Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Trang
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 5107 lần   |   Lượt tải: 13 lần
GIÁO TRÌNH
QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP
GV: Lữ Quý Hòa
Trường trung cấp nghề nấu ăn & nghiệp vụ khách sạn
Hà nội
Địa chỉ:


1

MỞ ĐẦU
1. Mục đích
Đời sống kinh tế càng phát triển, sự phân công lao động xã hội càng sâu
sắc thì sự phát triển của ngành kinh doanh sản xuất chế biến và dich vụ ăn
uống ngày càng phát triển mạnh cả về quy mô lẫn trình độ. Để hiểu được, và
quản lý tốt các quá trình sản xuất và dịch vụ các sản phẩm ăn uống, đòi hỏi
người công nhân cũng như người quản lý tham gia vào quá trình đó không
những cần có tay nghề cao, có phẩm chất cần thiết đặc thù của nghề, mà còn
cần nắm vững vai trò của các yếu tố tham gia vào quá trình đó, để sao cho
mọi sự hoạt động của mình tạo nên sự thống nhất của một chỉnh thể hoàn
thiện. Làm được như vậy sẽ quyết định trực tiếp đến hiệu quả kinh tế và hiệu
quả xã hội của mỗi cơ sở kinh doanh các sản phẩm ăn uống.
Môn học quản trị tác nghiệp trong sản xuất chế biến các sản phẩm ăn
uống, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho học sinh các trường trung
cấp nghề chế biến món ăn biết được những công việc cụ thể , các yếu tố tham
gia vào quá trình sản xuất kinh doanh các sản phẩm ăn uống . Để từ đó có thể
dễ dàng hoà nhập vào thực tiễn một cách dễ dàng hoặc có thể tiến tới có thể
tham gia điều hành được quá trình sản xuất và kinh doanh đó một cách hiệu
quả.
2. Nội dung chính
Đối tượng nghiên cưu của môn học
Với mục đích đã đề ra, đối tượng nghiên cứu của môn học quản trị tác
nghiệp là toàn bộ các yếu tố về tổ chức, công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, xã hội ...
của quá trình sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ăn uống.
Mục đích ý nghĩa của việc nghiên cứu môn học
Bên cạnh các môn học nghiệp vụ, nhằm trang bị những kiến thức và kỹ
năng nghề cụ thể cho học sinh, thì môn học quản trị tác nghiệp là một môn
học lý thuyết trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản cho một người
trực tiếp quản lý và điều hành quá trình sản xuất kinh doanh. Dù không trực
tiếp quản trị thì nó giúp cho người trực tiếp sản xuất hiểu rõ vị trí vai trò của
từng yếu tố, từng bộ phận, từng cá nhân đối với hiệu quả chung của cả một
quá trình, như vậy giúp cho sự phối hợp nhóm trong công tác sau này có hiệu
quả hơn, thích ứng với mọi hoàn cảnh nhanh hơn.
Nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học
Nội dung: Toàn bộ giáo trình chia thành 5 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị bộ phận chế biến món ăn.

2

Chương 2: Quản tr...



 !"#$!%&#'(")*+#, #-.
/0'
12 #3
https://sites.google.com/site/duongvanhung1971/tai-
lieu/chuyen-mon-su-pham/bai-viet-khac/giao-trinh-quan-tri-
tac-nghiep
1
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP - Người đăng: Nguyễn Thị Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP 9 10 311