Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC
THI CÔNG

CHƢƠNG 1

NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ CHUYÊN
NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG

GV: Nguyễn Tấn Nhơn

1

BÀI 1.1. NHIỆM VỤ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA
CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG
Nhiệm vụ:
• Nhiệm vụ của ngƣời xây dựng là phải sử dụng
hiệu qủa vốn đầu tƣ để đạt đƣợc mục đích đề ra
trong giai đoạn ngắn nhất.
• Nhiệm vụ của môn học tổ chức xây dựng là hoàn
thiện hệ thống quản lý, xác định các phƣơng án tổ
chức, chỉ đạo xây dựng một cách khoa học đảm
bảo hiệu quả kinh tế kỹ thuật tối ƣu khi xây dựng
công trình cũng nhƣ khi xây dựng một liên hiệp
công trình dân dụng và công nghiệp.
GV: Nguyễn Tấn Nhơn

2

BÀI 1.1. NHIỆM VỤ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA
CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG
Mục đích cơ bản của tổ chức xây dựng là:
• Xây dựng công trình đúng thời hạn.
• Bảo đảm năng suất lao động cao.
• Bảo đảm chất lƣợng cao công trình.
• Đạt hiệu quả kinh tế cao.

GV: Nguyễn Tấn Nhơn

3

BÀI 1.1. NHIỆM VỤ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA
CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG
Khả năng và sức cạnh tranh của đơn vị xây lắp thể
hiện năng lực sẵn sàng thực hiện những điều kiện
của thị trường cụ thể là:
1) Sẵn sàng triển khai sản xuất theo quy mô công
trình nhận thầu.
2) Có sẵn cơ sở vật chất kỹ thuật.
3) Lựa chọn phƣơng án công nghệ xây lắp hợp lý.
4) Đảm bảo cung ứng tài nguyên cần thiết cho sản
xuất.
5) Lập tiến độ và chi đạo sản xuất có hiệu quả.
GV: Nguyễn Tấn Nhơn

4

3.4 VÍ DỤ
VD1: Boá trí toång bình ñoà coâng tröôøng xaây döïng thi coâng moät nhaø ôû ba taàng
xaây gaïch, khung BTCT trong thaønh phoá, söû duïng caàn truïc thaùp ñeå vaän
chuyeån vaät lieäu leân cao. Caùc kho baõi vaø nhaø taïm caàn boá trí trong coâng
tröôøng laø:
1. Caàn truïc thaùp
2. Maùy thaêng taûi
3. Ñoáng gaïch
4. Ban chæ huy
5. Baõi chöùa vaø gia coâng coát theùp
6. Baõi chöùa vaø gia coâng coáp pha
7. Kho xi maêng
8. Baõi chöùa coát lieäu
9. Maùy troän beâ toâng
10. Nhaø aên
11. Troän vöõa xaây toâ
12. Nhaø veä sinh
GV: Nguyễn Tấn Nhơn

70

3.4 VÍ DỤ
Ví duï 2: Boá trí toång bình ñoà coâng tröôøng xaây döïng thi coâng moät nhaø ôû 5 taàng xaây
gaïch, khung BTCT trong thaønh phoá, coù söû duïng caàn truïc thaùp ñeå vaän chuyeån vaät
lieäu leân cao. Caùc kho baõi vaø nhaø taïm caàn boá trí trong coâng tröôøng laø:
1.
Baõi ñaäu xe nhaân vieân
2.
Caàn truïc thaùp
3.
Phoøng thöôøng tröïc
4.
Nhaø veä sinh
5.
Baõi chöùa vaø gia coâng coáp pha
6.
Ñöôøng ñieän
7.
Ñöôøng nöôùc
8.
Vaên phoøng laøm vieäc
9.
Baõi chöùa coát lieäu
10. Baõi chöùa vaø gia coâng coát theùp
11. Maùy troän
12. Kho xi maêng
13. Nhaø aên
14. Kho vaø baõi loä thieân...
GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC
THI CÔNG
GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG 9 10 664