Ktl-icon-tai-lieu

hệ thông thông tin

Được đăng lên bởi vanthuong-qtdn-k16-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 4 lần
phần 1) CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH
I

Các hệ thống thông tin nhân sự:
Chức năng quản lí tài nguyên nhân sự (HRM) bao gồm tuyển dụng, sắp xếp việc làm, đánh giá,
chế độ lương bổng, và phát triển nâng cao năng lực của nhân viên trong tổ chức.
BỐ TRÍ NHÂN VIÊN HUẤN LUYÊN VÀ
PHÁT TRIỂN
CÁC HỆ THỐNG
CHIẾN LƯỢC




CÁC HỆ THỐNG
CHIẾN THUẬT





CÁC HỆ THỐNG
TÁC NGHIỆP




Hoạch định
nhân lực
Theo dõi lực
lượng lao
động



Phân tích chi
phí lao động
và ngân sách
Phân tích tốc
độ thay thế
công nhân



Tuyển dụng
Hoạch định
lực lượng lao
động/ lịch
trình







PHÂN PHỐI
LƯƠNG BỔNG

Lập kế hoạch
dự bị
Lập kế hoạch
đánh giá việc
thực hiện



Huấn luyện
hiệu quả
Nghề nghiệp
phù hợp









Đánh giá kỹ
năng
Đánh giá việc
thực hiện




Chi phí hợp
đồng
Dự báo lương

Phân tích hiệu
quả lương
thưởng và sự
công bằng
Phân tích các
lợi ích ưu tiên
Kiểm soát
bảng lương
Quản lý các
lợi ích

Hệ thống thông tin nhân sự hỗ trợ việc sử dụng mang tính chiến lược, chiến thuật, và tác nghiệp
tài nguyên nhân sự trong một tổ chức.
Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực là sử dụng một cách có hiệu quả và hiệu năng nguồn nhân
lực trong công ty.
Các hệ thống thông tin tài nguyên nhân lực được thiết kế để hỗ trợ:




Lập kế hoách để đáp ứng nhu cầu nhân sự của các doanh nghiệp.
Phát triển hết khả năng tiềm lực của nhân viên
Kiểm soát tất cả các chương trình và chính sách nhân sự

Doanh nghiệp dùng hệ thống thông tin trên máy tính để:




Tạo bảng kiểm tra và bảng lương
Duy trì hồ sơ nhân sự
Phân tích việc sử dụng nhân viên trong hoạt đông kinh doanh

Hệ thống thông tin nhân sự (HRIS)







Hỗ trợ việc tuyển dụng, lựa chọn và thuê mướn
Sắp đặt công việc
Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công việc
phân tích các khoản lợi tức nhân viên
huấn luyện và phát triển
chăm sóc sức khỏe , an toàn và an ninh.

1) HRM và Internet.

Internet đã trở thành động lực quan trọng làm thay đổi cách quản lý nhân sự.
VD: các hệ thống trực tuyến HRM có thể đảm nhận nhiệm vụ tuyển nhân viên thông qua trang
Web tuyển dụng của công ty.
Inertnet lưu trữ rất nhiều thông tin và đại chỉ liên lạc của người cần tuyển dụng nhân công và
người tìm việc.
VD: một số trang Web tìm kiếm/thuê mướn tìm việc làm.

Trang 

Trang 
2) HRM và mạng Intranet công ty:

Công nghệ Intranet cho phép nhiều công ty xử lý phần lớn các ứng dụng của HRM thông qua các
mạng nội bộ Intranet của họ. Intranet cho phép bộ phận HRM cung cấp dịch vụ suốt n...
phần 1) CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH
I Các hệ thống thông tin nhân sự:
Chức năng quản lí tài nguyên nhân sự (HRM) bao gồm tuyển dụng, sắp xếp việc làm, đánh giá,
chế độ lương bổng, và phát triển nâng cao năng lực của nhân viên trong tổ chức.
BỐ TRÍ NHÂN VIÊN HUẤN LUYÊN VÀ
PHÁT TRIỂN
PHÂN PHỐI
LƯƠNG BỔNG
CÁC HỆ THỐNG
CHIẾN LƯỢC
Hoạch định
nhân lực
Theo dõi lực
lượng lao
động
Lập kế hoạch
dự bị
Lập kế hoạch
đánh giá việc
thực hiện
Chi phí hợp
đồng
Dự báo lương
CÁC HỆ THỐNG
CHIẾN THUẬT
Phân tích chi
phí lao động
và ngân sách
Phân tích tốc
độ thay thế
công nhân
Huấn luyện
hiệu quả
Nghề nghiệp
phù hợp
Phân tích hiệu
quả lương
thưởng và sự
công bằng
Phân tích các
lợi ích ưu tiên
CÁC HỆ THỐNG
TÁC NGHIỆP
Tuyển dụng
Hoạch định
lực lượng lao
động/ lịch
trình
Đánh giá kỹ
năng
Đánh giá việc
thực hiện
Kiểm soát
bảng lương
Quản lý các
lợi ích
Hệ thống thông tin nhân sự hỗ trợ việc sử dụng mang tính chiến lược, chiến thuật, và tác nghiệp
tài nguyên nhân sự trong một tổ chức.
Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực là sử dụng một cách có hiệu quả và hiệu năng nguồn nhân
lực trong công ty.
Các hệ thống thông tin tài nguyên nhân lực được thiết kế để hỗ trợ:
Lập kế hoách để đáp ứng nhu cầu nhân sự của các doanh nghiệp.
Phát triển hết khả năng tiềm lực của nhân viên
Kiểm soát tất cả các chương trình và chính sách nhân sự
hệ thông thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thông thông tin - Người đăng: vanthuong-qtdn-k16-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hệ thông thông tin 9 10 9