Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi bầy đàn

Được đăng lên bởi gaconlonton0809
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HÀNH VI BẦY ĐÀN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.
I.

Đặt vấn đề..................................................................................................................3

1.

Lý do chọn đề tài.........................................................................................................3

2.

Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................................3

II. Cơ sở lý thuyết...........................................................................................................4
1.

Khái niệm hành vi bầy đàn.........................................................................................4

2.

Hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán............................................................5

3.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi bầy đần trên thị trường chứng khoán........................7

4.
Một vài nghiên cứu thực nghiệm về hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán
thế giới và Việt Nam...........................................................................................................11
4.1.
Bài nghiên cứu “Hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam và
khuyến nghị chính sách” (Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Lan Hương – Báo Nghiên cứu
Kinh tế số 426 tháng 11/2013)............................................................................................11
4.2.
Bài nghiên cứu “Hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam –
Nguyên nhân và một số giải pháp” (Thạc sĩ Trần Thị Hải Lý – Báo phát triển và hội
nhập số 5 tháng 6/2010)......................................................................................................13
III. Thực trạng , ảnh hưởng của hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán......15
1.

Ưu điểm và nhược điểm của hành vi bầy đàn..........................................................15

1.1.

Ưu điểm..............................................................................................................15

1.2.

Nhược điểm........................................................................................................16

2.

Thực trạng, ảnh hưởng của Hành vi bầy đàn trên Thị trường chứng khoán............17

2.1.
giới.

Thực trạng, ảnh hưởng của Hành vi bầy đàn trên Thị trường chứng khoán thế
17

2.2.
Nam.

Thực trạng, ảnh hưởng của Hành vi bầy đàn trên Thị trường chứng khoán Việt
19
1

IV. Đề xuất giải pháp hạn chế hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán..........22
1. Tăng cường tính minh bạch của Thị trư...
HÀNH VI BẦY ĐÀN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.
I. Đặt vấn đề..................................................................................................................3
1. Lý do chọn đề tài.........................................................................................................3
2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................................3
II. Cơ sở lý thuyết...........................................................................................................4
1. Khái niệm hành vi bầy đàn.........................................................................................4
2. Hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán............................................................5
3. Nguyên nhân dẫn đến hành vi bầy đần trên thị trường chứng khoán........................7
4. Một vài nghiên cứu thực nghiệm về hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán
thế giới và Việt Nam...........................................................................................................11
4.1. Bài nghiên cứu “Hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam và
khuyến nghị chính sách” (Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Lan Hương – Báo Nghiên cứu
Kinh tế số 426 tháng 11/2013)............................................................................................11
4.2. Bài nghiên cứu “Hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam –
Nguyên nhân và một số giải pháp” (Thạc sĩ Trần Thị Hải Lý – Báo phát triển và hội
nhập số 5 tháng 6/2010)......................................................................................................13
III. Thực trạng , ảnh hưởng của hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán......15
1. Ưu điểm và nhược điểm của hành vi bầy đàn..........................................................15
1.1. Ưu điểm..............................................................................................................15
1.2. Nhược điểm........................................................................................................16
2. Thực trạng, ảnh hưởng của Hành vi bầy đàn trên Thị trường chứng khoán............17
2.1. Thực trạng, ảnh hưởng của Hành vi bầy đàn trên Thị trường chứng khoán thế
giới. 17
2.2. Thực trạng, ảnh hưởng của Hành vi bầy đàn trên Thị trường chứng khoán Việt
Nam. 19
1
Hành vi bầy đàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi bầy đàn - Người đăng: gaconlonton0809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hành vi bầy đàn 9 10 404