Ktl-icon-tai-lieu

Hành chính văn phòng

Được đăng lên bởi tramitc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn Phòng
C©u 1: Tr×nh bµy c¸ch hiÓu kh¸c nhau V¨n phßng. V¨n phßng cã chøc n¨ng nhiÖm g×? Liªn thùc
quan anh (chÞ) c«ng t¸c hoÆc nhËn xÐt chung vÒ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô ®· nªu?
V¨n phßng mét thuËt ng÷ ®· xuÊt hiÖn l©u trong lÞch sö, Ngay thêi La ®¹i ngêi ta ®· lËp nªn nh÷ng
V¨n phßng cña nh÷ng "ngêi biÖn hé" víi nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm nh÷ng ®iÓm t¬ng ®ång víi V¨n phßng hiÖn
®¹i.Theo tiÕn tr×nh lÞch ph¸t triÓn kinh héi V¨n phßng ngµy cµng ®îc nhËn diÖn ®Çy ®ñ h¬n toµn diÖn h¬n.
Mi cách hiÓu vÒ V¨n phßng ë mçi thêi ®¹i mang ®Ëm nh÷ng du Ên vÒ lÞch sö vÒ hoµn c¶nh giao tiÕp ng«n ng÷.
Kh¸i niÖm V¨n phßng thÓ hiÓu theo c¸c c¸ch kh¸c nhau: V¨n phßng l m¸y lµm viÖc ng hîp trùc tiÕpà
cña mét quan chøc n¨ng phôc cho viÖc ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o. các quan thÈm quyÒn chung hoÆc quy
ln th× thµnh lËp V¨n phßng, nh÷ng c¬ quan nhá th× có văn phßng hµnh chÝnh.
V¨n phßng ®îc hiÓu lµ trô së lµm viÖc cña c¬ quan, ®¬n vÞ, ®Þa ®iÓm giao tiÕp ®èi néi, ®èi ngo¹i cña c¬ quan ®¬n
đó.
V¨n phßng cßn ®îc hiÓu n¬i lµm viÖc cô thÓ cña nh÷ng ngêi choc vụ, tÇm cì nh: NghÞ sü, Tæng Gi¸m ®èc,
Gi¸m ®èc …
V¨n phßng một dạng ho¹t ®éng trong quan, chøc trong ®ã diễn ra viÖc thu nhËn, b¶o qu¶n lu tr÷ c¸c lo¹i
v¨n b¶n giÊy tê, tøc lµ nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c v¨n th.
Nghiªn cøu về V¨n phßng chóng ta cÇn ®Ò cËp ®Õn c¸c chøc n¨ng nhiệm vụ cña nã ®èi víi c¬ quan tæ chøc.
Trong mét tµi liÖu nghiªn cøu tríc ®©y ngêi ta cho r»ng V¨n phßng ba chøc n¨ng: tham mu hËu cÇn qu¶n
trÞ. Cho ®Õn nay chøc n¨ng cña V¨n phßng ®îc quan niÖm bao gåm hai néi dung c¬ b¶n: tham mu tæng hîp vµ hËu cÇn.
Chøc n¨ng tham mu tæng hîp nh×n nhËn trªn gi¸c ®é quan V¨n phßng Thñ trëng quan. Trong ho¹t ®éng
cña m×nh V¨n phßng ph¶i ®ãng vai trß tham vÊn cho l·nh ®¹o chøc ®iÒu hµnh quan. §Ó thÓ tham vÊn cho
Thñ trëng quan hiÖu qu¶ tÊt yÕu ph¶i ®Æt ra vÊn ®Ò thu thËp ph©n tÝch tæng hîp th«ng tin nh÷ng vÊn ®Ò cÇn
gi¶i quyÕt. Tõ ®ã cã thÓ thÊy ®îc mèi quan hÖ gi÷a tæng hîptham vÊn trªn thùc tÕ sù t¸ch b¹ch hai n«Þ dung nµy
lµ ®iÒu kh«ng cÇn thiÕt.
Chøc n¨ng hËu cÇn h×nh thøc biÓu hiÖn cña mèi quan V¨n phßng víi toµn quan ®¬n vÞ. Víi chøc n¨ng
nµy V¨n phßng mét trÝ quan träng trong b¶o ®¶m vËn hµnh b×nh thêng cña mäi quan chøc. Muèn vËn
hµnh ®îc c¸c quan chøc ph¶i c¸c ph¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn vËt chÊt tèi thiÓu cÇn thiÕt. C¸c yÕu ®ã cÇn bµn
tay can thiÖp cña V¨n phßng ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi mäi nhu cÇu cña c¬ quan ®¬n vÞ.
Ngµy nay, ngêi ta cµng kh¼ng ®Þnh vai trß cña V¨n phßng ®èi víi ho¹t ®éng cña quan chøc. Vai trß cµng ®îc
kh¼ng ®Þnh th× nhiÖm ®Æt ra cho c¸c V¨n phßng cµng phøc t¹p h¬n, ®a d¹ng h¬n. b¶n chóng ta thÓ thÊy
V¨n phßng cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu.
