Ktl-icon-tai-lieu

Hành chính văn phòng

Được đăng lên bởi Pe Ut
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Khoa : KINH TẾ - KĨ THUẬT ï  BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH
VĂN PHÒNG (45 tiết - Đại học, cao đẳng QTKD) Biên soạn: - Võ Thiện Chín Quảng Nam, tháng 7 năm 2010

2.

Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN PHÒNG 1- Khái niệm
Theo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các văn bản qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy văn
phòng của nhiều cơ quan thì khái niệm văn phòng được hiểu theo các nội dung sau đây: - Nội dung thứ nhất: Văn
phòng là bộ máy giúp việc cho thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng
nhiệm vụ của cơ quan. Ở các cơ quan như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ, các cơ quan khác thuộc
Chính phủ, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Toà án Nhân dân tối cao, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội, UBND các cấp đều lập Văn phòng. Ở các cơ quan khác như: Sở, Ban, ngành của tỉnh,
công, nông trường, bệnh viện, trường học, Viện nghiên cứu... lập phòng Hành chính (hoặc phòng Hành chính - Quản
trị). Có nơi không gọi là phòng Hành chính - Quản trị mà gọi là phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị. - Nội dung thứ
hai: Văn phòng là trụ sở làm việc của cơ quan. Ở đó hàng ngày diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ
quan, đơn vị đó. - Nội dung thứ ba: Văn phòng là một dạng hoạt động của cơ quan. Trong đó diễn ra việc thu nhận,
bảo quản, lưu trữ các loại văn bản giấy tờ, những công việc liên quan đến công tác văn thư. - Từ điển Tiếng Việt (in
năm 1992) thì: Văn phòng là bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, hành chính trong một cơ quan. Tóm lại: Văn
phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của một cơ quan chức năng, phục vụ việc điều hành của lãnh đạo; là
nơi thu thập, xử lí thông tin hỗ trợ cho hoạt động quản lí; bảo đảm các điều kiện về vật chất kĩ thuật cho hoạt động
chung của toàn cơ quan. 2- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng 2.1. Chức năng: Văn phòng là bộ
máy giúp việc của cơ quan, có chức năng tham mưu đáp ứng nhu cầu tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của thủ
trưởng cơ quan và bảo đảm điều kiện vật chất kỹ thuật cho cơ quan hoạt động. Chức năng của văn phòng được thể
hiện ở hai loại công tác: - Công tác tham mưu cho lãnh đạo: Thuộc chức năng này, văn phòng nghiên cứu đề xuất ý
kiến những vấn đề thuộc về phương pháp tổ chức công việc, điều hành bộ máy, chỉ đạo để thực hiện chức năng,
nhiệm vụ chung của cơ quan. - Công tác hậu cần: Đảm bảo điều kiện vật chất kỹ thuật và phương tiện cho cơ quan
hoạt động: Thuộc ...
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Khoa : KINH TẾ - KĨ THUẬT ï  BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH
VĂN PHÒNG (45 tiết - Đại học, cao đẳng QTKD) Biên soạn: - Võ Thiện Chín Quảng Nam, tháng 7 năm 2010
2. Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN PHÒNG 1- Khái niệm
Theo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các văn bản qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy văn
phòng của nhiều quan t khái niệm văn phòng được hiểu theo các nội dung sau đây: - Nội dung thứ nhất: Văn
phòng là bộ máy giúp việc cho thủ trưởng quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng
nhiệm vụ của quan. các quan như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ, các quan khác thuộc
Chính phủ, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Toà án Nhân dân tối cao, quan trung ương của các tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội, UBND các cấp đều lập Văn phòng. các quan khác như: Sở, Ban, ngành của tỉnh,
công, nông trường, bệnh viện, trường học, Viện nghiên cứu... lập phòng Hành chính (hoặc phòng Hành chính - Quản
trị). Có nơi không gọi là phòng Hành chính - Quản trị mà gọi là phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị. - Nội dung thứ
hai: Văn phòng trụ sở làm việc của quan. đó hàng ngày diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại của
