Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống tà khoản kế toán doanh nghiệp theo TT 2002014

Được đăng lên bởi 김춘삼
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)
SỐ HIỆU TK
Cấp 1 Cấp 2
&3
111
1111
1112
1113
112
1121
1122
1123
113
1131
1132
121
1211
1212
1218
128
1281
1282
1283
1288
131
133
1331
1332
136
1361
1362
1363
1368
138
1381
1385
1388
141
151
152
153
1531
1532
1533
1534
154
155
1551
1557
156
1561
1562
1567
157
158
161
1611
1612
171
211
2111
2112
2113
2114
2115
2118
212
2121
2122
213
2131
2132

SỐ HIỆU TK
Cấp 1 Cấp 2
&3

TÊN TÀI KHOẢN
LOẠI TK 1 - TÀI SẢN NGẮN HẠN
Tiền mặt
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng tiền tệ
Tiền gửi Ngân hàng
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng tiền tệ
Tiền đang chuyển
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Chứng khoán kinh doanh
Cổ phiếu
Trái phiếu
Chứng khoán và công cụ tài chính khác
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Trái phiếu
Cho vay
Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
Phải thu của khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
Phải thu nội bộ
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa
Phải thu nội bộ khác
Phải thu khác
Tài sản thiếu chờ xử lý
Phải thu về cổ phần hoá
Phải thu khác
Tạm ứng
Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Công cụ, dụng cụ
Bao bì luân chuyển
Đồ dùng cho thuê
Thiết bị, phụ tùng thay thế
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Thành phẩm nhập kho
Thành phẩm bất động sản
Hàng hóa
Giá mua hàng hóa
Chi phí thu mua hàng hóa
Hàng hóa bất động sản
Hàng gửi đi bán
Hàng hoá kho bảo thuế
Chi sự nghiệp
Chi sự nghiệp năm trước
Chi sự nghiệp năm nay
Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
LOẠI TK 2 - TÀI SẢN DÀI HẠN
Tài sản cố định hữu hình
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
TSCĐ khác
Tài sản cố định thuê tài chính
TSCĐ hữu hình thuê tài chính
TSCĐ vô hình thuê tài chính
Tài sản cố định vô hình
Quyền sử dụng đất
Quyền phát hành

2133
2134
2135
2136
2138
214
2141
2142
2143
2147
217
221
222
228
2281
2288
229
2291
2292
2293
2294
241
2411
2412
2413
242
243
244
331
333
3331
33311
33312
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
33381
33382
3339
334
3341
3348
335
336
3361
3362
3363
3368
337
338
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
341
3411
3412
343
3431
34311