-X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c a quan ®«n ®èc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®ã, trÝ s¾p xÕp ch¬ng tr×nh lµm
viÖc hµng tuÇn, th¸ng, quý, 6 th¸ng, n¨m cña c¬ quan.
-Thu thËp, xö lÝ, qu¶n lý vµ tæ chøc sö dông th«ng tin ®Ó tõ ®ã tæng hîp, b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ
trong c¬ quan; ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn phôc vô sù chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña Thñ trëng.
Thùc hiÖn nhiÖm t vÊn v¨n b¶n cho Thñ trëng chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh ph¸p lý, thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n
cña c¬ quan ban hµnh.
-Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th, lu tr÷, gi¶i quyÕt c¸c v¨n th, tê tr×nh cña c¸c ®¬nc¸c nh©n theo quy chÕ cña
quan, tæ chøc theo dâi viÖc gi¶i quyÕt c¸c v¨n th tê tr×nh ®ã.
-Tæ chøc giao tiÕp ®èi néi ®èi ngo¹i giópquan chøc trong c«ng t¸c th tiÕp d©n, gi÷ vai trß chiÕc cÇu nèi
c¬ quan tæ chøc m×nh víi c¸c c¬ quan tæ chøc kh¸c còng nh víi nh©n d©n nãi chung.
-LËp ho¹ch tµi chÝnh, to¸n kinh phÝ hµng n¨m, hµng quý, kiÕn ph©n phèi h¹n møc kinh phÝ, b¸o c¸o
to¸n, c©n ®èi hµng quý, hµng n¨m, chi tr¶ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, chi tiªu nghiÖp theo c®é cña Nhµ níc quyÕt
®Þnh cña Thñ trëng.
-Mua s¾m trang thiÕt bÞ, x©y dùng b¶n, söa ch÷a qu¶n vËt chÊt thuËt, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña
quan, b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu hËu cÇn cho ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c cña c¬ quan.
-Tæ chøcthùc hiÖn c«ng t¸c y tÕ, b¶osøc khoÎ, b¶o vÖ an toµn c¬ quan; tæ chøc phôc vô c¸c cuéc häp lÔ nghi
kh¸nh tiÕt, thùc hiÖn c«ng t¸c lÔ t©n, tiÕp kh¸ch mét c¸ch khoa häc vµ v¨n minh.
-Thêng xuyªn kiÖn toµn bé m¸y x©y dùng ®éi ngò c«ng chøc trong V¨n phßng, tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c hµnh
chÝnh - V¨n phßng, chØ ®¹o híng dÉn nghiÖp vô V¨n phßng cho c¸c V¨n phßng cÊp díi hay ®¬n chuyªn m«n khi
cÇn thiÕt.
Cho ®Õn nay, V¨n phßng phËn "Phµn nµn" nhiÒu vÊn ®Ò. T×nh tr¹ng nh©n viªn V¨n phßng kiªm nhiÖm
tr×nh ®é, n¨ng lùc cha t¬ng xøng víi yªu cÇu ngµy cµng cao ®èi víi c«ng t¸c V¨n phßng n p biÕn. ®ã V¨n
phßng cha ph¸t huy tèt vai trß tham mu gióp l·nh ®¹o quan chøc ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Chøc n¨ng hËu cÇn ®îc
thùc hiÖn cha cã hiÖu qu¶ cßn l·ng phÝ, thiÕu khoa häc, lóng tóng trong bè trÝ sö dông qu¶n lý c¸c ph¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn
vËt chÊt cña c¬ quan, tæ chøc.
C©u 2: T¹i sao ph¶i chøc lao ®éng khoa häc trong V¨n phßng. Néi dung chøc lao ®éng khoa häc trong V¨n
phßng lµ g×?
Tæ chøc lao ®éng khoa häc trong V¨n phßng cã thÓ ®îc hiÓu lµ viÖc nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tæng hîp,
c¸c ph¬ng tiÖn hîpnh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé ®¬n hoµn thµnh tèt nhÊt nhiÖm cña m×nh víi thêi gian ng¾n
nhÊt, chi phÝ Ýt nhÊt nhng hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ níc ®îc ®¶m b¶o vµ kh«ng ngõng n©ng cao.
Mét c©u hái ®îc ®Æt ra lµ t¹i sao ph¶i tæ chøc lao ®éng khoa häc trong V¨n phßng? §Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy chóng
ta thÓ b¾t ®Çu c©u nãi cña Emercan ®îc coi tr¶ lêi chØ dÉn x¸c ®¸ng nhÊt cho mét chøc nãi chung "§èi víi
mét chøc nÕu lao ®éng ®îc chøc khoa häc th× l·nh ®¹o tåi nhÊt th× thiÖt h¹i vÉn nhá nhÊt". Víi ý nghÜa
chung ®ã viÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc trong V¨n phßng lµ cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu.
1
Hành chính văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành chính văn phòng - Người đăng: tramitc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hành chính văn phòng 9 10 330