Ktl-icon-tai-lieu

HẠCH TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Bíc vµo qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc ta cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc
trong viÖc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Mét trong nh÷ng khã kh¨n tríc m¾t lµ
héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc nãi
riªng. Trªn con ®êng héi nhËp ®ã kÕ to¸n ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. KÕ
to¸n cña ta ph¶i phï hîp víi kÕ to¸n quèc tÕ, c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n, nguyªn
t¾c chung vÒ kÕ to¸n võa ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cã tÝnh quèc tÕ võa ph¶i
thÝch hîp víi hoµn c¶nh níc ta. ChØ cã nh vËy chóng ta míi khuyÕn khÝch ®îc
c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµo ta, lµm cho hä an t©m khi ®Çu t vµo ViÖt Nam.
H¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ mét phÇn hÕt søc
quan träng trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, c¸c ph¬ng ph¸p sö dông ®Ó ho¹ch to¸n sÏ
¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh trong kú, ®Õn viÖc nép thuÕ vµ khuyÕn khÝch
®Çu t vµo doanh nghiÖp (nh ®Çu t chøng kho¸n, më réng s¶n xuÊt, t¹o uy tÝn cho
doanh nghiÖp...). ChÝnh v× vËy cÇn ph¶i ®æi míi cho phï hîp víi giai ®o¹n hiÖn
nay. Cã ®æi míi thÝch hîp míi t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho héi nhËp quèc tÕ vµ
ph¸t triÓn bÒn v÷ng l©u dµi trong t¬ng lai. §ã còng lµ lý do khi em chän ®Ò tµi
nµy, víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc x©y dùng, nghiªn cøu
kÕ to¸n.
§Ò ¸n ®îc tr×nh bµy gåm hai phÇn:
PhÇn 1: C¬ së lý luËn.
PhÇn 2: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p.
PhÇn 3: KÕt luËn.

PhÇn 1: C¬ së lÝ luËn.
I. Mét sè kh¸i niÖm chung.
+ Thµnh phÈm: Lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh giai ®o¹n cuèi cïng
c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp, ®îc kiÓm ®iÓm ®ñ tiªu chuÈn nhËp
kho.

1

+ Doanh thu: Lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®îc trong
kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh th«ng thêng cña
doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u.
+ Doanh thu b¸n hµng: Lµ tæng gi¸ trÞ ®îc thùc hiÖn do viÖc b¸n hµng hãa
s¶n phÈm, s¶n phÈm, cung cÊp dÞch vô, lao ®éng cho kh¸ch hµng.
+ Doanh thu thuÇn: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng vµ c¸c
kho¶n gi¶m gi¸, chiÕt khÊu b¸n hµng, doanh thu cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ
doanh thu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu.
+ ChiÕt khÊu b¸n hµng: Lµ sè tiÒn tÝnh trªn tæng sè doanh thu tr¶ cho
kh¸ch hµng. Nã bao gåm:
- ChiÕt khÊu thanh to¸n: Lµ kho¶n tiÒn ngêi b¸n gi¶m trõ cho ngêi
mua, do ngêi mua thanh to¸n tiÒn mua hµng tríc thêi h¹n theo hîp ®ång.
- ChiÕt khÊu th¬ng m¹i: Lµ kho¶n doanh nghiÖp b¸n gi¶m gi¸ niªm
yÕt cho kh¸ch hµng mua hµng víi khèi lîng lín.
+ Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Lµ kho¶n gi¶m trõ cho ngêi mua do hµng hãa kÐm
phÈm chÊt, sai...
Lêi më ®Çu
Bíc vµo qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc ta cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc
trong viÖc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Mét trong nh÷ng khã kh¨n tríc m¾t lµ
héi nhËp nÒn kinh thÕ giíi nãi chung héi nhËp nÒn kinh khu vùc nãi
riªng. Trªn con ®êng héi nhËp ®ã kÕ to¸n ®ãng vai trß hÕt søc quan träng.
to¸n cña ta ph¶i phï hîp víi to¸n quèc tÕ, c¸c chuÈn mùc to¸n, nguyªn
t¾c chung to¸n võa ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu tÝnh quèc võa ph¶i
thÝch hîp víi hoµn c¶nh níc ta. ChØ nh vËy chóng ta míi khuyÕn khÝch ®îc
c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµo ta, lµm cho hä an t©m khi ®Çu t vµo ViÖt Nam.
H¹ch to¸n tiªu thô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh mét phÇn hÕt søc
quan träng trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, c¸c ph¬ng ph¸p sö dông ®Ó ho¹ch to¸n sÏ
¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh trong kú, ®Õn viÖc nép thuÕ khuyÕn khÝch
®Çu t vµo doanh nghiÖp (nh ®Çu t chøng kho¸n, më réng s¶n xuÊt, t¹o uy tÝn cho
doanh nghiÖp...). ChÝnh v× vËy cÇn ph¶i ®æi míi cho phï hîp víi giai ®o¹n hiÖn
nay. ®æi míi thÝch hîp míi t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho héi nhËp quèc
ph¸t triÓn bÒn v÷ng l©u dµi trong t¬ng lai. §ã còng do khi em chän ®Ò tµi
nµy, víi mong muèn gãp phÇn nhá cña m×nh vµo viÖc x©y dùng, nghiªn cøu
kÕ to¸n.
§Ò ¸n ®îc tr×nh bµy gåm hai phÇn:
PhÇn 1: C¬ së lý luËn.
PhÇn 2: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p.
PhÇn 3: KÕt luËn.
PhÇn 1: C¬ së lÝ luËn.
I. Mét sè kh¸i niÖm chung.
+ Thµnh phÈm: nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh giai ®o¹n cuèi cïng
c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp, ®îc kiÓm ®iÓm ®ñ tiªu chuÈn nhËp
kho.
1
HẠCH TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HẠCH TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
HẠCH TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 9 10 843