Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở và từ vựng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN
TIªU CHUÈN quèc gia * national standard
TCVN ISO 9000 : 2007
ISO 9000 : 2005
XuÊt b¶n lÇn 3
Third edition
HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng
c¬ së vµ tõ vùng
Quality management systems
Fundamentals and vocabulary
Néi - 2007
Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở và từ vựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở và từ vựng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở và từ vựng 9 10 320