng tôi mong nhận được các ý
kiến của bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện giáo trình, phục vụ bạn đọc ngày một tốt
hơn.

3

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Khái niệm về chiến lược
Thuật ngữ chiến lược xuất phát từ lĩnh vực quân sự với ý nghĩa để chỉ ra
các kế hoạch lớn và dài hạn trên cơ sở chắc chắn rằng cái gì đối phương có thể
làm được, cái gì đối phương không thể làm được. Từ đó thuật ngữ chiến lược kinh
doanh ra đời. Theo quan điểm truyền thống chiến lược là việc xác định những mục
tiêu cơ bản dài hạn của một tổ chức để từ đó đưa ra các chương trình hành động cụ
thể cùng với việc sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý để đạt được các mục tiêu
đã đề ra.
Theo Alfred Chandler (1962): “Chiến lược bao gồm những mục tiêu cơ bản
dài hạn của một tổ chức, đồng thời lựa chọn cách thức hoặc tiến trình hành động,
phân bổ nguồn lực thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó”. Theo William J.
Glueck: “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và tính
phối hợp, được thiết kế đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của tổ chức sẽ được
thực hiện”.
Theo Michael E. Porter (1996): “Chiến lược là nghệ thuật xây dựng các lợi
thế cạnh tranh vững chắc để phòng thủ”. Theo cách tiếp cận này, chiến lược là tạo
ra sự khác biệt trong cạnh tranh, tìm và thực hiện cái chưa được làm (what not to
do), bản chất của chiến lược là xây dựng được lợi thế cạnh tranh (competitive
advantages).
Như vậy có thể kết luận lại, chiến lược là những định hướng một cách bài
bản cho những bước đi của công ty từ hiện tại hướng tới tương lai, ở đó tổ chức
phải giành được lợi thế cạnh tranh thông qua việc kết hợp các nguồn lực trong một
môi trường nhiều thử thách, nhằm thỏ...
1
QUN TR CHIN LƯỢC
TS. Trương Quang Dũng
Giáo trình quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản trị chiến lược - Người đăng: thanhthaophuyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Giáo trình quản trị chiến lược 9 10 46