Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống kinh tế lượng

Được đăng lên bởi nguyendata95
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. Mô hình hồi quy tuyến tính
Xem xét sự phụ thuộc của Y (biến phụ thuộc) vào các biến độc lập X2, X3,…, Xk, ta có
Hàm hồi quy tổng thể
E(Y/X2,X3,...Xk) = 1   2 X 2  .....   k Xk
Mô hình hồi quy tổng thể
Y = 1   2 X 2  .....   k Xk  U
Sử dụng thông tin từ mẫu ta xây dựng được
Hàm hồi quy mẫu
Yˆ  ˆ1  ˆ2 X 2  ....  ˆk Xk

Mô hình hồi quy mẫu
Y  ˆ1  ˆ2 X 2  ....  ˆk Xk  e
 j ( j 1, k ) gọi là các hệ số hồi quy

ˆ j ( j 1, k ) là ước lượng điểm của các hệ số hồi quy

U : sai số ngẫu nhiên (sai số giữa giá trị cá biệt của Y và giá trị trung bình của nó E(Y/X2,X3,...Xk) trong
tổng thể)
e : phần dư (residual – sai số giữa giá trị cá biệt/thực tế của Y và giá trị ước lượng của nó trong hồi quy Yˆ
trong mẫu quan sát)
(+) Ý nghĩa của các hệ số:

 1 là hệ số chặn, nó là giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi các biến độc lập trong mô hình
nhận giá trị bằng 0.
 j ( j 2, k ) là các hệ số hồi quy riêng (các hệ số góc). Nó phản ánh tác động của biến độc lập Xj

tới biến phụ thuộc Y. Nếu các yếu tố khác không đổi, Xj tăng 1 đơn vị thì trung bình của Y sẽ tăng là  j
đơn vị và ngược lại (điều kiện các yếu tố khác không đổi).
(+) Dấu của  j sẽ thể hiện chiều của mối quan hệ
 j > 0 : Xj tăng làm Y tăng và ngược lại (ảnh hưởng cùng chiều)
 j < 0 : Xj tăng làm Y giảm và ngược lại (ảnh hưởng ngược chiều)
 j = 0 : Xj thay đổi không làm Y thay đổi (Y không có quan hệ phụ thuộc tuyến tính vào Xj)

(+) Để ước lượng 1 hồi quy mẫu tuyến tính với 1 mẫu quan sát cụ thể, phương pháp được sử dụng phổ biến
nhất hiện nay là phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS với tiêu chuẩn ước lượng:
n

e

2
i

 min

i 1

Giá trị này được gọi là Tổng bình phương phần dư (Residual Sum of Squares – RSS hoặc Sum squared
residual)

1

Báo cáo OLS do phần mềm EVIEWS cung cấp:
Mô hình hồi quy tuyến tính:
Y 1   2 K   3 L  U

Dependent Variable: Y (Biến phụ thuộc là Y)
Method: Least Squares (Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS)
Date: 12/19/12 Time: 09:11
Sample: 1 20 (Kích thước mẫu: 20 quan sát)
Included observations: 20 (Số quan sát bao gồm: 20)
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
ˆ
ˆ
ˆ
C ( 1 )
S.E(  1 ) =
1 =
1
-21717.59
22180.83
S.E( ˆ1 )
0.979116
ˆ
ˆ
K ( 2 )
 2 =10751.92 S.E(  2 ) =
ˆ 2
4.965061
2165.515
S.E( ˆ )

Prob.
0.3413

0.0001

2

L ( 3 )

ˆ 3 =17662.45

S.E( ˆ 3 ) =

ˆ3

4533.201
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid.

R2 = 0.715471
R  0.681997
32557.46
1.80E+10
2

S.E( ˆ3 )

3.896242

0.001...
1. Mô hình hồi quy tuyến tính
Xem xét sự phụ thuộc của Y (biến phụ thuộc) vào các biến độc lập X2, X3,…, Xk, ta có
Hàm hồi quy tổng thể
E(Y/X2,X3,...Xk) =
XkX
k
.....2
21
Mô hình hồi quy tổng thể
Y =
UXkX
k
.....2
21
Sử dụng thông tin từ mẫu ta xây dựng được
Hàm hồi quy mẫu
XkXY
k
ˆ
....2
ˆˆ
ˆ
21
Mô hình hồi quy mẫu
eXkXY
k
ˆ
....2
ˆˆ
21
),1( kj
j
gọi là các hệ số hồi quy
),1(
ˆ
kj
j
ước lượng điểm của các hệ số hồi quy
U : sai số ngẫu nhiên (sai s giữa giá trị cá biệt của Y giá tr trung bình của E(Y/X2,X3,...Xk) trong
tổng thể)
e : phần (residual – sai số giữa giá trị cá biệt/thực tế của Y và giá trị ước lượng của nó trong hồi quy
Y
ˆ
trong mẫu quan sát)
(+) Ý nghĩa của các hệ số:
1
hệ số chặn, giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi các biến độc lập trong hình
nhận giá trị bằng 0.
),2( kj
j
là các hệ số hồi quy riêng (các hệ sgóc). Nó phản ánh tác động của biến độc lập X
j
tới biến phụ thuộc Y. Nếu các yếu tố khác không đổi, X
j
tăng 1 đơn vthì trung bình của Y sẽ tăng là
j
đơn vị và ngược lại (điều kiện các yếu tố khác không đổi).
(+) Dấu của
j
sẽ thể hiện chiều của mối quan hệ
j
> 0 : X
j
tăng làm Y tăng và ngược lại (ảnh hưởng cùng chiều)
j
< 0 : X
j
tăng làm Y giảm và ngược lại (ảnh hưởng ngược chiều)
j
= 0 : X
j
thay đổi không làm Y thay đổi (Y không có quan hệ phụ thuộc tuyến tính vào X
j
)
(+) Để ước lượng 1 hồi quy mẫu tuyến tính với 1 mẫu quan sát cụ thể, phương pháp được sử dụng phổ biến
nhất hiện nay là phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS với tiêu chuẩn ước lượng:
min
Giá trị này được gọi là Tổng bình phương phần (Residual Sum of Squares RSS hoặc Sum squared
residual)
1
Hệ thống kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống kinh tế lượng - Người đăng: nguyendata95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hệ thống kinh tế lượng 9 10 129