quan, đơn vị đó. - Nội dung thứ ba: Văn phòng là một dạng hoạt động của cơ quan. Trong đó diễn ra việc thu nhận,
bảo quản, lưu trữ các loại văn bản giấy tờ, những công việc liên quan đến công tác văn thư. - Từ điển Tiếng Việt (in
năm 1992) thì: Văn phòng bộ phận ph trách công việc giấy tờ, hành chính trong một quan. Tóm lại: Văn
phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của một cơ quan chức năng, phục vụ việc điều hành của lãnh đạo; là
nơi thu thập, xửthông tin hỗ trợ cho hoạt động quản lí; bảo đảm các điều kiện về vật chất thuật cho hoạt động
chung của toàn cơ quan. 2- Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức của Văn phòng 2.1. Chức năng: Văn phòng b
máy giúp việc của cơ quan, có chức năng tham mưu đáp ứng nhu cầu tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của thủ
trưởng cơ quan và bảo đảm điều kiện vật chất kỹ thuật choquan hoạt động. Chức năng của văn phòng được thể
hiện ở hai loại công tác: - Công tác tham mưu cho lãnh đạo: Thuộc chức năng này, văn phòng nghiên cứu đề xuất ý
kiến những vấn đề thuộc về phương pháp tổ chức công việc, điều hành b máy, chỉ đạo đ thực hiện chức năng,
nhiệm vụ chung của quan. - Côngc hậu cần: Đảm bảo điều kiện vật chất kỹ thuật và phương tiện cho quan
hoạt động: Thuộc chức năng này, n phòng vừa đơn vị nghiên cứu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo, vừa đơn vị
trực tiếp thực hiện công việc 2
3. sau khinh đạo cho ý kiến phê duyệt. Văn phòng mua sắm, quản lý, t chức sử dụng toàn bộ sở vật
chất, kỹ thuật của cơ quan. Hai loại công tác nêu trên luôn mối quan hệ chặt chẽ với nhau đều nhằm đáp ứng
nhu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng quan. 2.2. Nhiệm vụ: mỗi loại quan, do đặc điểm
riêng cho nên Văn phòng của quan đó thể được giao những nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Nhưng nhìn chung
Văn phòng những nhiệm vchủ yếu dưới đây: - Xây dựng chương trình, kế hoạch báo cáo thực hiện chương
trình, kế hoạch công c dài hạn, một năm, 6 tháng, quý, tháng của quan của n phòng; Tổ chức họp giao
ban xếp lịch công c tuần của quan. - Thu nhập thông tin, xử cung cấp thông tin kịp thời đápng nhu
cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan. - Thẩm tra các đề án, các quyết định quản trước khi thủ
trưởng quan ban hành; Theo dõi tiến độ thực hiện chuẩn bị đề án; Kiểm tra về thủ tục chuẩn bị đề án; Bảo đảm
các văn bản của cơ quan ban hành hoặc trình cấp trên ban hành được thống nhất. - Chủ trì việc giữ gìn mối quan hệ
công tác của lãnh đạo quan với các quan khác với công dân; Giúp thủ trưởng quan điều hoà, phối hợp
các đơn vị trong cơ quan để thực hiện chương trình côngc của cơ quan. - Chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị chuẩn
bị, tổ chức c cuộc hội nghị, hội thảo, cuộc họp, cuộc làm việc của lãnh đạo quan; Ghi biên bản các cuộc họp,
cuộc làm việc đó. - Giúp thủ trưởng cơ quan quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, công tác lưu trữ quan các
đơn vị trực thuộc; Trực tiếp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của quan. - Quản tài sản, kinh phí thuộc tài
khoản Văn phòng; Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và phương tiện làm việc của cơ quan. - Quản lý tổ
chức, biên chế cán bộ, nhân viên thuộc biên chế Văn phòng. 2.3. cấu t chức: + Lãnh đạo văn phòng: - Chánh
văn phòng: là người điều hành chung, chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác văn phòng. - Các phó chánh văn phòng:
những người giúp việc trực tiếp cho chánh văn phòng theo sự phân công của chánh văn phòng. + Các bộ phận
trực thuộc văn phòng: Do đặc điểm công tác, từng quan cụ thể, các đơn vị trong Văn phòng thể tên gọi
khác nhau nhưng nhìn chung trong Văn phòng thường các đơn vị tổ chức dưới đây: - Phòng (hoặc tổ, bộ phận)
Tổng hợp: Đây đơn vnhiệm vụ giúp Chánh văn phòng thực hiện công tác thông tin tổng hợp như: Xây dựng
chương trình công tác báo cáo công c thường kỳ của cơ quan, của Văn phòng; Biên tập các văn bản khác khi
được giao. - Phòng (hoặc tổ, bộ phận) Hành chính, văn thư: 3
Hành chính văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành chính văn phòng - Người đăng: Pe Ut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hành chính văn phòng 9 10 363