Ktl-icon-tai-lieu

HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi Cường Chelsea
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỒ SƠ
THÀNH LẬP TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
I. HỒ SƠ GỒM CÓ:
1. Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức hành chính, dự thảo Quyết định thành
lập tổ chức hành chính và Quy chế hoạt động của tổ chức hành chính (kèm
theo).
Nội dung tờ trình đề nghị thành lập tổ chức hành chính gồm:
- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập tổ chức hành chính;
- Những nội dung chính của đề án thành lập tổ chức hành chính;
- Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề cần xin ý kiến
của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức hành chính.
Tờ trình đề nghị thành lập tổ chức hành chính phải do người đứng đầu cơ
quan có thẩm quyền đề nghị thành lập tổ chức ký và đóng dấu theo đúng quy
định.
2. Đề án thành lập tổ chức hành chính, trong đó cần nêu rõ:
- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức hành chính;
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hành chính;
- Loại hình tổ chức hành chính cần thành lập;
- Cơ cấu của tổ chức hành chính cần thành lập;
- Các yếu tố cần thiết bảo đảm cho tổ chức hành chính cần thành lập hoạt
động; trong đó có dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm
việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức hành chính;
- Phương án thành lập và lộ trình hoạt động của tổ chức hành chính;
- Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức hành chính.
3. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ
chức hành chính.
4. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và
báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định
thành lập tổ chức hành chính (nếu có).
II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:
01 bộ xếp theo thứ tự như trên (kèm file Đề án thành lập tổ chức hành chính
theo phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode).

1

III. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:
Trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quá trình
giải quyết hồ sơ như sau:
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội
vụ hoàn tất văn bản thẩm định.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định,
Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chính thức về việc thành lập
tổ chức hành chính.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các loại hồ sơ thành
lập tổ chức hành chính đã được xử lý theo quy định, Ủy ban nhân dân Thành
phố ban hành Quyết định thành lập tổ chức hành chính.

2

...
HỒ SƠ
THÀNH LẬP TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
I. HỒ SƠ GỒM CÓ:
1. Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức hành chính, dự thảo Quyết định thành
lập tổ chức hành chính Quy chế hoạt động của tổ chức hành chính (kèm
theo).
Nội dung tờ trình đề nghị thành lập tổ chức hành cnh gồm:
- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập tổ chức hành cnh;
- Những nội dung chính của đề án thành lập tổ chức hành cnh;
- Những vấn đề còn ý kiến khác nhau những vấn đề cần xin ý kiến
của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức nh cnh.
Tờ trình đề nghị thành lập tổ chức hành chính phải do người đứng đầu
quan thẩm quyền đề nghị thành lập tổ chức đóng dấu theo đúng quy
định.
2. Đán tnh lập tchức hành chính, trong đó cần u :
- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức hành cnh;
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hành chính;
- Loại hình tổ chức hành cnh cần thành lập;
- Cơ cấu của tổ chức hành cnh cần thành lập;
- Các yếu tố cần thiết bảo đảm cho tổ chức hành chính cần thành lập hoạt
động; trong đó dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm
việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức hành chính;
- Phương án thành lập và lộ trình hoạt động của tổ chức hành cnh;
- Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức hành chính.
3. Ý kiến bằng văn bản của các quan liên quan về việc thành lập tổ
chức hành chính.
4. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các quan liên quan
báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của quan thẩm quyền quyết định
thành lập tổ chức hành cnh (nếu có).
II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:
01 bộ xếp theo thứ tự như trên (kèm file Đề án thành lập tổ chức hành cnh
theo phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode).
1
HÀNH CHÍNH - Trang 2
HÀNH CHÍNH - Người đăng: Cường Chelsea
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HÀNH CHÍNH 9 10 136