1

TÊN TÀI KHOẢN

Bản quyền, bằng sáng chế
Nhãn hiệu, tên thương mại
Chương trình phần mềm
Giấy phép và...
Cp 1 Cp 2
& 3
Cp 1
Cp 2
& 3
LOI TK 1 -
TÀI S
N NGN HN
111
Ti
n mt
2133
B
1111
Ti
n Vit Nam
2134
Nhãn hi
u, tên th
ương m
i
1112
Ngo
i t
2135
Chương tr
ình ph
n mm
1113
Vàng ti
n t
2136
Gi
y phép và giy phép nh
ư
ng quyn
112
Ti
n gi Ngân hàng
2138
TSCĐ h
ình khác
1121
Ti
n Vit Nam
214
Hao mòn tài s
n c
đ
nh
1122
Ngo
i t
2141
Hao mòn TSC
Đ h
u hình
1123
Vàng ti
n t
2142
Hao mòn TSC
Đ thuê tài chính
113
Ti
n
đang chuy
n
2143
Hao mòn TSC
Đ vô h
ình
1131
Ti
n Vit Nam
2147
Hao mòn b
t
đ
ng sn
đ
u t
ư
1132
Ngo
i t
217
B
t
đ
ng sn
đ
u t
ư
121
Ch
ng khoán kinh doanh
221
Đ
u t
ư vào công ty con
1211
C
phiếu
222
V
n góp liên doanh, liên kết
1212
Trái phi
ếu
228
Đ
u t
ư khác
1218
Ch
ng khoán và công c tài chính khác
2281
Đ
u t
ư góp v
n vào
đơn v
khác
128
Đ
u t
ư n
m gi
đ
ến ngày
đáo h
n
2288
Đ
u t
ư khác
1281
Ti
n gi có k hn
229
D
phòng tn tht tài sn
1282
Trái phi
ếu
2291
D
phòng gim giá chng khoán kinh doanh
1283
Cho vay
2292
D
phòng tn tht
đ
u t
ư vào đơn v
khác
1288
Các kho
n
đ
u t
ư khác n
m gi
đ
ến ngày
đáo h
n
2293
D
phòng phi thu k
đ
òi
131
Ph
i thu ca khách hàng
2294
D
phòng gim giá hàng tn kho
133
Thu
ế GTGT
đư
c khu tr
241
Xây d
ng c
ơ b
n d dang
1331
Thu
ế GTGT
đư
c khu tr ca hàng hóa, dch v
2411
Mua s
m TSC
Đ
1332
Thu
ế GTGT
đư
c khu tr ca TSC
Đ
2412
Xây d
ng c
ơ b
n
136
Ph
i thu ni b
2413
S
a cha ln TSC
Đ
1361
V
n kinh doanh các
đơn v
trc thuc
242
Chi phí tr
tr
ư
c dài hn
1362
Ph
i thu ni b v chênh lch t giá
243
Tài s
n thuế thu nhp hoãn li
1363
Ph
i thu ni b v chi phí
đi vay đ
đi
u kin
đư
c vn hóa
244
C
m c, thế chp, ký qu, ký c
ư
c
1368
Ph
i thu ni b khác
LOI TK 3 -
N
PHI TR
138
Ph
i thu khác
331
Phi tr cho người bán
1381
Tài s
n thiếu ch x
333
Thu
ế và các khon phi np Nhà n
ư
c
1385
Ph
i thu v c phn hoá
3331
Thu
ế giá tr gia t
ăng ph
i np
1388
Ph
i thu khác
33311
Thu
ế GTGT
đ
u ra
141
T
m ng
33312
Thu
ế GTGT hàng nhp khu
151
Hàng mua đang đi đư
ng
3332
Thu
ế tiêu th
đ
c bit
152
Nguyên li
u, vt liu
3333
Thu
ế xut, nhp khu
153
Công c
, dng c
3334
Thu
ế thu nhp doanh nghip
1531
Công c
, dng c
3335
Thu
ế thu nhp cá nhân
1532 Bao bì luân chuyn
3336
Thu
ế tài nguyên
1533
Đ
dùng cho th
3337
Thu
ế nhà
đ
t, tin thuê
đ
t
1534
Thi
ết b, ph tùng thay thế
3338
Thu
ế bo v môi tr
ư
ng và các loi thuế khác
154
Chi phí s
n xut, kinh doanh d dang
33381
Thu
ế bo v môi tr
ư
ng
155
Thành ph
m
33382
Các lo
i thuế khác
1551
Thành ph
m nhp kho
3339
Phí, l
phí và các khon phi np khác
1557
Thành ph
m bt
đ
ng sn
334
Ph
i tr ng
ư
i lao
đ
ng
156
Hàng hóa
3341
Ph
i tr công nhân viên
1561
Giá mua hàng hóa
3348
Ph
i tr ng
ư
i lao
đ
ng khác
1562
Chi phí thu mua hàng hóa
335
Chi phí ph
i tr
1567
Hàng hóa b
t
đ
ng sn
336
Ph
i tr ni b
157
Hàng g
i
đi bán
3361
Ph
i tr ni b v vn kinh doanh
158
Hàng hoá kho b
o thuế
3362
Ph
i tr ni b v chênh lch t giá
161
Chi s
nghip
3363
Ph
i tr ni b v chi phí
đi vay đ
đi
u kin
đư
c vn hóa
1611
Chi s
nghip n
ăm trư
c
3368
Ph
i tr ni b khác
1612
Chi s
nghip n
ăm nay
337
Thanh toán theo ti
ến
đ
kế hoch hp
đ
ng xây dng
171
Giao dch mua bán li trái phiếu chính ph
338
Ph
i tr, phi np khác
LOI TK 2 -
TÀI S
N DÀI HN
3381
Tài s
n tha ch gii quyết
211
Tài s
n c
đ
nh hu hình
3382
Kinh phí công đoàn
2111
Nhà c
a, vt kiến trúc
3383
B
o him xã hi
2112
Máy móc, thi
ết b
3384
B
o him y tế
2113
Phương ti
n vn ti, truyn dn
3385
Ph
i tr v c phn hoá
2114
Thi
ết b, dng c qun lý
3386
B
o him tht nghip
2115
Cây lâu năm, súc v
t làm vic và cho sn phm
3387
Doanh thu chưa th
c hin
2118
TSCĐ khác
3388
Ph
i tr, phi np khác
212
Tài s
n c
đ
nh thuê tài chính
341
Vay và n
thuê tài chính
2121
TSCĐ h
u hình thuê tài chính
3411
Các kho
n
đi vay
2122
TSCĐ h
ình thuê tài chính
3412
N
thuê tài chính
213
Tài s
n c
đ
nh vô hình
343
Trái phi
ếu phát hành
2131
Quy
n s dng
đ
t
3431
Trái phi
ếu th
ư
ng
2132
Quy
n phát hành
34311 Mnh giá trái phiếu
S
HIU TK
DANH MC H THNG TÀI KHON K TOÁN DOANH NGHIP
(Ban hành kèm theo thông tư s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ca B Tài Chính)
TÊN TÀI KHON
S HIU TK
TÊN TÀI KHON
1
Hệ thống tà khoản kế toán doanh nghiệp theo TT 2002014 - Trang 2
Hệ thống tà khoản kế toán doanh nghiệp theo TT 2002014 - Người đăng: 김춘삼
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hệ thống tà khoản kế toán doanh nghiệp theo TT 2002014 9 10 111