Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thông câu hỏi thuế

Được đăng lên bởi chuc123
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ ĐẤT ĐAI, THUẾ TÀI NGUYÊN, PHÍ, LỆ PHÍ
I- CÁC KHOẢN THU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI
Câu 1: Trong hệ thống thuế nhà nước hiện hành, các khoản thu về đất đai là những
khoản thu nào trong những khoản thu sau:
a. Thuế Tài nguyên;
b. Thuế bảo vệ môi trường;
c. Tiền sử dụng đất; Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Tiền thuê đất, thuê mặt
nước; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;
d. Cả a và b nêu trên.
Câu 2. Đối tượng không phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước là:
a. Người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;
b. Người được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;
c. Cả a và b.
Câu 3: Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm thì mỗi năm nộp
mấy kỳ?
a. 2 kỳ
b. 3 kỳ
c. 4 kỳ
Câu 4: Diện tích tính thu tiền thuê đất, thuê mặt nước là:
a. Diện tích đất ghi trong quyết định cho thuê đất (hoặc Hợp đồng thuê đất)
của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
b. Diện tích đất thực tế sử dụng nếu diện tích đất thực tế sử dụng khác với
diện tích ghi trong quyết định cho thuê đất (hoặc Hợp đồng cho thuê đất) của cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền;
c. Cả a và b.
Câu 5: Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của dự án thuê đất theo hình thưc đấu giá
hoặc đấu thầu với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm được ổn định trong thời
gian:
a. 3 năm
b. 5 năm
c. 10 năm

d. 20 năm
Câu 6. Đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất là:
a. Người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất ;
b. Người được Nhà nước cho thuê đất và phải nộp tiền thuê đất ;
c. Cả a và b.
Câu 7. Nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất là:
a. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được
miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư;
b. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền
sử dụng đất để cho thuê đất;
c. Trong trường hợp đất thuê, mặt nước thuê thuộc đối tượng được hưởng cả
miễn và giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì chỉ được hưởng miễn tiền thuê đất,
thuê mặt nước; trường hợp được hưởng nhiều mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt
nước khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất;
d. Câu a, b và c.
Câu 8. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ tái định
cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án
được phê duyệt theo chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi
trước ngày 01 tháng 10 năm 2009 thì :
a. Được trừ chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp ;
b. Được trừ chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền s...
CÂU HI VÀ BÀI TP V ĐẤT ĐAI, THU TÀI NGUYÊN, PHÍ, L PHÍ
I- CÁC KHON THU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI
Câu 1: Trong h thng thuế nhà nước hin hành, các khon thu v đất đai là nhng
khon thu nào trong nhng khon thu sau:
a. Thuế Tài nguyên;
b. Thuế bo v môi trường;
c. Tin s dng đt; Thuế s dng đất nông nghip; Tin thuê đt, thuê mt
nước; Thuế s dng đất phi nông nghip;
d. C a và b nêu trên.
Câu 2. Đối tượng không phi np tin thuê đất, thuê mt nước là:
a. Người được Nhà nước giao đất không thu tin s dng đất;
b. Người được nhà nước giao đất có thu tin s dng đất;
c. C a và b.
Câu 3: Trường hp np tin thuê đất, thuê mt nưc hàng năm tmi năm np
my k?
a. 2 k
b. 3 k
c. 4 k
Câu 4: Din tích tính thu tin thuê đất, thuê mt nước là:
a. Din tích đất ghi trong quyết định cho thuê đất (hoc Hp đồng thuê đất)
ca cơ quan Nhà nước có thm quyn;
b. Din tích đất thc tế s dng nếu din tích đất thc tế s dng khác vi
din tích ghi trong quyết định cho thuê đất (hoc Hp đồng cho thuê đất) ca cơ
quan Nhà nước có thm quyn;
c. C a và b.
Câu 5: Đơn giá thuê đất, thuê mt nước ca d án thuê đất theo hình thưc đu giá
hoc đấu thu vi hình thc tr tin thuê đất hàng năm được n định trong thi
gian:
a. 3 năm
b. 5 năm
c. 10 năm
Hệ thông câu hỏi thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thông câu hỏi thuế - Người đăng: chuc123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hệ thông câu hỏi thuế 9 10 733