Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Thống Tài Chính Việt Nam

Được đăng lên bởi xuanngoc-nguyen11
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2004 – 2005

Tài chính Phát triển
Bài đọc

Giới thiệu hệ thống tài chính

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM1
Một hệ thống tài chính gồm 4 thành tố cơ bản là thị trường tài chính, các tổ chức tài
chính, các công cụ tài chính và cơ sở hạ tầng tài chính. Chúng ta cùng xem xét bốn yếu
tố này đối với hệ thống tài chính Việt nam.
1. Thị trường tài chính
Dựa vào thời hạn của tín dụng, thị trường tài chính được chia làm hai loại là thị trường
tiền tệ và thị trường vốn. Ở các nền kinh tế phát triển nói chung, thị trường tiền tệ
thường do các ngân hàng thực hiện. Đối với nhu cầu vốn trung dài hạn chủ yếu thực
hiện theo hình thức trực tiếp trên thị trường chứng khoán. Ngược lại, đối với Việt nam
có đặc thù riêng, hầu hết vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều do các ngân hàng
thương mại cung cấp, các loại thị trường khác đang có quy mô rất nhỏ. Hay nói cách
khác, ở Việt nam, việc huy động và phân bổ vốn chủ yếu thực hiện qua các trung gian
tài chính, trong đó các ngân hàng thương mại đóng vai trò chính.
Dựa trên loại tín dụng, hiện Việt nam cũng đã có thị trường tín phiếu, thị trường trái
phiếu, thị trường cổ phiếu; thị trường vay nợ ngân hàng. Như trên đã nói, thị trường vay
nợ ngân hàng là chủ yếu.
Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp: Việt nam cũng đã có thị trường sơ cấp là nơi
phát hành chứng khoán lần đầu tiên. Trên thị trường này, khi phát hành chứng khoán,
thường do một công ty chứng khoán làm các thủ tục, tư vấn và một công ty chứng
khoán khác bảo lãnh phát hành. Trên thị trường thứ cấp, hiện có 26 loại cổ phiếu, một
chứng chỉ của quỹ đầu tư VF1, các loại trái phiếu chính phủ và trái phiếu của Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam được giao dịch.
Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung: Ở Việt nam, số lượng các doanh
nghiệp giao dịch trên thị trường tập trung là rất ít, trong khi các giao dịch trên thị trường
phi tập trung là chủ yếu.
Thị trường chính thức và phí chính thức: Ngoài thị trường tài chính chính thức, nơi mà
các ngân hàng, các công ty tài chính, các công ty chứng khoán … hoạt động, ở Việt nam
còn có thị trường phi chính thức là các hợp tác xã tín dụng, các tổ chức tín dụng vi mô ở
nông thôn, hụi … hoạt động. Các loại hình tín dụng phi chính thức này đóng một vai trò
đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội Việt nam.
2. Các tổ chức tài chính
Ở thời điểm cuối năm 2004, xét về quy mô của các tổ chức tài chính Việt nam (chưa kể
Quỹ hỗ trợ phát triển và Bảo hiểm xã hội) thì tổng vốn mà các tổ c...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Tài chính Phát trin Gii thiu h thng tài chính
Niên khóa 2004 – 2005 Bài đọc
Hunh Thế Du 1
H THNG TÀI CHÍNH VIT NAM
1
Mt h thng tài chính gm 4 thành t cơ bn là th trường tài chính, các t chc tài
chính, các công c tài chính và cơ s h tng tài chính. Chúng ta cùng xem xét bn yếu
t này đối vi h thng tài chính Vit nam.
1. Th trường tài chính
Da vào thi hn ca tín dng, th trường tài chính được chia làm hai loi là th trường
tin t và th trường vn. các nn kinh tế phát trin nói chung, th trường tin t
thường do các ngân hàng thc hin. Đối vi nhu cu vn trung dài hn ch yếu thc
hin theo hình thc trc tiếp trên th trường chng khoán. Ngược li, đối vi Vit nam
đặc thù riêng, hu hết vn ngn hn, trung hn và dài hn đều do các ngân hàng
thương mi cung cp, các loi th trường khác đang có quy mô rt nh. Hay nói cách
khác, Vit nam, vic huy động và phân b vn ch yếu thc hin qua các trung gian
tài chính, trong đó các ngân hàng thương mi đóng vai trò chính.
Da trên loi tín dng, hin Vit nam cũng đã có th trường tín phiếu, th trường trái
phiếu, th trường c phiếu; th trường vay n ngân hàng. Như trên đã nói, th trường vay
n ngân hàng là ch yếu.
Th trường sơ cp và th trường th cp: Vit nam cũng đã có th trường sơ cp là nơi
phát hành chng khoán ln đầu tiên. Trên th trường này, khi phát hành chng khoán,
thường do mt công ty chng khoán làm các th tc, tư vn và mt công ty chng
khoán khác bo lãnh phát hành. Trên th trường th cp, hin có 26 loi c phiếu, mt
chng ch ca qu đầu tư VF1, các loi trái phiếu chính ph và trái phiếu ca Ngân
hàng Đầu tư và Phát trin Vit nam được giao dch.
Th trường tp trung và th trường phi tp trung: Vit nam, s lượng các doanh
nghip giao dch trên th trường tp trung là rt ít, trong khi các giao dch trên th trường
phi tp trung là ch yếu.
Th trường chính thc và phí chính thc: Ngoài th trường tài chính chính thc, nơi mà
các ngân hàng, các công ty tài chính, các công ty chng khoán … hot động, Vit nam
còn có th trường phi chính thc là các hp tác xã tín dng, các t chc tín dng vi mô
nông thôn, hi … hot động. Các loi hình tín dng phi chính thc này đóng mt vai trò
đáng k trong phát trin kinh tế xã hi Vit nam.
2. Các t chc tài chính
thi đim cui năm 2004, xét v quy mô ca các t chc tài chính Vit nam (chưa k
Qu h tr phát trin và Bo him xã hi) thì tng vn mà các t chc này cung ng ra
nn kinh tế hoc huy động t nn kinh tế đạt khong 450.000 t
đồng, xp x 70% GDP.
1
S liu trong bài viêt này ly t nhiu ngun khác nhau. Do không có điu kin, người viết không th
cp nht đầy đủ s liu đến thi đim gn nht, nên có mt s s liu có độ chính xác không cao. Tuy
nhiên vi nhng thông tin, s liu trong bài viết có th có cái nhìn tng quát v h thng tài chính Vit
nam
Hệ Thống Tài Chính Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Thống Tài Chính Việt Nam - Người đăng: xuanngoc-nguyen11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hệ Thống Tài Chính Việt Nam 9 10 707