Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi Phạm Vân
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 2149 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG
KHOA KEÁ TOAÙN – TAØI CHÍNH
BOÄ MOÂN KIEÅM TOAÙN

BAØI GIAÛNG

HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN 1
Giaûng vieân Tham gia giaûng daïy
ThS Nguyeãn Thaønh Cöôøng
Ngoâ Xuaân Ban
Buøi Maïnh Cöôøng
Ñoã Thò Ly
Phaïm Ñình Tuaán

1

Tài liệu tham khảo
1. Phan Đức Dũng – Thiều Thị Tâm – Nguyễn Việt Hưng –
Phạm Quang Huy (2008) – Hệ thống thông tin kế toán –
Nhà xuất bản thống kê
2. Nguyễn Thế Hưng (2008) – Hệ thống thông tin kế toán –
Nhà xuất bản thống kê
3. Tập thể tác giả bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Khoa
kế toán Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí
Minh(1995)- Hệ thống thông tin kế toán
4. Ths.Nguyễn Bích Liên- Bài giảng HTTTKT
5. TS.Bùi Quang Hùng – Bài giảng HTTTKT

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

3

Chương 1:
Mục tiêu
Nội dung:
1. Hiểu khái niệm hệ 1. Hệ thống
 Khái niêm
thống
 Phân loại
2. Hiểu khái niệm và vai 2. Hệ thống thông tin
trò của hệ thống
 Khái niệm
thông tin, hệ thống
 Cấu trúc quản lý
thông tin kế toán
 Hệ thống thông tin trong DN
trong doanh nghiệp
 Chu trình hoạt động KD
3. Hiểu phạm vi, mục 3. Hệ thống thông tin kế toán
 Khái niệm HTTTKT
tiêu và luân chuyển
 Các chu trình xử lý nghiệp vụ
dữ liệu cơ bản trong
kế toán
HTTTKT
4. Các công cụ kỹ thuật
 Sơ đồ dòng dữ liệu
4. Sử dụng công cụ để
 Lưu đồ
mô tả hệ thống
5. Phát triển HTTT

1.1 Các khái niệm về hệ thống
1.1.1 Định nghĩa :

Hệ thống là một tập hợp các thành phần
kết hợp với nhau và cùng nhau hoạt động để
đạt được các mục tiêu đã định trước”.
Một hệ thống bất kỳ đều có ba đặc điểm
sau:
• Các thành phần BP hoặc đặc điểm hữu hình.
• Cách thức hay phương pháp xử lý.
• Mục tiêu đạt đến của hệ thống.

1.1 Các khái niệm về hệ thống

1.1.2 Phân loại hệ thống
Theo mục tiêu của hệ thống
Theo mối quan hệ giữa các hệ thống
Theo thiết bị sử dụng của hệ thống
Theo mối quan hệ của hệ thống với môi trường

1.2 Hệ thống thông tin
Hệ thống thông tin trong doanh
nghiệp là hệ thống thu thập, xử lý và lưu
trữ dữ liệu để tạo thông tin hữu ích cho
người sử dụng
Dữ liệu

Xử lý

Lưu trữ

Thông tin

Theo chuẩn mực kế toánViệt Nam
Trung thực
Khách quan
Đầy đủ
Kịp thời
Dễ hiểu
Có thể so sánh

1.2 Hệ thống thông tin
1.2.1 Cấu trúc quản lý
HT hỗ trợ
điều hành
QT cấp cao

HT TT quản lý
HT hỗ trợ quyết định

Vấn đề phi
cấu trúc
Vấn đề bán
cấu trúc

QT cấp trung

Vấn đề có
cấu trúc
HT xử lý
nghiệp vụ

QT cấp cơ sở

Hệ thống xử lý nghiệp vụ
(Transacsion processing system)
Hệ thống TT
BH và TT

HTTT SX

Hệ thống thông...
1
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG
KHOA KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH
BOÄ MOÂN KIEÅM TOAÙN
BAØI GIAÛNG
HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN 1
Giaûng vieân Tham gia giaûng daïy
ThS Nguyeãn Thaønh Cöôøng
Ngoâ Xuaân Ban
Buøi Maïnh Cöôøng
Ñoã Thò Ly
Phaïm Ñình Tuaán
Hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: Phạm Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Hệ thống thông tin kế toán 9 10 254