Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi Hằng Nguyễn
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I
HÖ thèng lý thuyÕt c¨n b¶n
vÒ qu¶n trÞ nh©n sù
I. C¬ cÊu gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n sù:
Gi¸o tr×nh gåm 6 ch¬ng cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau, bæ sung cho nhau t¹o thµnh mét
c¬ cÊu hoµn chØnh.
- Ch¬ng ®Çu: Tr×nh bµy kh¸i niÖm vµ hÖ thèng lý thuyÕt c¨n b¶n cña qu¶n trÞ nh©n sù. HÖ
thèng lý thuyÕt nµy lµm nÒn t¶ng cho viÖc nghiªn cøu hµnh vi cña ngêi lao ®éng ®Ó tõ ®ã
gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ nh©n sù sö dông c¸c t¸c nh©n thÝch hîp nh»m t¹o ra ®éng c¬
thóc ®Èy nh©n viªn, hoµn thµnh môc tiªu.
- Ch¬ng thø hai: ph©n tÝch c«ng viÖc. Ch¬ng nµy nh»m x¸c ®Þnh c¸ch thøc chi tiÕt c¸c
chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh chñ yÕu cña c«ng viÖc, lµm c¬ së cho viÖc tuyÓn chän nh©n
viªn.
- Ch¬ng thø ba: tuyÓn dông nh©n viªn. §©y lµ c«ng viÖc gi÷ vay trß quan träng trong ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc tuyÓn dông nh©n viªn lµ yªu cÇu quan träng quyÕt ®Þnh cho
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp l©u dµi.
- Ch¬ng thø t: §µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n kü thuËt. §µo t¹o n©ng cao n¨ng
lùc chuyªn m«n kü thuËt cho tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ kh©u quan träng
nèi liÒn qu¸ tr×nh tuyÓn dông víi qu¸ tr×nh sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶.
- Ch¬ng thø n¨m: N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Ch¬ng nµy cung cÊp cho nhµ
qu¶n trÞ nh÷ng c¸ch thøc ®Ó sö dông lao ®éng cã n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao.
- Ch¬ng thø s¸u: Mét sè vÊn ®Ò sö dông lao ®éng cña c¸c c«ng ty ®Çu t ë níc ngoµi. Ch-
¬ng nµy cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc kinh tÕ quèc tÕ trong viÖc sö dông lao ®éng. C¸c nhµ
qu¶n trÞ nh©n sù cÇn ph¶i biÕt ®îc cung c¸ch tuyÓn dông, bè trÝ, sö dông lao ®éng vµ c¸c
chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng cña c¸c c«ng ty níc ngoµi ®Çu t vµo níc ta; §©y còng lµ nh÷ng vÊn
®Ò cÇn thiÕt gióp cho c¸c nhµ doanh nghiÖp cña níc ta nghiªn cøu khi ®Çu t ra níc ngoµi.
Tãm t¾t.
Qu¶n trÞ nguån tµi nguyªn nh©n sù lµ thùc hiÖn chøc n¨ng tæ chøc cña qu¶n trÞ c¨n b¶n, vµ
cã vai trß to lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c nh©n tè lµm tho¶ m·n nh÷ng
c¶m gi¸c vÒ thµnh tÝch, sù trëng thµnh nghÒ nghiÖp vµ thõa nhËn r»ng ai còng cã thÓ cã
kinh nghiÖm trong c«ng viÖc tuú theo møc ®é khã kh¨n vµ ph¹m vi ®Òu ®îc coi nh c¸c
®éng c¬ thóc ®Èy, c¸c ®éng c¬ nhu cÇu cña mét c¸ nh©n ®îc híng tíi nh÷ng môc ®Ých lµ
nh÷ng kh¸t väng trong m«i trêng ®ã. Sù tån t¹i cña c¸c môc ®Ých trong m«i trêng ®ã cã
thÓ ¶nh hëng tíi søc m¹nh nhÊt ®Þnh cña ®éng c¬. Mét sè lý thuyÕt c¨n b¶n cña qu¶n trÞ
nh©n sù, gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ nghiªn cøu cã hÖ thèng vµ øng dông tèt trong qu¶n trÞ
vµ ®iÒu hµnh nh©n viªn.
II. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù:
2.1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ nh©n sù:
Giáo trình quản trị nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản trị nhân sự - Người đăng: Hằng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Giáo trình quản trị nhân sự 9 10 539