Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý chất lượng

Được đăng lên bởi thuhangk57ussh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ tài liệu ISO 9001:2008 của Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN
Cập nhật lúc 10:26, Thứ Hai, 14/05/2012 (GMT+7)

Ngày 27/4/2010, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chính thức nhận được chứng nhận
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
(Quarcert) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Trường
Đại học Kinh tế đã ban hành Sổ tay chất lượng và 38 bộ quy trình công việc trong các lĩnh
vực hoạt động cơ bản của nhà trường. Sau khi ban hành và áp dụng hầu hết các bộ quy
trình này đã được sửa đổi cải tiến để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
9001:2008, phù hợp với thực tế công việc của nhà trường và bước đầu đã phát huy tác dụng
trong công tác quản lý.
Các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng (bộ tài liệu ISO) bao gồm:
+ Sổ tay chất lượng.
+ 38 bộ quy trình (thủ tục dạng văn bản).
+ Các hướng dẫn công việc.
+ Nhiều biểu mẫu kèm theo các quy trình.
Nội dung của bộ tài liệu ISO như sau:
1. Sổ tay chất lượng (STCL):
- Sổ tay chất lượng là cuốn cẩm nang, định hướng mọi hoạt động của Trường trong công tác
quản lý, giảng dạy nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng của
Trường.
- Nhà trường là thể hiện ý thức, trách nhiệm và sự cam kết lâu dài của Ban Giám hiệu Nhà
trường với phương pháp quản lý khoa học, chặt chẽ, thực tiễn nhằm đảm bảo chất lượng và
hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy của Trường.
- Nhà trường là tài liệu mô tả Hệ thống chất lượng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Nhà trường giới thiệu về Trường Đại học Kinh tế, về Chính sách chất lượng (CSCL), Mục
tiêu chất lượng (MTCL), Sơ đồ tổ chức về Hệ thống quản lý chất lượng, chức năng và nhiệm
vụ đối với từng mảng công việc.
- Sổ tay chất lượng cũng viện dẫn các quy trình thực hiện các quá trình/ các công việc được
xác định trong Nhà trường. Các quy trình này được soạn thảo phù hợp tình hình thực tế ở
Nhà trường và phù hợp các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
2. Các quy trình:
- Các quy trình chất lượng là các văn bản, tài liệu quy định các bước để tiến hành một công
việc được xác định trong toàn bộ Nhà trường.
- Tổng số có 33 Quy trình được soạn thảo bao trùm các hoạt động của Nhà trường nhằm
quản lý hiệu quả quá trình đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học trong lĩnh
vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

- Các Quy trình được soạn thảo theo thứ tự các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001-2008
(tham khảo danh mục các tài liệu ...
Bộ tài liệu ISO 9001:2008 của Trường Đại học Kinh tế -
ĐHQGHN
Cập nhật lúc 10:26, Th Hai, 14/05/2012 (GMT+7)
Ngày 27/4/2010, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chính thức nhận được chứng nhận
Hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2008 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
(Quarcert) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Trong quá trình xây dựng áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2008, Trường
Đại học Kinh tế đã ban hành Sổ tay chất lượng 38 bộ quy trình công việc trong các lĩnh
vực hoạt động bản của nhà trường. Sau khi ban hành áp dụng hầu hết các bộ quy
trình này đã được sửa đổi cải tiến đ đáp ng tốt hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
9001:2008, phù hợp với thực tế công việc của nhà trường và bước đầu đã phát huy tác dụng
trong công tác quản lý.
Các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng (bộ tài liệu ISO) bao gồm:
+ Sổ tay chất lượng.
+ 38 bộ quy trình (thủ tục dạng văn bản).
+ Các hướng dẫn công việc.
+ Nhiều biểu mẫu kèm theo các quy trình.
Nội dung của bộ tài liệu ISO như sau:
1. Sổ tay chất lượng (STCL):
- Sổ tay chất lượng là cuốn cẩm nang, định hướng mọi hoạt động của Trường trong công tác
quản lý, giảng dạy nhằm thực hiện, duy trì cải tiến Hệ thống Quản Chất lượng của
Trường.
- Nhà trường thể hiện ý thc, trách nhiệm sự cam kết lâu dài của Ban Giám hiệu Nhà
trường với phương pháp quản lý khoa học, chặt chẽ, thực tiễn nhằm đảm bảo chất lượng và
hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy của Trường.
- Nhà trường là tài liệu mô tả Hệ thống chất lượng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Nhà trường giới thiệu về Trường Đại học Kinh tế, về Chính sách chất lượng (CSCL), Mục
tiêu chất lượng (MTCL),đồ tổ chc về Hệ thống quản lý chất lượng, chc năng và nhiệm
vụ đối với từng mảng công việc.
- Sổ tay chất lượng cũng viện dẫn các quy trình thực hiện các quá trình/ các công việc được
xác định trong Nhà trường. c quy trình này được soạn thảo phù hợp tình hình thực tế
Nhà trường và phù hợp các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
2. Các quy trình:
- Các quy trình chất lượng các văn bản, tài liệu quy định các bước để tiến hành một công
việc được xác định trong toàn bộ Nhà trường.
- Tổng số 33 Quy trình được soạn thảo bao trùm các hoạt động của Nhà trường nhằm
quản hiệu quả quá trình đào tạo đại học, sau đại học nghiên cu khoa học trong lĩnh
vực kinh tế và quản trị kinh doanh.
Hệ thống quản lý chất lượng - Trang 2
Hệ thống quản lý chất lượng - Người đăng: thuhangk57ussh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hệ thống quản lý chất lượng 9 10 497