Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý tiền lương

Được đăng lên bởi lethihoa3894
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thảo luận :
Hệ thống thông tin quản lý

Thành viên:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nguyễn Đạt
Đào Quang Đức
Nguyễn Kiều Oanh
….
….
…
….
….
….

I/ Những khái niệm cơ bản về hệ thống
thông tin
1.1 Hệ thống thông tin
1.2 Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC)
1.3 Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD)

1.1 Hệ thống thông tin
là hệ thống mà mối liên hệ giữa các thành
phần của nó cũng như mối liên hệ giữa nó với
các hệ thốg khác là sự trao đổi thông tin.

1.2 Biểu đồ phân cấp chức năng
(BPC)
là công cụ để mô tả hệ thống qua phân rã có
thứ bậc chức năng. Cho phép phân rã dần các
chức năng mức cao thành chức năng chi tiết
nhỏ hơn và kết quả cuối cùng thu được một
cây chức năng.

1.3. Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD)

Là công cụ mô tả các dòng thông tin liên hệ
giữa các chức năng với nhau và giữa các chức
năng với môi trường bên ngoài

II/ Mô hình quản lý lương trong
doanh nghiệp
2.1. Vai trò của hệ thống quản lý lương trong
doanh nghiệp
2.2. Mô tả chung hệ thống quản lý tiền lương
cụ thể
2.3. Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng
của một hệ thống quản lý tiền lương cụ thể

2.1. Vai trò của hệ thống quản lý
lương trong doanh nghiệp






Hỗ trợ mềm dẻo trong việc xác lập các công thức tính
lương cho người lao động với nhiều cách tính lương
khác nhau: Lương gián tiếp, lương khoán sản phẩm,
lương khoán theo doanh thu ...
Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động
tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo dõi chế
độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.
Cung cấp các thông số đầu vào cho các công thức
tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng
lương của nhà nước, tiền ăn trưa…

2.2. Mô tả chung hệ thống quản lý
tiền quản
lương
cụ thể
Việc
lý lương
của nhân viên trong công ty

được tiến hành thông qua bảng chấm công
của ban quản lý lương đối với nhân viên.
Các nhân viên sẽ thuộc hai loại: Nhân viên
hành chính và công nhân, mỗi nhân viên sẽ
thuộc một đơn vị quản lý nào đó đồng thời
mỗi nhân viên sẽ có một mã số, họ tên,giới
tính, ngày sinh và ngày bắt đầu tham gia
công tác.

Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống
quản lý nhân sự có liên quan đến tiền lương
Quản lý nhân sự
1.Quản lý
hồ sơ NV

2.Quản lý
chấm công

3.Quản lý
lương thưởng

1.1 Cập nhật
HSNV

2.1 Cập nhật
chấm công

3.1 Tính lương,
thưởng

1.2 Điều chỉnh
HSNV

2.2 Điều chỉnh
chấm công

3.2 Lập BC
lương, thưởng

1.3 Hủy bỏ

2.3 Lập BC

3.3 Lập BC

2.3. Xây dựng biểu đồ phân cấp chức
năng của một hệ thống quản lý tiền
lương cụ thể

2.3.1 Các chức năng chính của hệ thống quản
lý tiền lươn...
Bài thảo luận :
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống quản lý tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý tiền lương - Người đăng: lethihoa3894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hệ thống quản lý tiền lương 9 10 679