Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu dịch vụ giao nhận

Được đăng lên bởi thuthaonguyen-lb
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FREIGHT FORWARDING
INTRODUCTION

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ
GIAO NHẬN

I. INTRODUCTION
Following the rules of the FIATA, Freight
Forwarding Services are services of any kind
relating to the carriage, consolidation, storage,
handling, packing or distribution of the goods
as well as ancillary and advisory services in
connection therewith, including but not limited
to customs and fiscal matters, declaring the
goods for official purposes, procuring
insurance of the goods and collecting or
procuring payment or documents relating to
the goods.

I.GIỚI THIỆU
Theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao
nhận, dịch vụ giao nhận được định nghĩa như
là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận
chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói
hay phân phối hàng hóa cũng như cũng như
các dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến các
dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài
chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập
chứng từ liên quan đến hàng hoá.

According to Article 163 of the Commerce Law
1997, Freight Forwarding is an act of
commerce, under which the Freight Forwarder
-Receipt of goods from the Shipper,
-Transport organizations,
-Warehousing, Yard storage
-Do the paperwork and
-Other services related to the delivery of goods
to the Consignee in accordance with the
mandate of the cargo owner, of the carrier or
of other Freight Forwarders.

Theo Điều 163 Luật Thương mại 1997 thì
Giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại,
theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá
-nhận hàng từ người gửi,
-tổ chức vận chuyển,
-lưu kho, lưu bãi,
-làm các thủ tục giấy tờ và
-các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng
cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ
hàng, của người vận tải hoặc của người giao
nhận khác.

In a nutshell, Freight Forwarding is a set of
professionals, procedures related to transport
processes in order to implement the
movement of goods from the place of receipt
(shipper) to the destination (consignee ).
Freight Forwarder can do, either directly or
through an agent and hire the services of a
third party.

Nói một cách ngắn gọn, giao nhận là tập hợp
những nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến quá
trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển
hàng hóa từ nơi gửi hàng (người gửi hàng)
đến nơi nhận hàng (người nhận hàng). Người
giao nhận có thể làm các dịch vụ một cách
trực tiếp hoặc thông qua đại lý và thuê dịch vụ
của người thứ ba khác.

Who is Freight Forwarder?
Initially, Freight Forwarder is a trustee on
behalf of Importer-Exporter to perform routine
tasks such as: loading and unload...
FREIGHT FORWARDING
INTRODUCTION
I. INTRODUCTION
Following the rules of the FIATA, Freight
Forwarding Services are services of any kind
relating to the carriage, consolidation, storage,
handling, packing or distribution of the goods
as well as ancillary and advisory services in
connection therewith, including but not limited
to customs and fiscal matters, declaring the
goods for official purposes, procuring
insurance of the goods and collecting or
procuring payment or documents relating to
the goods.
According to Article 163 of the Commerce Law
1997, Freight Forwarding is an act of
commerce, under which the Freight Forwarder
-Receipt of goods from the Shipper,
-Transport organizations,
-Warehousing, Yard storage
-Do the paperwork and
-Other services related to the delivery of goods
to the Consignee in accordance with the
mandate of the cargo owner, of the carrier or
of other Freight Forwarders.
In a nutshell, Freight Forwarding is a set of
professionals, procedures related to transport
processes in order to implement the
movement of goods from the place of receipt
(shipper) to the destination (consignee ).
Freight Forwarder can do, either directly or
through an agent and hire the services of a
third party.
Who is Freight Forwarder?
Initially, Freight Forwarder is a trustee on
behalf of Importer-Exporter to perform routine
tasks such as: loading and unloading of
goods, warehousing, arranging inland
transport, payment on its customers behal etc.
The services offered by Freight Forwrader can
include the ordinary and simple tasks such as
transport booking or customs procedures to
make full service for the whole process of
transportation & distribution of goods.
GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ
GIAO NHẬN
I.GIỚI THIỆU
Theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao
nhận, dịch vụ giao nhận được định nghĩa như
là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận
chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói
hay phân phối hàng hóa cũng như cũng như
các dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến các
dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài
chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập
chứng từ liên quan đến hàng hoá.
Theo Điều 163 Luật Thương mại 1997 thì
Giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại,
theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá
-nhận hàng từ người gửi,
-tổ chức vận chuyển,
-lưu kho, lưu bãi,
-làm các thủ tục giấy tờ và
-các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng
cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ
hàng, của người vận tải hoặc của người giao
nhận khác.
Nói một cách ngắn gọn, giao nhận là tập hợp
những nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến quá
trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển
hàng hóa từ nơi gửi hàng (người gửi hàng)
đến nơi nhận hàng (người nhận hàng). Người
giao nhận có thể làm các dịch vụ một cách
trực tiếp hoặc thông qua đại lý và thuê dịch vụ
của người thứ ba khác.
Người giao nhận là ai?
Khởi đầu, người giao nhận là Đại lý ủy thác
thay mặt nhà XNK thực hiện những nhiệm vụ
thường lệ như: bốc dỡ hàng hóa, lưu kho
hàng hóa, thu xếp việc chuyên chở nội địa,
thanh toán cho khách hàng của mình, v.v...
Những dịch vụ mà người giao nhận phục vụ
có thể bao gồm từ công việc bình thường &
đơn giản như lưu cước hay làm thủ tục thuế
quan cho đến làm dịch vụ trọn gói cho toàn bộ
quá trình vận tải & phân phối hàng.
Giới thiệu dịch vụ giao nhận - Trang 2
Giới thiệu dịch vụ giao nhận - Người đăng: thuthaonguyen-lb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giới thiệu dịch vụ giao nhận 9 10 42