Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi, niềm tin, thái độ Marketing

Được đăng lên bởi yulkyun1012
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
-------*****------

TIỂU LUẬN MÔN HỌC HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Đề tài:
ỨNG DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC VỀ TẠO LẬP NIỀM TIN,
THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀO THỰC
TIỄN MARKETING CHO SẢN PHẨM RƯỢU CAO CẤP

Giáo viên hướng dẫn

: Th.S. Nguyễn Tiến Dũng

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Đức Vũ Dũng
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Đinh Hải Nam

Lớp

: MARKETING - K51

Hà Nội – 11/2009

LỜI NÓI ĐẦU
“Mục tiêu cao nhất của hoạt động marketing là tạo ra và duy trì được sự tin tưởng vào
thương hiệu, thái độ tích cực với thương hiệu và hành vi mua sắm sản phẩm mang thương
hiệu của doanh nghiệp một cách lâu dài” – Nguyễn Tiến Dũng.
Xin được phép trích dẫn những lời mở đầu chương 5: “niềm tin, thái độ và hành vi của
người tiêu dùng” trong bài giảng Hành vi người tiêu dùng của thầy Nguyễn Tiến Dũng làm
phương châm nghiên cứu cho đề tài tiểu luận này.
Mọi sản phẩm, doanh nghiệp hay cả thương hiệu đều mong muốn có được chỗ đứng vững
chắc trong lòng người tiêu dùng. Đó là mục đích cuối cùng của mọi hoạt động marketing.
Muốn làm được điều đó chúng ta phải tạo lập được niềm tin vững chắc, thái độ tích cực và
hành vi mua đối với sản phẩm của mình.
Đề tài tiểu luận này ứng dụng những kiến thức về tạo lập niềm tin, thái độ và hành vi của
người tiêu dùng vào thực tiễn việc marketing cho sản phẩm rượu cao cấp. Kết cấu tiểu luận
gồm có 3 phần chính:
Phần 1: Cơ sở lý thuyết về tạo lập niềm tin, thái độ và hành vi của người tiêu dùng
Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn và thực trạng marketing cho rượu
Phần 3: Những nhận xét tóm tắt và gợi mở
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về khía cạnh tạo lập niềm tin, thái độ và hành vi của người
tiêu dùng đối với một lĩnh vực sản phẩm hẹp đó là rượu cao cấp. Trong quá trình tìm hiểu và
nghiên cứu chắc hẳn khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Hy vọng tiểu luận này có thể
giúp người đọc hiểu thêm khía cạnh thực tế của việc marketing cho một ngành hàng cụ thể.
Hà Nội, tháng 11 năm 2009
Nhóm tác giả
Nguyễn Đức Vũ Dũng
Nguyễn Thị Hiền
Đinh Hải Nam
Nguyễn Thị Thanh Tuyền

1

MỤC LỤC
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁCH THỨC TẠO LẬP NIỀM TIN, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH
VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ............................................................................................................ 2
I.

Niềm tin và thái độ của người tiêu dùng...................................................................................... 2

1.

Niềm tin .......................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
KHOA KINH T VÀ QUN LÝ
-------*****------
TIU LUN MÔN HC HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Đề tài
:
NG DNG NHNG KIN THC V TO LP NIM TIN,
THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀO THC
TIN MARKETING CHO SN PHM RƯỢU CAO CP
Giáo viên hướng dn : Th.S. Nguyn Tiến Dũng
Sinh viên thc hin :
Nguyn Đức Vũ Dũng
Nguyn Th Hin
Nguyn Th Thanh Tuyn
Đinh Hi Nam
Lp : MARKETING - K51
Hà Ni – 11/2009
Hành vi, niềm tin, thái độ Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi, niềm tin, thái độ Marketing - Người đăng: yulkyun1012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hành vi, niềm tin, thái độ Marketing 9 10 74