Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin quản lý cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Agribank

Được đăng lên bởi littlesunny93-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đềtài:
Htttquảnlýchovayngắnhạn
tạingânhàngagribank

GVHD:

SVTH:

NỘI DUNG:

1. QUY TRÌNH VAY VỐN
2. LƯU ĐỒCÔNG VIỆC
3. SƠ ĐỒ NGỮ CẢNH
4. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG
5. SƠ ĐỒ DÒNG CHẢY DỮ LIỆU
6. LƯU ĐỒ LOGIC THỂ HIỆN QUÁ TRÌNH KIỂM TRA, RÀ SOÁT HỒSƠ
7. LƯUĐỒ LOGIC THỂ HIỆN QUÁ TRÌNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ VAYVỐN
8. XÁCĐỊNH THỰC THỂ VÀ THUỘC TÍNH CỦANÓ
9. MỐIQUAN HỆ CỦA CÁC THỰCTHỂ
10.XÂYDỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂMỐIQUANHỆ
11.MÔHÌNH DỮ LIỆU LOGIC

2

1. QUY TRÌNH VAY VỐN

Tiếpthịvànhậnhồsơ

Thẩmđịnh,kiểmtralậpbáocáo

QuyTrình

Phêduyệt

Cácthủtụcthựchiệnsauphêduyệt

Giảingân

3

2.LƯU ĐỒ THỦ CÔNG

4

CÁN BỘ TÍN

KHÁCH

BPTHẨM ĐỊNH

DỤNG

HÀNG

GIÁM ĐỐC TÍN

BP KẾ TOÁN

DỤNG

HSvayvốn

HSvayvốn

Kiểmtra,ràsoátHsvayvốn

Khôngđầyđủ

Đầyđủ

Hschưađầyđủ
Hschưađầyđủ

Hsđầyđủ

LậpVBthông

Vàosổtheodõi,lậpb

báoKH

áocáothẩm
thẩmđịnh

VBthôngbáobổsun

Vbthôngbáobổsun

g HS

g HS

Sổtheodõi

5

BP NGÂN QUỸ

CÁN BỘ TÍN

BPTHẨM ĐỊNH

GIÁM ĐỐC TÍN

DỤNG

DỤNG

Hsđầyđủ

Hsđầyđủ

Báocáothẩmđịnh

Thẩmđịnh
Phêduyệt

Lậpbáocáothẩmđịnh
BáocáoTĐđãđượcphê
duyệt
HSđãkiểmtravàthẩm

Báocáothẩmđịn

định

h

6

BPTHẨM ĐỊNH

CÁN BỘ TÍN DỤNG

KHÁCH

GIÁM ĐỐC TÍN
DỤNG

HÀNG

HSđãkiểmtravàthẩmđịnh

BáocáoTĐđãđượcphêduyệt

Hoàntấtcácthủtụccònlại
Chovay

Khôngchovay

Vbtừchốichovay

SoạnthảoVBtừc

Lậphợpđồngcho

hối

vay

Vbtừchốichovay

HSđãkiểmtravàthẩmđịnh

BáocáoTĐđãđượcphêduyệt

Hợpđồngvayvốn

Hợpđồngvayvốn

Lậpchứngtừchovay

Chứngtừchovay

7

KHÁCH
HÀNG

CÁN BỘ TÍN

BPTHẨM ĐỊNH

GIÁM ĐỐC TÍN DỤNG

BP KẾ TOÁN

BP NGÂN QUỸ

DỤNG

Phiếuxuất

Chứngtừchovay

Giảingân
HạchtoánvàmởTK
KH,lậpphiếuxuất
Chứngtừgiảingân

Phiếuxuất

Saochép

Chứngtừchovay

Saochép
Chứngtừgiảingân

Chứngtừgiảingân

Phiếuxuất

8

3.SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

HỆ THỐNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN
HÀNG AGRIBANK ĐN

KIỂM TRA VÀ RÀ
SOÁT HỒ SƠ

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

GIẢI NGÂN

9

4.SƠ ĐỒ NGỮ CẢNH

Hồsơvayvốn

0

Vănbảnthôngbáotừchốichovay

HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHO VAY NGẮNHẠN

Hợpđồngv/vốn
KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG
Phiếuxuất

b/cthẩmđịnhchưa
b/cthẩmđịnhđãdu

duyệt

Vănbảnthôngbáobổsunghồsơ

yệt

GIÁM ĐỐC

10

5.SƠ ĐỒ DÒNG CHẢY DỮ LIỆU
Vănbảntừchốichovay

Báocáothẩmđịnhđãđượcphêduyệt

Hsơvayvốnchưađầyđủ

Hsơvay

Phiếuxuất

Hsvvđãkt

vốn

1.0

3.0

2.0

KHÁCH HÀNG
Kiểmtra,ràsoáths

Thẩmđịnhhồsơ

Giảingân

Báocáoth
Hợpđồngvayvốn

ẩmđịnhch
ưaduyệt

Chứngtừgiảingân

GIÁMĐỐC

11

6. LƯUĐỒ LOGIC THỂ HIỆN QUÁ TRÌNH KIỂM TRA, RÀ SOÁT H Ồ SƠ

Bắtđầu

Xemxéthồsơvayvốn

Sai
Hồsơvayvốnđãđầy
Lậpvănbảnthôngbáochokháchhàng

đủ

Đúng

Vàosổtheodõi,lậpbáocáothẩmđịnh

Kếtt...
GVHD:
Htttquảnlýchovayngắnhạn
tạingânhàngagribank
Đềtài:
SVTH:
SVTH:
Hệ thống thông tin quản lý cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Agribank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin quản lý cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Agribank - Người đăng: littlesunny93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hệ thống thông tin quản lý cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Agribank 9 10 863