Ktl-icon-tai-lieu

Giữ chân nhân viên giỏi

Được đăng lên bởi hienbe
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TR
ÖÔ
Ø
N
G
Ñ
A
Ï
I
H
O
Ï
C
K
IN
H
TE
Á
T
P
H
O
À
C
H
Í
MIN
H
K
H
O
A
Ñ
A
Ø
O
TA
Ï
O
S
A
U
Ñ
A
Ï
I
H
O
Ï
C
N
G
A
Ø
NH
Q
U
A
Û
N
TR
Ò
K
IN
H
D
O
A
NH
Ñ
TA
Ø
I
TI
E
Å
U
L
U
A
Ä
N
M
O
Â
N
Q
UA
Û
N
TR
Ò
HO
Ï
C
D
OA
NH
NGHI
E
Ä
P
CAÀ
N
L
M
Ñ
E
Å
GI
ÖÕ
Ñ
Ö
ÔÏ
C
NH
N
V
I
E
Â
N
GI
I
GVHD : TS. PHAN THMINH CHÂU
S
V
T
H
:
N
HO
ÙM
6
L
Ô
Ù
P
C
A
O
HO
ÏC
D
1
K
1
9
Nguyeãn
Thò
Thuùy
An
Ngoâ
Coâng
nh
Nguyeãn Coâng Danh
Phaïm Thu Hieàn
N
g
uy
e
ãn
T
h
ò
Min
h
H
ie
á
u
T
ra
àn
Min
h
H
ie
áu
Ñ
a
ën
g
V
a
ên
H
uøn
g
T
o
án
g
T
h
ò
H
öô
n
g
N
g
uy
e
ãn
T
h
ò
D
ie
äu
K
h
a
ù
nh
N
g
o
â
C
a
åm
T
h
y
K
y
õ
N
g
uy
e
ãn
T
h
ò
N
g
o
ïc
L
a
n
Tháng 03/2009
Giữ chân nhân viên giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giữ chân nhân viên giỏi - Người đăng: hienbe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giữ chân nhân viên giỏi 9 10 240