Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi Duyên Vũ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ISO 22000:2005
TCVN ISO 22000:2007
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG CHUỖI THỰC
PHẨM
1. Giới thiệu chung
1.1. Giới thiệu về Tiêu chuẩn
ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng,
Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Việt Nam biên soạn TCVN ISO 22000:2007 hoàn toàn
tương đương với ISO 22000:2005. Tiêu chuẩn này tập trung vào an toàn thực phẩm
trong toàn bộ chuỗi thực phẩm.
Các tổ chức trong chuỗi thực phẩm bao gồm nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà
sơ chế thực phẩm, nhà sản xuất, nhà bảo quản, nhà thầu phụ, nhà phân phối và các
điểm bán lẻ, cùng với các tổ chức có liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu bao
gói, dịch vụ làm sạch, nguyên liệu và phụ gia.
Những mối nguy hại về an toàn thực phẩm có thể xảy ra tại bất kỳ giai đoạn nào
trong chuỗi thực phẩm nêu trên, vì thế, nhất thiết phải có sự kiểm soát thích hợp trong
toàn bộ chuỗi thực phẩm.
Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 quy định các yêu cầu đối với quản lý an toàn thực
phẩm, kết hợp các yếu tố quan trọng sau:
-

Trao đổi thông tin tác nghiệp

-

Quản lý hệ thống (ISO 9001)

-

Các chương trình tiên quyết (GMP)

-

Các nguyên tắc HACCP

ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn đầu tiên trong bộ các tiêu chuẩn bao gồm:
ISO 22001 - Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for the food and
drink industry (replaces: ISO 15161:2001) (Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO
9001:2000 cho các đơn vị chế biến thực phẩm và đồ uống).
ISO/TS 22002 - Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food
manufacturing.
ISO/TS 22003 - Food safety management systems- Requirements for bodies
providing audit and certification of food safety management systems (Hệ thống quản
lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với cơ quan đánh giá và chứng nhận hệ thống quản
lý an toàn thực phẩm).

1

ISO/TS 22004 - Food safety management systems. Guidance on the application
of ISO 22000:2005 (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm- Hướng dẫn áp dụng ISO
22000:2005).
ISO 22005 - Traceability in the feed and food chain - General principles and
guidance for system design and development (Khả năng xác định nguồn gốc sản phẩm
trong chuỗi thức ăn và thực phẩm - Nguyên tắc và hướng dẫn chung đối với việc phát
triển và thiết kế hệ thống).
ISO 22006 - Quality management systems - Guidance on the application of ISO
9002:2000 for crop production.
1.2. Tóm tắt về ISO 22000: 2005
1.2.1. Phạm vi và đối tượng của tiêu chuẩn
-

Hệ thống quản lý chất lượng

-

Các quy phạm GMP, SSOP

-

Các nguyên tắc HACCP
Trong...
ISO 22000:2005
TCVN ISO 22000:2007
H THNG QUN LÝ AN TOÀN THC PHM
YÊU CU ĐỐI VI CÁC T CHC TRONG CHUI THC
PHM
1. Gii thiu chung
1.1. Gii thiu v Tiêu chun
ISO 22000:2005 là tiêu chun do T chc tiêu chun hóa quc tế ISO xây dng,
Ban k thut tiêu chun ca Vit Nam biên son TCVN ISO 22000:2007 hoàn toàn
tương đương vi ISO 22000:2005. Tiêu chun này tp trung vào an toàn thc phm
trong toàn b chui thc phm.
Các t chc trong chui thc phm bao gm nhà sn xut thc ăn chăn nuôi, nhà
sơ chế thc phm, nhà sn xut, nhà bo qun, nhà t
hu ph, nhà phân phi và các
đim bán l, cùng vi các t chc có liên quan như nhà sn xut thiết b, vt liu bao
gói, dch v làm sch, nguyên liu và ph gia.
Nhng mi nguy hi v an toàn thc phm có th xy ra ti bt k giai đon nào
trong chui thc phm nêu trên, vì thế, nht thiết phi có s kim soát thích hp trong
toàn b chui thc phm.
Tiêu c
hun ISO 22000:2005 quy định các yêu cu đối vi qun lý an toàn thc
phm, kết hp các yếu t quan trng sau:
- Trao đổi thông tin tác nghip
- Qun lý h thng (ISO 9001)
- Các chương trình tiên quyết (GMP)
- Các nguyên tc HACCP
ISO 22000:2005 là tiêu chun đầu tiên trong b các tiêu chun bao gm:
ISO 22001 - Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for the food and
drink industry (replaces: ISO 15161:2001) (Hướng dn áp dng tiêu chun ISO
9001:2000 cho các đơn v chế biến thc phm và đồ ung).
ISO/TS 22002 - Prerequisite program
mes on food safety - Part 1: Food
manufacturing.
ISO/TS 22003 - Food safety management systems- Requirements for bodies
providing audit and certification of food safety management systems (H thng qun
lý an toàn thc phm - Yêu cu đối vi cơ quan đánh giá và chng nhn h thng qun
lý an toàn thc phm).
1
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Người đăng: Duyên Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 9 10 458